معنی کلمات درس سوم زبان هشتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی هشتم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس سوم زبان هشتم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۳ زبان هشتم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان هشتم در درس سوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1افعال مربوط به توانایی های متعدد افراد

2افعال مربوط به سرگرمی ها

معنی کلمات جدید درس سوم کتاب زبان هفتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان هشتم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی هشتم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس سوم زبان هشتم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس سوم زبان هشتم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان هشتم درس سوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

معنی کلمات درس سوم زبان هشتم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. play volleyball 
/pleɪ ˈvɑliˌbɔl /والیبال بازی کردن
2. Who can work with a computer? 
/hu kæn wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər? /کی بلد است با کامپیوتر کار کند؟
3. Can you make a cake? 
/kæn ju meɪk ə keɪk? /می توانی کیک درست کنی؟
4. Can I see your photos? 
/kæn aɪ si jʊər ˈfoʊˌtoʊz? /می توانم عکس هایت را ببینم؟
5. Who can draw? 
/hu kæn drɔ? /چه کسی می‌تواند نقاشی بکشد؟
6. Are you good at drawing? 
/ɑr ju gʊd æt ˈdrɔɪŋ? /آیا نقاشی ات خوب است؟
7. Are you good at searching the Web? 
/ɑr ju gʊd æt ˈsɜrʧɪŋ ðə wɛb? /آیا شما در جستجو در فضای اینترنت خوب هستید؟
8. act in movies 
/ækt ɪn ˈmuviz /بازی کردن در فیلم‌های سینمایی
9. drawing 
/ˈdrɔː.ɪŋ /طراحی (هنر
10. Are they good at swimming? 
/ɑr ðeɪ gʊd æt ˈswɪmɪŋ? /آیا شنا کردن آنها خوب است؟
11. photo 
/ˈfoʊt̬.oʊ /عکس
12. Is he good at playing football? 
/ɪz hi gʊd æt ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl? /آیا او خوب فوتبال بازی میکند؟
13. ride a horse 
/raɪd ə hɔrs /اسب سواری کردن
14. play basketball 
/pleɪ ˈbæskətˌbɔl /بسکتبال بازی کردن
15. Who is good at telling stories? 
/hu ɪz gʊd æt ˈtɛlɪŋ ˈstɔriz? /کی خوب می تواند داستان بگوید؟
16. wow! 
/waʊ! /وای
17. Why not? 
/waɪ nɑt? /چرا که نه؟
18. recite the Holy Quran 
/rəˈsaɪt ðə ˈhoʊli kɔːrˈɑːn /قرائت کردن قرآن مجید
19. do a puzzle 
/du ə ˈpʌzəl /پازل درست کردن
20. Excuse me, I have a question. 
/ɪkˈskjus mi, aɪ hæv ə ˈkwɛsʧən. /ببخشید، من یک سوال دارم
21. Who can play tennis? 
/hu kæn pleɪ ˈtɛnɪs? /کی می تواند تنیس بازی کند؟
22. tell a story 
/tɛl ə ˈstɔri /داستان گفتن
23. Can they play basketball? 
/kæn ðeɪ pleɪ ˈbæskətˌbɔl? /آیا آنها می توانند بسکتبال بازی کنند؟
24. play badminton 
/pleɪ ˈbædˌmɪntən /بدمینتون بازی کردن
25. run 
/rʌn /دویدن
26. Can she search the Web? 
/kæn ʃi sɜrʧ ðə wɛb? /آیا او می تواند در اینترنت جستجو کند؟
27. good 
/gʊd /خوب
28. swim 
/swɪm /شنا کردن
29. Are you good at riding a bicycle? 
/ɑr ju gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl? /آیا دوچرخه سواری ات خوب است؟
30. Can you ride a bicycle? 
/kæn ju raɪd ə ˈbaɪsɪkəl? /می توانید دوچرخه سواری کنید؟
31. Is she good at cooking? 
/ɪz ʃi gʊd æt ˈkʊkɪŋ? /آیا آشپزی او خوب است؟
32. draw 
/drɔː /نقاشی کشیدن
33. Come to my house this afternoon. 
/kʌm tu maɪ haʊs ðɪs ˌæftərˈnun. /امروز بعد از ظهر به خانه ی من بیا
34. take photos 
/teɪk ˈfoʊˌtoʊz /عکس گرفتن
35. Can he do a puzzle? 
/kæn hi du ə ˈpʌzəl? /آیا او می تواند پازل را تکمیل کند؟
36. ability 
/əˈbɪləti /مهارت
37. I’m not good at drawing. 
/aɪm nɑt gʊd æt ˈdrɔɪŋ. /من نقاشی ام خوب نیست
38. Can you draw? 
/kæn ju drɔ? /می توانی نقاشی بکشی؟
39. Who is good at riding a bicycle? 
/hu ɪz gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl? /چه کسی دوچرخه سواری اش خوب است؟
40. work with a computer 
/wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər /با کامپیوتر کار کردن
41. Who can take photos? 
/hu kæn teɪk ˈfoʊˌtoʊz? /کی می تواند عکس بگیرد؟
42. Your drawing is very good. 
/jʊər ˈdrɔɪŋ ɪz ˈvɛri gʊd. /نقاشی تو خیلی قشنگ است
43. draw a picture 
/drɔ ə ˈpɪkʧər /نقاشی کشیدن
44. play ping-pong 
/pleɪ pɪŋ-pɔŋ /پینگ پنگ بازی کردن
45. make tea 
/meɪk ti /چای درست کردن
46. I can take good photos. 
/aɪ kæn teɪk gʊd ˈfoʊˌtoʊz. /من می توانم خوب عکس بگیرم
47. speak 
/spiːk /صحبت کردن
48. I can’t make it today. 
/aɪ kænt meɪk ɪt tuˈdeɪ. /من امروز نمی توانم (بیایم
49. ride a bicycle 
/raɪd ə ˈbaɪsɪkəl /دوچرخه سواری کردن
50. play tennis 
/pleɪ ˈtɛnəs /تنیس بازی کردن
51. play chess 
/pleɪ ʧɛs /شطرنج بازی کردن
52. type 
/tɑɪp /تایپ کردن
53. read 
/riːd /خواندن
54. puzzle 
/ˈpʌz.əl /پازل
55. You can bring your drawing book, too. 
/ju kæn brɪŋ jʊər ˈdrɔɪŋ bʊk, tu. /می توانی دفتر نقاشی ات را هم همراه خودت بیاوری

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی رضا بی پناه
علی رضا بی پناه
2 سال قبل

very nice

طاها سپاس
طاها سپاس
1 سال قبل

good

Fatemeh
Fatemeh
1 سال قبل

بسیار عالی ممنون از سایت خوبتون

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden