زبان دهم درس سوم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس سوم زبان دهم تلفظ و ترجمه
در این بخش شما تمام لغات درس سوم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. sadly 
/ˈsæd.li / 
با ناراحتی 46. solve 
/sɑːlv / 
حل کردن
2. love 
/lʌv / 
عاشق بودن 47. rain 
/reɪn / 
باران آمدن
3. researcher 
/rəˈsɜrtʃ.ər / 
محقق 48. idea 
/ɑɪˈdiː.ə / 
ایده
4. prophet 
/ˈprɑːfɪt / 
پیامبر 49. herself 
/hərˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص مونث]
5. skill 
/skɪl / 
مهارت 50. outside 
/ɑʊtˈsɑɪd / 
بیرون
6. express 
/ɪkˈspres / 
بیان کردن 51. easily 
/ˈiː.zə.li / 
به راحتی
7. airplane 
/ˈer.pleɪn / 
هواپیما 52. sense 
/sens / 
حس
8. success 
/səkˈses / 
موفقیت 53. develop 
/dɪˈvel.əp / 
توسعه دادن
9. fortunately 
/ˈfɔːr.tʃə.nət.li / 
خوشبختانه 54. hall 
/hɔːl / 
سالن
10. yourselves 
/jɔːrˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع] 55. himself 
/hɪmˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص مذکر]
11. action 
/ˈæk.ʃən / 
عمل 56. emphasis 
/ˈem.fə.sɪs / 
تاکید
12. smoking 
/ˈsmoʊ.kɪŋ / 
سیگار کشیدن 57. rapidly 
/ˈræp.əd.li / 
سریعا
13. translator 
/trænsˈleɪtər / 
مترجم 58. fast 
/fæst / 
سریع
14. scientist 
/ˈsɑɪ.ən.tɪst / 
دانشمند 59. soon 
/suːn / 
به زودی
15. verb 
/vɜrb / 
فعل 60. build 
/bɪld / 
ساختن
16. kitty 
/ˈkɪti / 
گربه 61. belief 
/bɪˈliːf / 
باور
17. hearing 
/ˈhɪrɪŋ / 
شنوایی 62. camera 
/ˈkæm.rə / 
دوربین
18. write 
/raɪt / 
نوشتن 63. strongly 
/ˈstrɔːŋ.li / 
قویا
19. themselves 
/ðəmˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع] 64. suddenly 
/ˈsʌd.ən.li / 
ناگهان
20. antibiotic 
/ˌæntibaɪˈɑːtɪk / 
آنتی‌بیوتیک 65. great 
/greɪt / 
بزرگ
21. kill 
/kɪl / 
کشتن 66. publish 
/ˈpʌblɪʃ / 
منتشر کردن
22. drink 
/drɪŋk / 
نوشیدن 67. itself 
/ɪtˈself / 
[ضمیر انعکاسی سوم شخص خنثی]
23. seek 
/siːk / 
به‌دنبال گشتن 68. quit 
/kwɪt / 
دست کشیدن
24. invention 
/ɪnˈven.tʃən / 
اختراع 69. weak 
/wiːk / 
سست
25. laboratory 
/ˈlæb.rəˌtɔːr.i / 
آزمایشگاه 70. light bulb 
/ˈlaɪt bʌlb / 
لامپ
26. invent 
/ɪnˈvent / 
اختراع کردن 71. writer 
/ˈraɪtər / 
نویسنده
27. No pain no gain. 
/noʊ peɪn noʊ geɪn / 
نابرده رنج گنج میسر نمی شود. 72. translate 
/trænzˈleɪt / 
ترجمه کردن
28. short 
/ʃɔːrt / 
کوتاه 73. energetic 
/ˌɛnərˈʤɛtɪk / 
پرانرژی
29. cradle 
/ˈkreɪdl / 
گهواره 74. such 
/sʌtʃ / 
چنین
30. at first 
/æt fɜrst / 
در ابتدا 75. holy 
/ˈhoʊli / 
مقدس
31. successful 
/səkˈses.fəl / 
موفق 76. noise 
/nɔɪz / 
صدا
32. poor 
/pɔːr / 
فقیر 77. value 
/ˈvæl.juː / 
ارزش
33. PBUH 
/piː-biː-juː-eɪʧ / 
صلی الله و علیه و آله 78. ourselves 
/ɑʊrˈselvz / 
[ضمیر انعکاسی اول شخص جمع]
34. state 
/steɪt / 
حالت 79. Believe me! 
/bɪˈliːv miː! / 
باور کن!
35. same 
/seɪm / 
همان 80. translation 
/trænˈzleɪ.ʃən / 
ترجمه
36. grave 
/greɪv / 
قبر 81. grow up 
/groʊ ʌp / 
بزرگ شدن
37. penicillin 
/ˌpenɪˈsɪlɪn / 
پنی‌سیلین 82. experiment 
/ɪkˈsper.ə.mənt / 
آزمایش
38. medicine 
/ˈmed.ɪ.sən / 
دارو 83. try 
/traɪ / 
سعی کردن
39. end 
/end / 
پایان 84. yard 
/jɑːrd / 
حیاط
40. thinker 
/ˈθɪŋkər / 
اندیشمند 85. story 
/ˈstɔːr.i / 
داستان
41. emotion 
/ɪˈmoʊ.ʃən / 
احساس 86. believe in 
/bɪˈliv ɪn / 
اعتقاد داشتن
42. uranium 
/juˈreɪniəm / 
اورانیوم 87. cool 
/kuːl / 
باشه!
43. get around 
/gɛt əˈraʊnd / 
رفت‌و‌آمد کردن 88. give up 
/gɪv ʌp / 
ترک کردن
44. yourself 
/jərˈself / 
[ضمیر انعکاسی دوم شخص] 89. pass away 
/pæs əˈweɪ / 
فوت کردن
45. thought 
/θɔːt / 
فکر 90. hard 
/hɑːrd / 
سخت
91. knowledge 
/ˈnɑːlɪdʒ / 
دانش 92. at first 
/æt fɜrst / 
در ابتدا
  93. such 
/sʌtʃ / 
چنین

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:

نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
وبلاگ
حساب من

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.