زبان دهم درس سوم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس سوم زبان دهم تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس سوم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. sadly 
/ˈsæd.li / 
با ناراحتی 46. solve 
/sɑːlv / 
حل کردن
2. love 
/lʌv / 
عاشق بودن 47. rain 
/reɪn / 
باران آمدن
3. researcher 
/rəˈsɜrtʃ.ər / 
محقق 48. idea 
/ɑɪˈdiː.ə / 
ایده
4. prophet 
/ˈprɑːfɪt / 
پیامبر 49. herself 
/hərˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص مونث]
5. skill 
/skɪl / 
مهارت 50. outside 
/ɑʊtˈsɑɪd / 
بیرون
6. express 
/ɪkˈspres / 
بیان کردن 51. easily 
/ˈiː.zə.li / 
به راحتی
7. airplane 
/ˈer.pleɪn / 
هواپیما 52. sense 
/sens / 
حس
8. success 
/səkˈses / 
موفقیت 53. develop 
/dɪˈvel.əp / 
توسعه دادن
9. fortunately 
/ˈfɔːr.tʃə.nət.li / 
خوشبختانه 54. hall 
/hɔːl / 
سالن
10. yourselves 
/jɔːrˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع] 55. himself 
/hɪmˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص مذکر]
11. action 
/ˈæk.ʃən / 
عمل 56. emphasis 
/ˈem.fə.sɪs / 
تاکید
12. smoking 
/ˈsmoʊ.kɪŋ / 
سیگار کشیدن 57. rapidly 
/ˈræp.əd.li / 
سریعا
13. translator 
/trænsˈleɪtər / 
مترجم 58. fast 
/fæst / 
سریع
14. scientist 
/ˈsɑɪ.ən.tɪst / 
دانشمند 59. soon 
/suːn / 
به زودی
15. verb 
/vɜrb / 
فعل 60. build 
/bɪld / 
ساختن
16. kitty 
/ˈkɪti / 
گربه 61. belief 
/bɪˈliːf / 
باور
17. hearing 
/ˈhɪrɪŋ / 
شنوایی 62. camera 
/ˈkæm.rə / 
دوربین
18. write 
/raɪt / 
نوشتن 63. strongly 
/ˈstrɔːŋ.li / 
قویا
19. themselves 
/ðəmˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع] 64. suddenly 
/ˈsʌd.ən.li / 
ناگهان
20. antibiotic 
/ˌæntibaɪˈɑːtɪk / 
آنتی‌بیوتیک 65. great 
/greɪt / 
بزرگ
21. kill 
/kɪl / 
کشتن 66. publish 
/ˈpʌblɪʃ / 
منتشر کردن
22. drink 
/drɪŋk / 
نوشیدن 67. itself 
/ɪtˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص خنثی]
23. seek 
/siːk / 
به‌دنبال گشتن 68. quit 
/kwɪt / 
دست کشیدن
24. invention 
/ɪnˈven.tʃən / 
اختراع 69. weak 
/wiːk / 
سست
25. laboratory 
/ˈlæb.rəˌtɔːr.i / 
آزمایشگاه 70. light bulb 
/ˈlaɪt bʌlb / 
لامپ
26. invent 
/ɪnˈvent / 
اختراع کردن 71. writer 
/ˈraɪtər / 
نویسنده
27. No pain no gain. 
/noʊ peɪn noʊ geɪn / 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود. 72. translate 
/trænzˈleɪt / 
ترجمه کردن
28. short 
/ʃɔːrt / 
کوتاه 73. energetic 
/ˌɛnərˈʤɛtɪk / 
پرانرژی
29. cradle 
/ˈkreɪdl / 
گهواره 74. such 
/sʌtʃ / 
چنین
30. at first 
/æt fɜrst / 
در ابتدا 75. holy 
/ˈhoʊli / 
مقدس
31. successful 
/səkˈses.fəl / 
موفق 76. noise 
/nɔɪz / 
صدا
32. poor 
/pɔːr / 
فقیر 77. value 
/ˈvæl.juː / 
ارزش
33. PBUH 
/piː-biː-juː-eɪʧ / 
صلی الله و علیه و آله 78. ourselves 
/ɑʊrˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی اول شخص جمع]
34. state 
/steɪt / 
حالت 79. Believe me! 
/bɪˈliːv miː! / 
باور کن!
35. same 
/seɪm / 
همان 80. translation 
/trænˈzleɪ.ʃən / 
ترجمه
36. grave 
/greɪv / 
قبر 81. grow up 
/groʊ ʌp / 
بزرگ شدن
37. penicillin 
/ˌpenɪˈsɪlɪn / 
پنی‌سیلین 82. experiment 
/ɪkˈsper.ə.mənt / 
آزمایش
38. medicine 
/ˈmed.ɪ.sən / 
دارو 83. try 
/traɪ / 
سعی کردن
39. end 
/end / 
پایان 84. yard 
/jɑːrd / 
حیاط
40. thinker 
/ˈθɪŋkər / 
اندیشمند 85. story 
/ˈstɔːr.i / 
داستان
41. emotion 
/ɪˈmoʊ.ʃən / 
احساس 86. believe in 
/bɪˈliv ɪn / 
اعتقاد داشتن
42. uranium 
/juˈreɪniəm / 
اورانیوم 87. cool 
/kuːl / 
باشه!
43. get around 
/gɛt əˈraʊnd / 
رفت‌و‌آمد کردن 88. give up 
/gɪv ʌp / 
ترک کردن
44. yourself 
/jərˈself / 
[ضمیر انعکاسی دوم شخص] 89. pass away 
/pæs əˈweɪ / 
فوت کردن
45. thought 
/θɔːt / 
فکر 90. hard 
/hɑːrd / 
سخت
91. knowledge 
/ˈnɑːlɪdʒ / 
دانش 92. at first 
/æt fɜrst / 
در ابتدا
  93. such 
/sʌtʃ / 
چنین

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden