آموزش جامع گرامر زبان هفتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

گرامر-هفتم-

 آموزش جامع گرامر زبان هفتم – امیررضا عبدالصمدی

آموزش گرامر زبان هفتم درس اول

آموزش گرامر درس اول زبان هفتم :

  در گرامر درس اول زبان هفتم 4 نکته  کلیدی گرامری وجود دارد که برای معرفی خودتان، نحوه بیان صحیح نام و نام خانوادگی و نحوه صحیح عبارتند از:

         1- در نوشتن اسم و فامیل همیشه اولین حرف را بزرگ مینویسیم.     مانند:

narges ebrahimi {×} – amir salehi {×}  ⇒  Narges Ebrahimi { ✓  } – Amir Salehi{ ✓  }

.

         2- در زبان انگلیسی برای احترام گذاشتن به افراد از لقب هایی مجزا برای آقایان و بانوان استفاده میشود.

{از .Mrs برای خانم های متاهل  / از  Miss برای خانم های مجرد / از  Mr.برای آقایان} استفاده میشود.

.

        3 – معنی کلمه What به معنی {چه} است. و معرف ترین شکل استفاده آن برای پرسیدن نام افراد میباشد.  

                   مثال :?What’s yor name    به معنی   ⇐   اسم تو چه است؟

.

        4 – کلمه پرسشی How  که به معنی {چطور} است و تقریبا بیشترین استفاده از این کلمه در احوالپرسی ها است.

مثال : ?How are you   به معنی  ⇐ حالت چطوره؟

           * یک کاربرد مهم دیگر برای کلمه How  در پرسش چگونگی انجام کار است.

مانند : How do you spell this name?  به معنی ⇐ چطور این اسم را هجی میکنی؟

.

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس دوم

آموزش درس دوم گرامر هفتم :

در گرامر درس دوم زبان هفتم چهار نکته کلیدی گرامر وجود دارد که اساسا برای معرفی افراد استفاده میشود. همچنین نحوه ی مخفف کردن کلمات مهم و فعل to be را یاد خواهیم گرفت.

     1 – کلمه پرسشی Who به معنی {چه کسی} برای سوال در مورد اشخاص به کار میره.

مثال :  ?Who is that man  به معنی ⇐ آن مرد کیست ؟

      2 – کلمه های پرسشی How/What  به معنای چه/چطور هستند که به ترتیب برای پرسش از اسم افراد/احوالپرسی استفاده میشود.

           مثال :

What’s your sister’s name?  /  How are you?

     3 – مخفف کلمات که برای راحت کردن حرف زدن و سرعت بیشتر استفاده میشود.

I am = I’m  /  You are = You’re  /  it is = it’s  /  he is = he’s  /  she is = she’s

      4 – برای معرفی کسی از This/That به معنی {آن/این }استفاده میکنیم.

This is my friend Sina. این دوست من سینا   هستش

That is my classmate Sobhan. آن هم کلاسی من سبحان هستش

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس سوم

آموزش گرامر هفتم درس سوم :

در گرامر درس سوم زبان هفتم سه نکته کلیدی گرامر وجود دارد. در مورد پرسیدن زمانها مخصوصا زمان تولد افراد و همچنین نحوه ی بیان کردن ماهها به انگلیسی مطالبی را خواهیم آموخت.

    1 – اولین حرف جمله را هم مانند اول اسم و فامیل بزرگ می نویسیم.

مثال : My name is amirreza  به معنی  ⇐ اسم من امیررضا است.

.

    2 – کلمه پرسشی When  به معنی {کی} ⇐ {چه وقتی} برای پرسش از زمان به کار می رود.{تاریخ تولد}

مثال : ?When is your mom’s birthday به معنی ⇐ تولد مادر تو کی {چه وقتی} هست.؟

.

در پاسخ از in  برای ماه تولد / از on  برای روز استفاده میشود. ==>  in Mehr on 13

.

 3 – کلمه پرسشی How old  به معنی  {چند سال} است و برای پرسش سن افراد به کار می رود.

مثال : How old are you?   معنی ⇐  چند سالته؟

در پاسخ I am(فاعل) + سن یا         I am (فاعل) + سن + years old

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس چهارم

آموزش گرامر زبان هفتم درس چهارم :

در گرامر درس چهارم زبان هفتم چهار نکته کلیدی گرامر وجود دارد. بیان مالکیت ها و اینکه چطور شعل افراد را در انگلیسی بیان کنیم.

    1 – صفات ملکی : صفت هایی که قبل اسم می آیند و مالکیت اون شخص {صاحب اسم} را نشان میدهد.

My = مال من  /  Your = مال تو – مال شما {دو معنی دارد}  /  His = مال او (مذکر)  /

 Her = مال او (مونث)  /  Its = مال آن  /  Their = مال آنها

مثال : What is his name?  به معنی ⇐ اسم او چیست؟

.

     2 – راه دیگری برای نشان دادن مالکیت وجود دارد که آنرا با کلمه }  {‘s نشان میدهند.

مثال : What’s her uncle’s name? به معنی  ⇐ اسم عموی او{مونث} چیست؟

    .

3 – کلمه پرسشی What  به معنای {چه} ولی در این قسمت برای پرسیدن شغل افراد استفاده می شود.

مثال : What’s your aunt’s job? به معنی ⇐  شغل خاله شما چیست؟

.

      4 –  پرسشی کردن جمله That is your father   جای That/is را تغییر میدهیم :: Is that your father?

در پاسخ به این نوع از Yes/No استفاده میکنیم. :: Yes he is  /    Yes that is

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس پنجم

آموزش گرامر زبان هفتم درس پنجم :

  در گرامر درس پنجم زبان هفتم چهار نکته کلیدی گرامر وجود دارد. اینکه چطور بپرسیم افراد چه ویژگی هایی دارند و اینکه چطور ویژگی های افراد مانند قد و نحوه ی لباس پوشیدنشان را بیان کنیم.

1 – کلمه پرسشی Which one/Who که به معنی (چه کسی / کدام یک) هستند برای  شناختن افراد بر اساس طاهر و لباس آن فرد به کار می رود.

مثال : Who is Mr.Rafiei? به معنی ⇐ آقای رفیعی چه کسی است؟

مثال 2 : Which one is your mom? به معنی ⇐ مادر تو کدام یک است؟

  .

2 – از کلمه ی wear  به معنی پوشیده + ing  (انجام ) استفاده می شود.

** ساختار = is (to be) + Wearing + فاعل ==> she is wearing a red scarf

.

3 – سوالی کردن جمله چندین راه دارد که یکی از آن راه ها استفاده از افعال کمکی am,are,is  هست.

مثال : is that your brother? به معنی ⇐  آیا او برادر شما است؟

 ** در پاسخ به این سوالات از  no / yes استفاده میشود

مثال : Yes, he is my brother

.

4 – از کلمات tall/short به معنی {کوتاه/بلند} قد برای سوالات زیر استفاده میشود.

  Who is your father? ==> He is the short man and he is wearing a blue suit.

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس ششم

آموزش گرامر زبان هفتم درس ششم :

در گرامر درس دوم زبان هفتم دو نکته کلیدی گرامر وجود دارد. یکی نحوه بیان کارها در زمان حال (یا همان حال استمراری) و دوم نحوه ی پرسین محل و مکان افراد یا اشیا.

    1 – نوشتن جمله با زمان حال استمراری : بیان کردن کاری که در حال انجام است.{حال}

 مثال : My mother is cooking به معنی ⇐  مادرم در حال پخت و پز هست.

  ** به دو طریق میتوان این زمان را سوالی کرد.

الف) یکی از کلمات پرسشی را به ابتدای جمله اضافه کنیم.{مانند {What

مثال : What is he doing? به معنی ⇐ او درحال انجام چه کاری است؟

    و در جواب این سوال از yes/no  استفاده نکرده و باید انجام دادن کاری را به شخص نسبت دهیم.

    .

ب) یکی از افعال {is/am/are} را به اول جمله می آوریم.

مثال :  is your sister watching TV? به معنی ⇐ آیا خواهر تو در حال تماشا کردن تلویزیون است؟

 و در جواب این نوع سوالات از کلمات {{yes/no استفاده میکنیم.

مثال : Yes my sister is watching TV

     .

2 – کلمه پرسشی Where که به معنی {کجا} است و برای پرسیدن مکان استفاده می شود.

مثال : Where is your she? به معنی ⇐  او (مونث) کجاست؟

و در پاسخ می گوییم : She is in the living room به معنی ⇐ او (مونث) در اتاق نشیمن است.

.

3 – اگر کلمه {so  + صفت} بیاد معنی خیلی می دهد.

مثال : so happy ==> خیلی خوشحال

4 – کلمه I’ll  که با حرف های (I-L-L) نوشته میشود مخفف I will  میباشد که معنی زیادی دارد ولی اگر با call  ترکیب شود معنی “صدا میزنم” می دهد.

.

این مطلب رو از دست نده:
آموزش گرامر زبان هفتم درس هفتم

آموزش گرامر زبان هفتم درس هفتم :

در گرامر درس هفتم زبان هفتم چهار نکته کلیدی گرامر وجود دارد. پرسیدن زمان انجام کارها و نحوه ی بیان ساعات و زمان دقیق انجام آنها مربوط به گرامر همین درس میباشد که بسیار کاربردی میباشد.

ساختار جمله آینده : am/are/is+going+to (فعل to be)

مثال :   I am going to visit  your friend At 5:15 in the afternoon به معنی ⇐ من قصد دارم در ساعت 5:15 بعد از ظهر به دیدن دوست تو بروم.

دو طریق برای سوالی کردن این جمله وجود دارد.

 .

الف ) یکی از کلمات پرسشی مانند What time را در ابتدای جمله به کار بگیریم.

مثال : ?What time are you going to visit my friend به معنی ⇐ چه ساعتی قصد داری به دیدن دوست من بری؟

در جوابش از yes/no استفاده نمی کنیم.

مثال : At 5:15 in the afternoon       معنی:  ساعت 5:15 بعد از ظهر.

  .

ب ) یکی از افعال is/am/are  را به ابتدای جمله می آوریم.

مثال : ؟Are you going to visit her friend به معنی ⇐ آیا شما قصد دارید به دیدن دوست او(مونث) بروید؟

در پاسخ از yes / no  استفاده میکنیم.

مثال : Yes, I’m going to visit her friend today به معنی ⇐ بله ، من قصد دارم امروز به دیدن دوست او (مونث) بروم.

    .

2 – کلمه پرسشی What  که برای پرسش آدرس /ایمیل / تلفن استفاده می شود.

مثال : ?what’s your phone number/address / email address

      .

3 – ساخت جمله آینده ( در صورتی که برنامه ریزی دقیق نکرده ایم و احتمال دارد) با کلمه Will  استفاده می کنیم. با ساختار ==>{ ادامه جمله + فعل Will +  + فاعل }

مثال : I will go home

  4 – کلمه پرسشی What time  که به معنی (چه ساعت) برای پرسش از ساعت استفاده میشود.

مثال : ?What time is it  به معنی  ⇐ ساعت چند است؟

.

آموزش گرامر زبان هفتم درس هشتم

آموزش گرامر زبان هفتم درس هشتم :

در گرامر درس هشتم زبان هفتم چهار نکته کلیدی گرامر وجود دارد که مهترین آن عبارت است از نحوه ی پرسیدن علایق و نحوه پاسخ دادن به آن.

    1 – کلمه پرسشی How about به معنی (چه طور) برای پیشنهاد چیزی به دیگران استفاده می شود.

مثال : I am hungry به معنی ⇐ من گرسنه هستم.  

  How about some pizza? به معنی ⇐ با یک مقدار پیتزا چطوری؟

     .

2 – کلمه پرسشی What به معنی (چه) به همراه favorite به معنی (مورد علاقه) برای پرسش از غذا و نوشیدنی مورد علاقه استفاده میشود.

مثال : ?What’s your favorite toys به معنی  ⇐ اسباب بازی مورد علاقه شما چیست؟

    .

3 – let’s  که همان Let’s us است که معنی (بیا ، اجازه بده ، بگذار) می دهد و با این کلمه پیشنهاد انجام کار را به شخصی می دهند.

Let’s read a book به معنی  ⇐ بیا کتاب بخونیم.

  .

4 – کلمه feel  به معنی {احساس } هم میتواند در این گونه جملات بیاید. مانند : I’m feel thirsty ==> من احساس تشنگی میکنم.

  • توضیح در مورد فعل to be    ==>  کلمه های am/is/are که هر کدام در (am  = برای اول شخص)/
  • ·      (is = با اسم مفرد) / (are = با اسم جمع) می آید.

,

کلمات پرسشی که در زبان هفتم آموختیم :: What / How / Who / When / How old

Which one / Where / What time

دانلود فایلهای پیشنهادی
PDF آموزش کامل زبان هفتم (پیشنهادی)
PDF آموزش کامل زبان هفتم (دبیرخانه کشوری)
PDF آموزش کامل زبان هفتم (هرمزگان)
word آموزش کامل زبان هفتم (قابل ویرایش)

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر حسین عایدی
امیر حسین عایدی
2 سال قبل

بسیار عالی و جامع

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden