معنی کلمات زبان یازدهم درس دوم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس دوم زبان یازدهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۲ زبان یازدهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان یازدهم در درس دوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

لغات جدید درس دوم از کتاب زبان یازدهم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. کلمات مربوط به خطرات ناشی از زندگی ناسالم

2. کلمات مربوط به زندگی سالم

توضیح مختصر در مورد لغات درس دوم زبان یازدهم

درس دوم زبان یازدهم با عنوان “زندگی سالم و ناسالم” به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به خطرات زندگی ناسالم و هشدارهایی برای دور ماندن از این خطرات میباشد را آموزش میدهد . در این درس پس از اولین مکالمه، 2 تمرین قرار دارد که در ارتباط با موضوع درس ارائه شده اند و هم چنین یک مکالمه و متن نسبتا بلند نیز قرار دارد که این موارد همراه با معنی، تلفظ صوتی و علائم فنوتیک می توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید.

معنی کلمات جدید درس دوم کتاب زبان یازدهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان یازدهم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی یازدهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس دوم زبان یازدهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس دوم زبان یازدهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان یازدهم درس دوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

این مطلب رو از دست نده:

لغات درس دوم زبان نهممعنی کلمات درس دوم زبان یازدهم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. normal 
/ˈnɔːr.məl /معمول
2. cure 
/kjʊr /درمان کردن
3. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ /به اسکی رفتن
4. key 
/kiː /مهم
5. unimportant 
/ˌʌn.ɪmˈpɔːrt.ənt /بی اهمیت
6. kid 
/kɪd /بچه
7. properly 
/ˈprɑp.ər.li /مناسب
8. regular 
/ˈreg.jə.lər /مرتب
9. prefer 
/prɪˈfɜr /ترجیح دادن
10. harmful 
/ˈhɑrmfəl /مضر
11. replay 
/ˈriːpleɪ /بازپخش کردن
12. forget 
/fərˈget /فراموش کردن
13. asleep 
/əˈsliːp /خوابیده
14. oil 
/ɔɪl /روغن
15. Thanks for calling. 
/θæŋks fɔr ˈkɔlɪŋ. /ممنون که زنگ زدی
16. go swimming 
/goʊ ˈswɪmɪŋ /شنا کردن
17. rarely 
/ˈrɛrli /به ندرت
18. disease 
/dəˈziːz /بیماری
19. seem 
/siːm /به نظر رسیدن
20. plan 
/plæn /برنامه
21. condition 
/kənˈdɪʃn /بیماری
22. past 
/pæst /گذشته
23. with 
/wɪð /با
24. call back /kɔl bæk /در جواب تماس ازدست‌رفته کسی) با کسی تماس گرفتن
25. incorrect 
/ˌɪn.kəˈrekt /نادرست
26. again 
/əˈgen /دوباره
27. habit 
/ˈhæbət /عادت
28. heartbeat 
/ˈhɑːrtbiːt /ضربان قلب
29. fight 
/fɑɪt /مبارزه کردن
30. relationship 
/rəˈleɪ.ʃənˌʃɪp /رابطه
31. I am home most of the time. 
/aɪ æm hoʊm moʊst ʌv ðə taɪm. /من بیشتر اوقات خانه هستم
32. couch potato 
/kaʊʧ pəˈteɪˌtoʊ /معتاد به تلویزیون
33. forbidden 
/fərˈbɪd.ən /ممنوع
34. addiction 
/əˈdɪk.ʃən /اعتیاد
35. dislike 
/dɪsˈlɑɪk /خوش نیامدن
36. unsafe 
/ʌnˈseɪf /ناامن
37. skim 
/skɪm /سریع خواندن
38. homeless 
/ˈhoʊmləs /بی‌خانمان
39. get away 
/gɛt əˈweɪ /فرار کردن
40. Would you like to leave a message? 
/wʊd ju laɪk tu liv ə ˈmɛsəʤ? /میل دارید پیغامی بگذارید؟
41. lifestyle 
/ˈlɑɪf.stɑɪl /سبک زندگی
42. effective 
/ɪˈfek.tɪv /موثر
43. interrogative 
/ˌɪntəˈrɑːɡətɪv /استفهامی
44. technological 
/ˌtek.nəˈlɑdʒ.ɪ.kəl /تکنولوژیکی
45. stop 
/stɑp /متوقف کردن
46. rethink 
/ˈriːθɪŋk /باز اندیشیدن
47. jog /dʒɑːɡ /آهسته) دویدن (به منظور ورزش کردن
48. technology 
/tekˈnɑl.ə.dʒi /فناوری
49. no 
/noʊ /ممنوع
50. go skating 
/goʊ ˈskeɪtɪŋ /به اسکیت رفتن
51. behave 
/bəˈheɪv /رفتار کردن
52. reality 
/riːˈæl.ət̬.i /واقعیت
53. suffix 
/ˈsʌf.ɪks /پسوند
54. get up 
/gɛt ʌp /بیدار شدن
55. since 
/sɪns /از آن زمان
56. invitation 
/ˌɪn.vəˈteɪ.ʃən /دعوت
57. social 
/ˈsoʊ.ʃəl /اجتماعی
58. title 
/ˈtaɪtl /عنوان
59. take part 
/teɪk pɑrt /شرکت کردن
60. come on 
/kʌm ɑn /بی‌خیال
61. retire 
/rɪˈtaɪr /بازنشسته شدن
62. meat 
/miːt /گوشت
63. hang out 
/hæŋ aʊt /وقت گذراندن
64. let 
/let /اجازه دادن
65. stage 
/steɪdʒ /مرحله
66. function 
/ˈfʌŋkʃən /وظیفه
67. create 
/kriːˈeɪt /به وجود آوردن
68. hurry up 
/ˈhɜri ʌp /عجله کردن
69. ever 
/ˈev.ər /تابه‌حال (در ساختار حال کامل
70. keep on 
/kip ɑn /ادامه دادن
71. manner 
/ˈmæn.ər /رفتار
72. social event 
/ˈsoʊʃəl ɪˈvɛnt /رویداد اجتماعی
73. line 
/lɑɪn /خط
74. blood pressure 
/blʌd ˈprɛʃər /فشارخون
75. rush 
/rʌʃ /عجله کردن
76. happiness 
/ˈhæp.iː.nəs /خوشحالی
77. go jogging 
/goʊ ˈʤɑgɪŋ /به دوندگی آهسته رفتن
78. come back 
/kʌm bæk /برگشتن
79. going out 
/ˈgoʊɪŋ aʊt /بیرون رفتن
80. decrease 
/dɪˈkriːs /کم کردن
81. late 
/leɪt /دیر
82. balanced 
/ˈbælənst /متوازن
83. however 
/hɑʊˈev.ər /به هر حال
84. however 
/hɑʊˈev.ər /به هر حال
85. paragraph 
/ˈpær.əˌgræf /پاراگراف
86. unhealthy 
/ʌnˈhel.θi /ناسالم
87. incomplete 
/ˌɪnkəmˈpliːt /ناکامل
88. watch out 
/wɑʧ aʊt /مراقب بودن
89. jogging 
/ˈʤɑgɪŋ /دو آهسته
90. physically 
/ˈfɪz.ɪ.kli /از لحاظ جسمی
91. climb 
/klɑɪm /بالا رفتن
92. go sailing 
/goʊ ˈseɪlɪŋ /به قایقرانی رفتن
93. fat 
/fæt /چاق
94. turn around 
/tɜrn əˈraʊnd /روی برگرداندن
95. death 
/deθ /مرگ
96. look back 
/lʊk bæk /به گذشته فکر کردن
97. influence 
/ˈɪnfluəns /تاثیر گذاشتن
98. snack 
/snæk /خوراک سبک
99. certain 
/ˈsɜrt.ən /به‌خصوص
100. cause 
/kɔːz /باعث شدن
101. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ /ماهیگیری رفتن
102. secret 
/ˈsikrət /راز
103. playing football 
/ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl /فوتبال بازی کردن
104. change 
/tʃeɪndʒ /تغییر دادن
105. higher education 
/ˌhaɪər edʒuˈkeɪʃn /آموزش عالی
106. details 
/dɪˈteɪlz /جزئیات
107. Internet 
/ˈɪntərnet /اینترنت
108. gain weight 
/geɪn weɪt /وزن اضافه کردن
109. taste 
/teɪst /سلیقه
110. check 
/tʃek /چک کردن
111. move 
/muːv /حرکت دادن
112. go running 
/goʊ ˈrʌnɪŋ /به دو رفتن
113. for 
/fɔːr /به‌مدت
114. affirmative 
/əˈfɜːrmətɪv /مثبت
115. name 
/neɪm /نامیدن
116. measure 
/ˈmeʒər /اندازه‌گیری کردن
117. disorder 
/dɪˈsɔrdər /بی‌نظمی
118. slowly 
/ˈsloʊ.li /به آرامی
119. born 
/bɔːrn /متولدشده
120. depressed 
/dɪˈprest /افسرده
121. dangerous 
/ˈdeɪn.dʒə.rəs /خطرناک
122. exciting 
/ɪkˈsaɪtɪŋ /هیجان‌انگیز
123. especially 
/ɪˈspeʃ.əl.i /مخصوصاً
124. look after 
/lʊk ˈæftər /مراقب بودن
125. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ /به اسکی رفتن
126. somewhere 
/ˈsʌmwer /جایی
127. business 
/ˈbɪz.nɪs /کار
128. yet 
/jet /هنوز
129. volleyball 
/ˈvɑliːbɔːl /والیبال
130. above all 
/əˈbʌv ɔl /از همه بیشتر
131. homemade dishes 
/ˈhoʊmˈmeɪd ˈdɪʃəz /غذاهای خانگی
132. nope 
/noʊp /نچ
133. green vegetable 
/ˌɡriːn ˈvedʒtəbl /سبزی
134. heart attack 
/ˈhɑːrt ətæk /حمله قلبی
135. general health 
/ˈʤɛnərəl hɛlθ /وضعیت سلامت عمومی
136. everywhere 
/ˈev.riːˌwer /همه جا
137. prefix 
/ˈpriːfɪks /پیشوند
138. hiking 
/ˈhɑɪkɪŋ /پیاده‌گردی
139. go swimming 
/goʊ ˈswɪmɪŋ /شنا کردن
140. You won! 
/ju wʌn! /تو بردی
141. anti-cancer drugs 
/ˈænti-ˈkænsər drʌgz /داروهای ضدسرطان
142. recent 
/ˈrisənt /اخیر
143. gerund 
/ˈdʒerənd /اسم مصدر
144. improve 
/ɪmˈpruːv /پیشرفت کردن
145. by 
/bɑɪ /تا
146. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ /به اسکی رفتن
147. sportsperson 
/ˈspɔːrtspɜːrsn /ورزشکار
148. reason 
/ˈriː.zən /دلیل
149. turn off 
/tɜrn ɔf /خاموش کردن
150. go away 
/goʊ əˈweɪ /دور شدن
151. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ /ماهیگیری رفتن
152. praying 
/ˌpreɪɪŋ /دعا کردن
153. rewrite 
/riːˈraɪt /بازنویسی کردن
154. scanner 
/ˈskænər /اسکنر
155. climbing 
/ˈklɑɪm.ɪŋ /کوهنوردی
156. emotional 
/ɪˈmoʊʃənəl /احساسی
157. born 
/bɔːrn /متولدشده
158. take care 
/teɪk kɛr /مراقب خودت باش
159. mount 
/maʊnt /کوهستان
160. mission 
/ˈmɪʃ.ən /ماموریت
161. join 
/dʒɔɪn /عضو شدن
162. even 
/ˈIː.vən /حتی
163. washing machine 
/ˈwɑʃ.ɪŋ.məˌʃiːn /ماشین لباسشویی
164. disagree 
/dɪsəˈgri /مخالفت کردن
165. stress 
/stres /فشار عصبی
166. How is it going? 
/haʊ ɪz ɪt ˈgoʊɪŋ? /چه خبر؟
167. prevent 
/prɪˈvent /جلوگیری کردن
168. cycling 
/ˈsɑɪ.klɪŋ /دوچرخه‌سواری
169. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ /ماهیگیری رفتن
170. diet 
/ˈdɑɪ.ət /رژیم غذایی
171. walking 
/ˈwɔː.kɪŋ /پیاده‌روی
172. against 
/əˈgenst /در مقابل
173. serving 
/ˈsɜːrvɪŋ /پرس
174. midterm 
/ˌmɪdˈtɜːrm /میان ترم
175. negative 
/ˈnɛgətɪv /منفی
176. protein 
/ˈproʊtiːn /پروتئین
177. laughter 
/ˈlæf.tər /خنده

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden