گام به گام

آموزش گرامر زبان نهم

آموزش گرامر زبان نهم درس پنجم

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان نهم درس پنجم رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان نهم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید. .

آموزش گرامر زبان نهم

آموزش گرامر زبان نهم درس چهارم

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان نهم درس چهارم رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان نهم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید. .

آموزش گرامر زبان نهم

آموزش گرامر زبان نهم درس سوم

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان نهم درس سوم رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان نهم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید. .

آموزش گرامر زبان نهم

آموزش گرامر زبان نهم درس دوم

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان نهم درس دوم رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان نهم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید.

آموزش گرامر زبان نهم

آموزش گرامر زبان نهم درس اول

در این آموزش میخواییم باهم گرامر زبان نهم درس اول رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان نهم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید.

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب

معنی کلمات درس هشتم زبان هفتم

معنی کلمات درس هشتم زبان هفتم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. What’s your favorite food? 
 /wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt fud? / عذای مورد علاقه ی شما چیست؟ 2. jelly  /ˈdʒel.i / ژله 3. rice 
 /rɑɪs / برنج 4. Look, it’s enough. 
 /lʊk, ɪts ɪˈnʌf. / ببین، دیگر بس است 5. spaghetti 
 /spəˈgɛti / اسپاگتی 6. orange 
 /ˈɑrɪndʒ / پرتقال …

معنی کلمات درس هشتم زبان هفتم ادامه »

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب

معنی کلمات درس ششم زبان هفتم

معنی کلمات درس ششم زبان هفتم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. hand 
 /hænd / دست 2. I’ll call dad. 
 /aɪl kɔl dæd. / من بابا را صدا خواهم زد 3. flat 
 /flæt / آپارتمان 4. cook 
 /kʊk / درست کردن (غذا 5. Where are you? 
 /wɛr ɑr ju? / کجا هستید؟ 6. come 
 /kʌm / آمدن 7. Pardon? Can …

معنی کلمات درس ششم زبان هفتم ادامه »

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب

معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

معنی کلمات درس سوم زبان هفتم همراه با تلفظ تلفظ کلمات انگلیسی فنوتیک معنی 1. date 
 /deɪt / تاریخ 2. twelve 
 /twelv / دوازده 3. ten 
 /ten / ده 4. March 
 /mɑrtʃ / مارس 5. eleven 
 /ɪˈlevən / یازده 6. six 
 /sɪks / شش 7. no 
 /noʊ / نه 8. forty 
 /ˈfɔːrti / چهل 9. September 
 /sepˈtembər / سپتامبر 10. twelve 
 /twelv / دوازده 11. forty 
 …

معنی کلمات درس سوم زبان هفتم ادامه »

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب

معنی کلمات درس دوم زبان هفتم

معنی کلمات درس دوم زبان هفتم همراه با تلفظ تلفظ کلمات فنوتیک معنی 1. Nice to meet you. 
 /naɪs tu mit ju. / از آشنایی با تو خوشوقتم 2. man 
 /mæn / مرد 3. yes 
 /jes / بله 4. Here’s your card. 
 /hɪrz jʊər kɑrd. / بفرمایید) این هم کارت عضویت شما 5. sure 
 /ʃʊr / حتماً 6. Sorry, what’s your …

معنی کلمات درس دوم زبان هفتم ادامه »

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden