معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات و کلمات درس سوم زبان هفتم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس سوم زبان هفتم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان هفتم در درس سوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. کلمات مربوط به اعداد تا صد

2. کلمات مربوط به بیان سن

3. کلمات مربوط به روزهای هفته

معنی کلمات جدید درس سوم کتاب زبان هفتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان هفتم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی هفتم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس سوم زبان هفتم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس سوم زبان یازدهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان هفتم درس سوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

این مطلب رو از دست نده:

معنی کلمات درس سوم زبان هفتم همراه با تلفظ

تلفظکلمات انگلیسیفنوتیکمعنی
1. date 
/deɪt /تاریخ
2. twelve 
/twelv /دوازده
3. ten 
/ten /ده
4. March 
/mɑrtʃ /مارس
5. eleven 
/ɪˈlevən /یازده
6. six 
/sɪks /شش
7. no 
/noʊ /نه
8. forty 
/ˈfɔːrti /چهل
9. September 
/sepˈtembər /سپتامبر
10. twelve 
/twelv /دوازده
11. forty 
/ˈfɔːrti /چهل
12. fifty 
/ˈfɪfti /پنجاه
13. fifteen 
/ˌfɪfˈtiːn /پانزده
14. thirteen 
/θɜrtˈtiːn /سیزده
15. sixty 
/ˈsɪksti /شصت
16. really 
/ˈriː.li /واقعاً
17. seventy 
/ˈsevənti /هفتاد
18. When is your birthday? 
/wɛn ɪz jʊər ˈbɜrθˌdeɪ? /روز تولد شما کی است؟
19. fourteen 
/ˌfɔːrtˈtiːn /چهارده
20. eighty 
/ˈeɪti /هشتاد
21. Friday 
/ˈfrɑɪdeɪ /جمعه
22. fifteen 
/ˌfɪfˈtiːn /پانزده
23. How do you say this word? 
/haʊ du ju seɪ ðɪs wɜrd? /این واژه را چگونه (به انگلیسی) می گوییم؟
24. ninety 
/ˈnɑɪnti /نود
25. Sunday 
/ˈsʌndeɪ /یکشنبه
26. It’s my birthday today. 
/ɪts maɪ ˈbɜrθˌdeɪ təˈdeɪ. /امروز تولد من است
27. sixteen 
/sɪksˈtiːn /شانزده
28. twenty 
/ˈtwenti /بیست
29. seventeen 
/ˌsevənˈtiːn /هفده
30. Wednesday 
/ˈwenzdeɪ /چهارشنبه
31. Monday 
/ˈmʌndeɪ /دوشنبه
32. one hundred 
/wʌn ˈhʌndrəd /یک صد
33. eighteen 
/ˌeɪˈtiːn /هجده
34. What about you? 
/wʌt əˈbaʊt ju? /شما چطور؟
35. My birthday is in … 
/maɪ ˈbɜrθˌdeɪ ɪz ɪn … /تولد من در (ماه) … است
36. August 
/ˈɑgəst /اوت
37. nineteen 
/nɑɪnˈtiːn /نوزده
38. eighteen 
/ˌeɪˈtiːn /هجده
39. I’m … years old. 
/aɪm … jɪrz oʊld. /من … ساله هستم
40. ninety 
/ˈnɑɪnti /نود
41. twenty 
/ˈtwenti /بیست
42. thirteen 
/θɜrtˈtiːn /سیزده
43. May 
/meɪ /مه
44. birthday 
(/ˈbɜːrθdeɪ /روز) تولد
45. two 
/tuː /دو
46. nine 
/nɑɪn /نه
47. three 
/θri /سه
48. months of the year 
/mʌnθs ʌv ðə jɪr /ماه های سال
49. fifty 
/ˈfɪfti /پنجاه
50. nineteen 
/nɑɪnˈtiːn /نوزده
51. four 
/fɔːr /چهار
52. January 
/ˈdʒænjʊeri /ژانویه
53. fourteen 
/ˌfɔːrtˈtiːn /چهارده
54. five 
/fɑɪv /پنج
55. Tuesday 
/ˈtjuːzdeɪ /سه‌شنبه
56. happy birthday 
/ˈhæpi ˈbɜrθˌdeɪ! /تولدت مبارک
57. Saturday 
/ˈsætərdeɪ /شنبه
58. July 
/dʒʊˈlɑɪ /ژوئیه
59. one 
/wʌn /یک
60. eight 
/eɪt /هشت
61. Thursday 
/ˈθɜrzdeɪ /پنجشنبه
62. two 
/tuː /دو
63. eleven 
/ɪˈlevən /یازده
64. How old are you? 
/haʊ oʊld ɑr ju? /چند سال دارید؟
65. one 
/wʌn /یک
66. age 
/eɪdʒ /سن
67. sixty 
/ˈsɪksti /شصت
68. three 
/θri /سه
69. Oh, I see. 
/oʊ, aɪ si. /اوه، متوجه شدم
70. ten 
/ten /ده
71. April 
/ˈeɪprəl /آوریل
72. seven 
/ˈsevən /هفت
73. June 
/dʒuːn /ژوئن
74. year 
/jɪr /سال
75. How old is your brother? 
/haʊ oʊld ɪz jʊər ˈbrʌðər? /برادر شما چند ساله است؟
76. four 
/fɔːr /چهار
77. November 
/noʊˈvembər /نوامبر
78. seventeen 
/ˌsevənˈtiːn /هفده
79. October 
/ɑkˈtoʊ.bər /اکتبر
80. five 
/fɑɪv /پنج
81. eighty 
/ˈeɪti /هشتاد
82. six 
/sɪks /شش
83. seventy 
/ˈsevənti /هفتاد
84. thirteen 
/θɜrtˈtiːn /سیزده
85. thirty 
/ˈθɜːrti /سی
86. seven 
/ˈsevən /هفت
87. sixteen 
/sɪksˈtiːn /شانزده
88. three 
/θri /سه
89. December 
/dɪˈsembər /دسامبر
90. eight 
/eɪt /هشت

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden