زبان دهم درس دوم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس دوم زبان دهم تلفظ و ترجمه

این مطلب رو از دست نده:
در این بخش شما تمام لغات درس دوم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. orbit 
/ˈɔːrbɪt / 
مدار 61. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
مایع
2. large 
/lɑːrdʒ / 
بزرگ 62. ring 
/rɪŋ / 
حلقه
3. expensive 
/ɪkˈspensɪv / 
گران 63. pump 
/pʌmp / 
پمپاژ کردن
4. telescope 
/ˈtel.əˌskoʊp / 
تلسکوپ 64. strong 
/strɔːŋ / 
نیرومند
5. long 
/lɔːŋ / 
بلند 65. both 
/boʊθ / 
هر دو
6. quality 
/ˈkwɑl.ət̬.i / 
ویژگی 66. creation 
/kriːˈeɪ.ʃən / 
آفرینش
7. fact 
/fækt / 
حقیقت 67. difficult 
/ˈdɪf.ə.kəlt / 
مشکل
8. daily 
/ˈdeɪ.li / 
روزانه 68. Uranus 
/ˈjʊrənəs / 
اورانوس (سیاره)
9. microscope 
/ˈmaɪkrəˌskoʊp / 
میکروسکوپ 69. cross 
/krɔːs / 
عبور کردن
10. Neptune 
/ˈneptjuːn / 
نپتون 70. nation 
/ˈneɪ.ʃən / 
کشور
11. powerful 
/ˈpɑʊ.ər.fəl / 
نیرومند 71. metal 
/ˈmet̬.əl / 
فلز
12. dark 
/dɑːrk / 
تیره 72. drop 
/drɑːp / 
قطره
13. farthest 
/ˈfɑːrðɪst / 
دورترین 73. ant 
/ænt / 
مورچه
14. real 
/riːl / 
واقعی 74. far 
/fɑːr / 
دور
15. opinion 
/əˈpɪnjən / 
نظر 75. energy 
/ˈen.ər.dʒi / 
انرژی
16. thousand 
/ˈθaʊznd / 
هزار 76. million 
/ˈmɪl.jən / 
میلیون
17. easy 
/ˈiː.zi / 
ساده 77. heart 
/hɑːrt / 
قلب
18. better 
/ˈbet.ər / 
بهتر 78. plastic 
/ˈplæs.tɪk / 
پلاستیکی
19. Mars 
/mɑːrz / 
مریخ 79. true 
/truː / 
واقعی
20. type 
/tɑɪp / 
نوع 80. as 
/æz / 
به اندازه
21. plasma 
/ˈplæzmə / 
پلاسما (خون) 81. useful 
/ˈjuːs.fəl / 
سودمند
22. interested 
/ˈɪn.trə.stəd / 
علاقه‌مند 82. body 
/ˈbɒd.i / 
بدن
23. people 
/ˈpiː.pəl / 
مردم 83. round 
/rɑʊnd / 
دور
24. tall 
/tɔl / 
مرتفع 84. Mercury 
/ˈmɜːrkjəri / 
عطارد
25. best 
/best / 
بهترین 85. ball 
/bɔːl / 
توپ
26. fatty 
/ˈfæti / 
چرب 86. blood 
/blʌd / 
خون
27. pepper 
/ˈpepər / 
فلفل 87. fresh 
/freʃ / 
تازه
28. much 
/mʌtʃ / 
زیاد 88. go around 
/ˈɡoʊ əraʊnd / 
حول چیزی گشتن
29. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
نقد 89. paint 
/peɪnt / 
رنگ
30. material 
/məˈtɪriəl / 
ماده 90. seafood 
/ˈsiː.fuːd / 
غذای دریایی
31. heavens 
/ˈhevnz / 
آسمان ها 91. organ 
/ˈɔːrɡən / 
عضو
32. camel 
/ˈkæml / 
شتر 92. donate 
/ˈdoʊneɪt / 
اهدا کردن
33. bad 
/bæd / 
بد 93. moon 
/muːn / 
ماه
34. alike 
/əˈlɑɪk / 
شبیه (به هم) 94. healthy 
/ˈhel.θi / 
سالم
35. gold 
/goʊld / 
طلا 95. color 
/ˈkʌlər / 
رنگ
36. ugly 
/ˈʌg.li / 
زشت 96. everyone 
/ˈev.riː.wʌn / 
همه
37. Saturn 
/ˈsætɜːrn / 
زحل (سیاره) 97. modern 
/ˈmɑːdərn / 
مدرن
38. cloudy 
/ˈklɑʊdi / 
ابری 98. light 
/lɑɪt / 
روشن کردن
39. oxygen 
/ˈɑk.sɪ.dʒən / 
اکسیژن 99. delicious 
/dɪˈlɪʃ.əs / 
خوشمزه
40. wooden 
/ˈwʊd.ən / 
چوبی 100. Venus 
/ˈviːnəs / 
زهره (سیاره)
41. more 
/mɔːr / 
بیشتر 101. fast food 
/ˌfæstˈfuːd / 
فست فود
42. exercise 
/ˈeksərsɑɪz / 
ورزش 102. defend 
/dəˈfend / 
دفاع کردن
43. planet 
/ˈplæn.ət / 
سیاره 103. system 
/ˈsɪs.təm / 
سیستم
44. ticket 
/ˈtɪk.ət / 
بلیت 104. allah 
/ˈælə / 
الله
45. more 
/mɔːr / 
تر (نشانه صفت تفضیلی) 105. carry 
/ˈkær.i / 
حمل کردن
46. worse 
/wɜːrs / 
بدتر 106. farther 
/ˈfɑːrðər / 
دورتر
47. medium 
/ˈmiːdiəm / 
متوسط 107. adjective 
/ˈædʒ.ɪk.tɪv / 
صفت
48. golden 
/ˈgoʊl.dən / 
طلایی (رنگ) 108. cell 
/sel / 
سلول (زیست‌شناسی)
49. different 
/ˈdɪf.rənt / 
متفاوت 109. observatory 
/əbˈzɜːrvətɔːri / 
رصدخانه
50. carbon dioxide 
/ˌkɑr.bən.dɑɪˈɑk.sɑɪd / 
دی اکسید کربن (شیمی) 110. lamp 
/læmp / 
چراغ
51. without 
/wɪðˈɑʊt / 
بدون 111. clear 
/klɪr / 
واضح
52. silver 
/ˈsɪl.vər / 
نقره 112. Jupiter 
/ˈdʒuːpɪtər / 
مشتری (سیاره)
53. microbe 
/ˈmaɪkroʊb / 
میکروب 113. collect 
/kəˈlekt / 
جمع‌آوری کردن
54. wonder 
/ˈwʌn.dər / 
چیز عجیب 114. sign 
/sɑɪn / 
نشانه
55. sun 
/sʌn / 
خورشید 115. important 
/ɪmˈpɔːrtnt / 
مهم
56. rocky 
/ˈrɑːki / 
سنگی 116. deep 
/diːp / 
عمیق
57. worst 
/wɜːrst / 
بدترین 117. size 
/sɑɪz / 
اندازه
58. brain 
/breɪn / 
مغز 118. much 
/mʌtʃ / 
زیاد
59. above 
/əˈbʌv / 
بالای 119. much 
/mʌtʃ / 
زیاد
60. most 
/moʊst / 
-ترین (نشانه صفت یا قید عالی) 61. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
مایع
  62. ring 
/rɪŋ / 
حلقه
  63. pump 
/pʌmp / 
پمپاژ کردن

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱ گام به گام دهم درس ۲ گام به گام دهم درس ۳ گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱ گرامر دهم درس ۲ گرامر دهم درس ۳ گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱ لغات دهم درس ۲ لغات دهم درس ۳ لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱ لیسنینگ دهم درس ۲ لیسنینگ دهم درس ۳ لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden