صوتی

دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم

معنی کلمات زبان یازدهم درس دوم

معنی کلمات درس دوم زبان یازدهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. normal 
 /ˈnɔːr.məl / معمول 2. cure 
 /kjʊr / درمان کردن 3. go skiing 
 /goʊ ˈskiɪŋ / به اسکی رفتن 4. key 
 /kiː / مهم 5. unimportant 
 /ˌʌn.ɪmˈpɔːrt.ənt / بی اهمیت 6. kid 
 /kɪd / بچه 7. properly 
 /ˈprɑp.ər.li / مناسب 8. regular 
 /ˈreg.jə.lər / مرتب 9. prefer 
 /prɪˈfɜr / ترجیح …

معنی کلمات زبان یازدهم درس دوم ادامه »

دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم

معنی کلمات زبان دهم درس سوم

معنی کلمات درس سوم زبان دهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. sadly 
 /ˈsæd.li / با ناراحتی 2. love 
 /lʌv / عاشق بودن 3. researcher 
 /rəˈsɜrtʃ.ər / محقق 4. prophet 
 /ˈprɑːfɪt / پیامبر 5. skill 
 /skɪl / مهارت 6. express 
 /ɪkˈspres / بیان کردن 7. airplane 
 /ˈer.pleɪn / هواپیما 8. success 
 /səkˈses / موفقیت 9. fortunately 
 /ˈfɔːr.tʃə.nət.li / خوشبختانه 10. yourselves 
 /jɔːrˈselvz / …

معنی کلمات زبان دهم درس سوم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس ششم

معنی کلمات درس ششم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. myself  /mɑɪˈself / ضمیر انعکاسی اول شخص مفرد 2. She burned her hand. 
 /ʃi bɜrnd hɜr hænd. / او دستش را سوزاند 3. head 
 /hed / سر 4. cookie 
 /ˈkʊk.i / کلوچه 5. He hit his head on the door. 
 /hi hɪt hɪz hɛd ɑn ðə …

معنی کلمات زبان نهم درس ششم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس پنجم

معنی کلمات درس پنجم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. see a war movie 
 /si ə wɔr ˈmuvi / یک فیلم جنگی دیدن 2. We can watch it together. 
 /wi kæn wɑʧ ɪt təˈgɛðər. / می توانیم با همدیگر تماشا کنیم 3. event 
 /ɪˈvɛnt / رویداد 4. update a blog 
 /əpˈdeɪt ə blɔg / به‌روز …

معنی کلمات زبان نهم درس پنجم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس سوم

معنی کلمات درس سوم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. holiday 
 /ˈhɑːlədeɪ / روز تعطیل 2. Do you and your cousins set the Haft Seen table? 
 /du ju ænd jʊər ˈkʌzənz sɛt ðə hæft sin ˈteɪbəl? / آیا شما و خویشاوندان شما سفره هفت سین می چینند؟ 3. celebrate a religious holiday 
 /ˈsɛləˌbreɪt ə …

معنی کلمات زبان نهم درس سوم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس دوم

معنی کلمات درس دوم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. say prayers 
 /seɪ prɛrz / نماز خواندن 2. land 
 /lænd / فرود آمدن 3. Hope you enjoy your stay in Tehran. 
 /hoʊp ju ɛnˈʤɔɪ jʊər steɪ ɪn ˌteɪˈrɑn. / امیدوارم از اقامت تان در تهران لذت ببرید 4. check the timetable 
 /ʧɛk ðə ˈtaɪmˌteɪbəl / …

معنی کلمات زبان نهم درس دوم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس اول

معنی کلمات درس اول زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. patient 
 /ˈpeɪʃənt / صبور 2. bit 
 /bɪt / کم 3. personality 
 /ˌpɜrsəˈnælɪti / شخصیت 4. hard-working 
 /ˌhɑrdˈwɜːr.kɪŋ / کوشا 5. neat 
 /niːt / مرتب و منظم 6. careful 
 /ˈker.fəl / مراقب 7. What’s he like? 
 /wʌts hi laɪk? / او چه جور آدمی است؟ 8. kind 
 /kɑɪnd / مهربان …

معنی کلمات زبان نهم درس اول ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس چهارم

معنی کلمات درس چهارم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. recharge the e-ticket 
 /riˈʧɑrʤ ði i-ˈtɪkət / شارژ مجدد بلیت الکترونیک 2. gas station 
 /ˈgæsˌsteɪ.ʃən / جایگاه سوخت 3. He often plays outside. 
 /hi ˈɔfən pleɪz ˈaʊtˈsaɪd. / او اغلب بیرون (از خانه) بازی می کند 4. What does a firefighter do? 
 /wʌt dʌz ə …

معنی کلمات زبان نهم درس چهارم ادامه »

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden