معنی کلمات زبان نهم درس سوم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

کتاب زبان نهم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس سوم زبان نهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۳ زبان نهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان نهم در درس سوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 


1
. کلمات مربوط به مراسم و آداب و رسوم مختلف

2.  افعال مربوط به فعالیت های روزمره

توضیح مختصر در مورد لغات درس سوم زبان نهم

درس سوم از زبان نهم با عنوان “آداب و رسوم” به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به انواع مراسم و جشنها و به ویژه مراسم مذهبی میباشد. در این درس پس از اولین مکالمه، 2 تمرین قرار دارد که در ارتباط با موضوع درس ارائه شده اند و هم چنین یک مکالمه و متن کوتاه نیز قرار دارد که این موارد همراه با معنی، تلفظ صوتی و علائم فنوتیک می توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید.

معنی کلمات جدید درس سوم کتاب زبان نهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان نهم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی نهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس سوم زبان نهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس سوم زبان نهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان نهم درس سوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

لغات درس سوم زبان نهممعنی کلمات درس سوم زبان نهم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. holiday 
/ˈhɑːlədeɪ /روز تعطیل
2. Do you and your cousins set the Haft Seen table? 
/du ju ænd jʊər ˈkʌzənz sɛt ðə hæft sin ˈteɪbəl? /آیا شما و خویشاوندان شما سفره هفت سین می چینند؟
3. celebrate a religious holiday 
/ˈsɛləˌbreɪt ə rɪˈlɪʤəs ˈhɑləˌdeɪ /تعطیلات مذهبی را جشن گرفتن
4. I just love New Year holidays! 
/aɪ ʤʌst lʌv nu jɪr ˈhɑləˌdeɪz! /من واقعا تعطیلات سال نو را دوست دارم
5. Do you get New Year gifts too? 
/du ju gɛt nu jɪr gɪfts tu? /آیا هدیه ی سال نو هم می گیرید؟
6. set the table 
/sɛt ðə ˈteɪbəl /چیدن میز غذا
7. Commemorate NE martyrs 
/kəˈmɛməˌreɪt ɛn i ˈmɑrtərz /گرامی داشت شهدای انرژی هسته ای
8. They say their Eid prayers before noon. 
/ðeɪ seɪ ðɛr aɪd prɛrz bɪˈfɔr nun. /آنها نماز عید شان را قبل از ظهر می خوانند
9. Do young children color the eggs? 
/du jʌŋ ˈʧɪldrən ˈkʌlər ði ɛgz? /آیا بچه های کوچک تخم مرغ رنگ می کنند؟
10. clear the table 
/klɪr ðə ˈteɪbəl /میز غذا را جمع کردن
11. I really like Fajr Film Festival. 
/aɪ ˈrɪli laɪk Fajr fɪlm ˈfɛstəvəl. /من واقعا جشنواره فیلم فجر را دوست دارم
12. go out on Nature Day 
/goʊ aʊt ɑn ˈneɪʧər deɪ /بیرون رفتن در روز طبیعت
13. watch fireworks 
/wɑʧ ˈfaɪrˌwɜrks /آتش‌بازی تماشا کردن
14. watch military parade 
/wɑʧ ˈmɪləˌtɛri pəˈreɪd /تماشا کردن رژه نظامی
15. In all Muslim countries people hold the same ceremony. 
/ɪn ɔl ˈmʌzləm ˈkʌntriz ˈpipəl hoʊld ðə seɪm ˈsɛrəˌmoʊni. /در تمام کشورهای اسلامی مسلمانان مراسم یکسانی برگزار می کنند
16. gold fish 
/goʊld fɪʃ /ماهی قرمز
17. Does he recite the Holy Quran at the turn of the year? 
/dʌz hi rəˈsaɪt ðə ˈhoʊli Quran æt ðə tɜrn ʌv ðə jɪr? /آیا او در آغاز سال (جدید) قرآن مجید قرائت می کند؟
18. Turkey 
/ˈtɜːrki /ترکیه
19. wear special clothes 
/wɛr ˈspɛʃəl kloʊðz /لباس‌های مخصوص پوشیدن (برای مناسبت‌های خاص
20. Nature Day 
/ˈneɪʧər deɪ /روز طبیعت
21. Happy New Year! 
/ˈhæpi nju jɪr! /سال نو مبارک
22. national 
/ˈnæʃ.ən.əl /ملی
23. dish 
/dɪʃ /ظرف
24. Islamic-Iranian culture 
/ɪˈzlɑmɪk-ɪˈrɑniən ˈkʌlʧər /فرهنگ اسلامی-ایرانی
25. sing the national anthem 
/sɪŋ ðə ˈnæʃənəl ˈænθəm /خواندن سرود ملی
26. New Year 
/nju jɪr /سال نو
27. clothes 
/kloʊðz /لباس
28. fun 
/fʌn /سرگرمی
29. normally 
/ˈnɔːr.mə.li /معمولاً
30. bake a cake 
/beɪk ə keɪk /کیک پختن
31. gift 
/gɪft /کادو
32. Muslim 
/ˈmʌzlɪm /مسلمان
33. Do you buy new clothes for the New Year? 
/du ju baɪ nu kloʊðz fɔr ðə nju jɪr? /آیا برای سال جدید لباس های نو می خرید؟
34. We usually get money. 
/wi ˈjuʒəwəli gɛt ˈmʌni. /ما معمولا پول می گیریم
35. meal 
/miːl /وعده غذایی
36. make lunch 
/meɪk lʌnʧ /ناهار درست کردن
37. On Fitr Eid, Muslims don’t fast. 
/ɑn Fitr aɪd, ˈmʌzləmz doʊnt fæst. /در عید فطر، مسلمانان روزه نمی گیرند
38. international 
/ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl /بین‌المللی
39. hold a ceremony 
/hoʊld ə ˈsɛrəˌmoʊni /جشن برپا کردن
40. fast 
/fæst /روزه گرفتن
41. Does your grandmother cook the New Year meal? 
/dʌz jʊər ˈgrændˌmʌðər kʊk ðə nu jɪr mil? /آیا مادربزرگت غذای سال نو را درست می کند؟
42. We always go to my grandparents’ houses. 
/wi ˈɔlˌweɪz goʊ tu maɪ ˈgrændˌpɛrənts ˈhaʊsəz. /ما همیشه به خانه ی پدر بزرگ و مادربزرگم می رویم
43. Fitr Eid is an important religious holiday. 
/Fitr aɪd ɪz ən ɪmˈpɔrtənt rɪˈlɪʤəs ˈhɑləˌdeɪ. /عید فطر یک تعطیلات مذهبی مهم است
44. Do Chinese people buy gold fish for the New Year? 
/du ʧaɪˈniz ˈpipəl baɪ goʊld fɪʃ fɔr ðə nju jɪr? /آیا چینی ها برای سال نو ماهی قرمز می خرند؟
45. grandparent 
/ˈgrændˌper.ənt /پدربزرگ یا مادربزرگ
46. Islamic revolution anniversary 
/ɪˈzlɑmɪk ˌrɛvəˈluʃən ˌænəˈvɜrsəri /سالگرد انقلاب اسلامی
47. It’s fun! 
/ɪts fʌn! /خوش می گذرد
48. make dinner 
/meɪk ˈdɪnər /شام درست کردن
49. We normally visit our relatives in Norooz. 
/wi ˈnɔrməli ˈvɪzət ˈaʊər ˈrɛlətɪvz ɪn Norooz. /ما معمولا در نوروز به دید و بازدید فامیل می رویم
50. Wish you a great holiday! 
/wɪʃ ju ə greɪt ˈhɑləˌdeɪ! /برای شما تعطیلات خوبی آرزو دارم
51. eat nuts 
/it nʌts /آجیل خوردن
52. ceremony/ˈser.əˌmoʊ.ni /مراسم
53. festival /ˈfes.tə.vəl /جشنواره
54. read poems of Hafiz/rid ˈpoʊəmz ʌv Hafiz /
خواندن اشعار حافظ

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

4.2 11 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ناشناس
ناشناس
1 سال قبل

عالیه فوق‌العاده است ❤️

یه طراح سایت بدبخت
یه طراح سایت بدبخت
1 سال قبل

ممنونم بابت مطلب خوبتون پر امید و لذت بخش بود

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden