زبان نهم

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس پنجم

معنی کلمات درس پنجم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. see a war movie 
 /si ə wɔr ˈmuvi / یک فیلم جنگی دیدن 2. We can watch it together. 
 /wi kæn wɑʧ ɪt təˈgɛðər. / می توانیم با همدیگر تماشا کنیم 3. event 
 /ɪˈvɛnt / رویداد 4. update a blog 
 /əpˈdeɪt ə blɔg / به‌روز …

معنی کلمات زبان نهم درس پنجم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس سوم

معنی کلمات درس سوم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. holiday 
 /ˈhɑːlədeɪ / روز تعطیل 2. Do you and your cousins set the Haft Seen table? 
 /du ju ænd jʊər ˈkʌzənz sɛt ðə hæft sin ˈteɪbəl? / آیا شما و خویشاوندان شما سفره هفت سین می چینند؟ 3. celebrate a religious holiday 
 /ˈsɛləˌbreɪt ə …

معنی کلمات زبان نهم درس سوم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس دوم

معنی کلمات درس دوم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. say prayers 
 /seɪ prɛrz / نماز خواندن 2. land 
 /lænd / فرود آمدن 3. Hope you enjoy your stay in Tehran. 
 /hoʊp ju ɛnˈʤɔɪ jʊər steɪ ɪn ˌteɪˈrɑn. / امیدوارم از اقامت تان در تهران لذت ببرید 4. check the timetable 
 /ʧɛk ðə ˈtaɪmˌteɪbəl / …

معنی کلمات زبان نهم درس دوم ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس اول

معنی کلمات درس اول زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. patient 
 /ˈpeɪʃənt / صبور 2. bit 
 /bɪt / کم 3. personality 
 /ˌpɜrsəˈnælɪti / شخصیت 4. hard-working 
 /ˌhɑrdˈwɜːr.kɪŋ / کوشا 5. neat 
 /niːt / مرتب و منظم 6. careful 
 /ˈker.fəl / مراقب 7. What’s he like? 
 /wʌts hi laɪk? / او چه جور آدمی است؟ 8. kind 
 /kɑɪnd / مهربان …

معنی کلمات زبان نهم درس اول ادامه »

کتاب زبان نهم

معنی کلمات زبان نهم درس چهارم

معنی کلمات درس چهارم زبان نهم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. recharge the e-ticket 
 /riˈʧɑrʤ ði i-ˈtɪkət / شارژ مجدد بلیت الکترونیک 2. gas station 
 /ˈgæsˌsteɪ.ʃən / جایگاه سوخت 3. He often plays outside. 
 /hi ˈɔfən pleɪz ˈaʊtˈsaɪd. / او اغلب بیرون (از خانه) بازی می کند 4. What does a firefighter do? 
 /wʌt dʌz ə …

معنی کلمات زبان نهم درس چهارم ادامه »

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم شماره1

زمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  -گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره1

زمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  -گروه الف  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. پاسخ بدهید.با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم -گروه ب  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. پاسخ بدهید.با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden