زبان دهم درس چهارم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس چهارم زبان دهم تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس چهارم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. may 
/meɪ / 
ممکن بودن 50. politely 
/pəˈlaɪt.li / 
مودبانه
2. Peru 
/pəˈruː / 
پرو 51. historical 
/hɪˈstɔːr.ɪ.kəl / 
تاریخی
3. four-season country 
/fɔr-ˈsizən ˈkʌntri / 
کشور چهار فصل 52. foreign 
/ˈfɔːr.ən / 
خارجی
4. booklet 
/ˈbʊk.lət / 
کتابچه 53. comfortable 
/ˈkʌmf.tə.bəl / 
راحت
5. illness 
/ˈɪl.nəs / 
بیماری 54. junk food 
/ˈdʒʌŋkˌfuːd / 
غذای ناسالم
6. possibility 
/ˌpɑs.əˈbɪl.ət̬.i / 
امکان 55. behavior 
/bəˈheɪ.vjər / 
رفتار
7. entertainment 
/ˌɛntərˈteɪnmənt / 
سرگرمی 56. billion 
/ˈbɪl.jən / 
میلیارد
8. in 
/ɪn / 
در 57. Great Wall 
/greɪt wɔl / 
دیوار بزرگ چین
9. travel agent 
/ˈtræv.əlˌeɪ.dʒənt / 
کارمند آژانس مسافرتی 58. morning 
/ˈmɔːr.nɪŋ / 
صبح
10. Chile 
/ˈtʃɪli / 
شیلی 59. familiar 
/fəˈmɪl.jər / 
آشنا
11. May 
/meɪ / 
مه 60. afternoon 
/ˌæf.tərˈnuːn / 
بعدازظهر
12. site 
/saɪt / 
مکان 61. range 
/reɪnʤ / 
گستره
13. prepare 
/prɪˈper / 
آماده کردن 62. book 
/bʊk / 
رزرو کردن
14. host 
/hoʊst / 
میزبان 63. Italy 
/ˈɪtəli / 
ایتالیا
15. honestly 
/ˈɑn.ɪs.tli / 
صادقانه 64. ancient 
/ˈeɪn.tʃənt / 
باستان
16. piano 
/piːˈæn.oʊ / 
پیانو 65. holy shrine 
/ˈhoʊli ʃraɪn / 
حرم مطهر
17. at 
/æt / 
در (زمان) 66. traveler 
/ˈtræv.ə.lər / 
مسافر
18. rudely 
/ˈruːdli / 
گستاخانه 67. Beijing 
/ˌbeɪʒˈɪŋ / 
پکن (پایتخت چین)
19. choice 
/ʧɔɪs / 
انتخاب 68. neatly 
/ˈniːtli / 
مرتب
20. vacation 
/veɪˈkeɪʃən / 
مرخصی 69. actual 
/ˈæk.tʃu.əl / 
واقعی
21. image 
/ˈɪmɪdʒ / 
وجهه 70. home-made 
/ˌhoʊm ˈmeɪd / 
خانگی
22. abroad 
/əˈbrɔd / 
خارج 71. traditional 
/trəˈdɪʃ.ən.əl / 
سنتی
23. quickly 
/ˈkwɪk.li / 
سریع 72. inside 
/ɪnˈsɑɪd / 
داخل
24. own 
/oʊn / 
خود 73. safely 
/ˈseɪ.fli / 
به سلامت
25. probably 
/ˈprɑb.ə.bli / 
احتمالاً 74. India 
/ˈɪndiə / 
هندوستان
26. ski 
/ski / 
اسکی کردن 75. loud 
/lɑʊd / 
بلند
27. domestic 
/dəˈmes.tɪk / 
(مربوط به) خانه 76. nicely 
/ˈnɑɪ.sli / 
به خوبی
28. most often 
/moʊst ˈɔfən / 
اغلب 77. leave 
/liːv / 
ترک کردن
29. adverb 
/ˈæd.vɜrb / 
قید 78. next to 
/nɛkst tʊ / 
کنار
30. can 
/kæn / 
توانستن 79. paradise 
/ˈpærədaɪs / 
بهشت
31. hospitable 
/hɑːˈspɪtəbl / 
مهمان‌نواز 80. hard 
/hɑːrd / 
سخت
32. on 
/ɔːn / 
در (زمان) 81. bravely 
/ˈbreɪv.li / 
شجاعانه
33. spend 
/spend / 
صرف کردن 82. wind tower 
/wɪnd ˈtaʊər / 
بادگیر (معماری)
34. flight 
/flɑɪt / 
پرواز 83. Egypt 
/ˈiːdʒɪpt / 
مصر (کشوری در قاره آفریقا)
35. attraction 
/əˈtrækʃən / 
جذابیت 84. must 
/mʌst / 
باید
36. vegetable 
/ˈvedʒtəbl / 
سبزیجات 85. late 
/leɪt / 
دیر
37. should 
/ʃʊd / 
بایستن 86. in front of 
/ɪn frʌnt ʌv / 
در مقابل
38. cannot 
/ˈkænɑːt / 
can+not 87. popular 
/ˈpɑːpjələr / 
پرطرفدار
39. happily 
/ˈhæp.ə.li / 
با خوشحالی 88. attract 
/əˈtrækt / 
جذب کردن
40. possibly 
/ˈpɑs.ə.bli / 
احتمالا 89. well 
/wel / 
به‌خوبی
41. sandwich 
/ˈsæn.dwɪtʃ / 
ساندویچ 90. attractive 
/əˈtræk.tɪv / 
جذاب
42. culture 
/ˈkʌl.tʃər / 
فرهنگ 91. patiently 
/ˈpeɪ.ʃənt.li / 
صبورانه
43. carefully 
/ˈker.fə.li / 
بادقت 92. rule 
/ruːl / 
قانون
44. pyramid 
/ˈpɪrəmɪd / 
هرم 93. visa 
/ˈviː.zə / 
روادید
45. destination 
/ˌdes.təˈneɪ.ʃən / 
مقصد 94. chip 
/tʃɪp / 
چیپس (سیب‌زمینی)
46. suggestion 
/səgˈdʒes.tʃən / 
پیشنهاد 95. obligation 
/ˌɑb.ləˈgeɪ.ʃən / 
وظیفه
47. embassy 
/ˈem.bə.si / 
سفارت 96. desert 
/ˈdɛzɜrt / 
بیابان
48. remember 
/rəˈmem.bər / 
به یاد آوردن 97. pilgrim 
/ˈpɪlɡrɪm / 
زائر
49. desert touring 
/ˈdɛzɜrt ˈtʊrɪŋ / 
کویر نوردی 98. risk 
/rɪsk / 
خطر

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱ گام به گام دهم درس ۲ گام به گام دهم درس ۳ گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱ گرامر دهم درس ۲ گرامر دهم درس ۳ گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱ لغات دهم درس ۲ لغات دهم درس ۳ لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱ لیسنینگ دهم درس ۲ لیسنینگ دهم درس ۳ لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden