زبان دهم درس چهارم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس چهارم زبان دهم تلفظ و ترجمه
در این بخش شما تمام لغات درس چهارم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. may 
/meɪ / 
ممکن بودن 50. politely 
/pəˈlaɪt.li / 
مودبانه
2. Peru 
/pəˈruː / 
پرو 51. historical 
/hɪˈstɔːr.ɪ.kəl / 
تاریخی
3. four-season country 
/fɔr-ˈsizən ˈkʌntri / 
کشور چهار فصل 52. foreign 
/ˈfɔːr.ən / 
خارجی
4. booklet 
/ˈbʊk.lət / 
کتابچه 53. comfortable 
/ˈkʌmf.tə.bəl / 
راحت
5. illness 
/ˈɪl.nəs / 
بیماری 54. junk food 
/ˈdʒʌŋkˌfuːd / 
غذای ناسالم
6. possibility 
/ˌpɑs.əˈbɪl.ət̬.i / 
امکان 55. behavior 
/bəˈheɪ.vjər / 
رفتار
7. entertainment 
/ˌɛntərˈteɪnmənt / 
سرگرمی 56. billion 
/ˈbɪl.jən / 
میلیارد
8. in 
/ɪn / 
در 57. Great Wall 
/greɪt wɔl / 
دیوار بزرگ چین
9. travel agent 
/ˈtræv.əlˌeɪ.dʒənt / 
کارمند آژانس مسافرتی 58. morning 
/ˈmɔːr.nɪŋ / 
صبح
10. Chile 
/ˈtʃɪli / 
شیلی 59. familiar 
/fəˈmɪl.jər / 
آشنا
11. May 
/meɪ / 
مه 60. afternoon 
/ˌæf.tərˈnuːn / 
بعدازظهر
12. site 
/saɪt / 
مکان 61. range 
/reɪnʤ / 
گستره
13. prepare 
/prɪˈper / 
آماده کردن 62. book 
/bʊk / 
رزرو کردن
14. host 
/hoʊst / 
میزبان 63. Italy 
/ˈɪtəli / 
ایتالیا
15. honestly 
/ˈɑn.ɪs.tli / 
صادقانه 64. ancient 
/ˈeɪn.tʃənt / 
باستان
16. piano 
/piːˈæn.oʊ / 
پیانو 65. holy shrine 
/ˈhoʊli ʃraɪn / 
حرم مطهر
17. at 
/æt / 
در (زمان) 66. traveler 
/ˈtræv.ə.lər / 
مسافر
18. rudely 
/ˈruːdli / 
گستاخانه 67. Beijing 
/ˌbeɪʒˈɪŋ / 
پکن (پایتخت چین)
19. choice 
/ʧɔɪs / 
انتخاب 68. neatly 
/ˈniːtli / 
مرتب
20. vacation 
/veɪˈkeɪʃən / 
مرخصی 69. actual 
/ˈæk.tʃu.əl / 
واقعی
21. image 
/ˈɪmɪdʒ / 
وجهه 70. home-made 
/ˌhoʊm ˈmeɪd / 
خانگی
22. abroad 
/əˈbrɔd / 
خارج 71. traditional 
/trəˈdɪʃ.ən.əl / 
سنتی
23. quickly 
/ˈkwɪk.li / 
سریع 72. inside 
/ɪnˈsɑɪd / 
داخل
24. own 
/oʊn / 
خود 73. safely 
/ˈseɪ.fli / 
به سلامت
25. probably 
/ˈprɑb.ə.bli / 
احتمالاً 74. India 
/ˈɪndiə / 
هندوستان
26. ski 
/ski / 
اسکی کردن 75. loud 
/lɑʊd / 
بلند
27. domestic 
/dəˈmes.tɪk / 
(مربوط به) خانه 76. nicely 
/ˈnɑɪ.sli / 
به خوبی
28. most often 
/moʊst ˈɔfən / 
اغلب 77. leave 
/liːv / 
ترک کردن
29. adverb 
/ˈæd.vɜrb / 
قید 78. next to 
/nɛkst tʊ / 
کنار
30. can 
/kæn / 
توانستن 79. paradise 
/ˈpærədaɪs / 
بهشت
31. hospitable 
/hɑːˈspɪtəbl / 
مهمان‌نواز 80. hard 
/hɑːrd / 
سخت
32. on 
/ɔːn / 
در (زمان) 81. bravely 
/ˈbreɪv.li / 
شجاعانه
33. spend 
/spend / 
صرف کردن 82. wind tower 
/wɪnd ˈtaʊər / 
بادگیر (معماری)
34. flight 
/flɑɪt / 
پرواز 83. Egypt 
/ˈiːdʒɪpt / 
مصر (کشوری در قاره آفریقا)
35. attraction 
/əˈtrækʃən / 
جذابیت 84. must 
/mʌst / 
باید
36. vegetable 
/ˈvedʒtəbl / 
سبزیجات 85. late 
/leɪt / 
دیر
37. should 
/ʃʊd / 
بایستن 86. in front of 
/ɪn frʌnt ʌv / 
در مقابل
38. cannot 
/ˈkænɑːt / 
can+not 87. popular 
/ˈpɑːpjələr / 
پرطرفدار
39. happily 
/ˈhæp.ə.li / 
با خوشحالی 88. attract 
/əˈtrækt / 
جذب کردن
40. possibly 
/ˈpɑs.ə.bli / 
احتمالا 89. well 
/wel / 
به‌خوبی
41. sandwich 
/ˈsæn.dwɪtʃ / 
ساندویچ 90. attractive 
/əˈtræk.tɪv / 
جذاب
42. culture 
/ˈkʌl.tʃər / 
فرهنگ 91. patiently 
/ˈpeɪ.ʃənt.li / 
صبورانه
43. carefully 
/ˈker.fə.li / 
بادقت 92. rule 
/ruːl / 
قانون
44. pyramid 
/ˈpɪrəmɪd / 
هرم 93. visa 
/ˈviː.zə / 
روادید
45. destination 
/ˌdes.təˈneɪ.ʃən / 
مقصد 94. chip 
/tʃɪp / 
چیپس (سیب‌زمینی)
46. suggestion 
/səgˈdʒes.tʃən / 
پیشنهاد 95. obligation 
/ˌɑb.ləˈgeɪ.ʃən / 
وظیفه
47. embassy 
/ˈem.bə.si / 
سفارت 96. desert 
/ˈdɛzɜrt / 
بیابان
48. remember 
/rəˈmem.bər / 
به یاد آوردن 97. pilgrim 
/ˈpɪlɡrɪm / 
زائر
49. desert touring 
/ˈdɛzɜrt ˈtʊrɪŋ / 
کویر نوردی 98. risk 
/rɪsk / 
خطر

 

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱ گام به گام دهم درس ۲ گام به گام دهم درس ۳ گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱ گرامر دهم درس ۲ گرامر دهم درس ۳ گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱ لغات دهم درس ۲ لغات دهم درس ۳ لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱ لیسنینگ دهم درس ۲ لیسنینگ دهم درس ۳ لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:

نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
وبلاگ
حساب من

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.