زبان دهم درس دوم لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس دوم زبان دهم تلفظ و ترجمه
در این بخش شما تمام لغات درس دوم زبان انگلیسی دهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. orbit 
/ˈɔːrbɪt / 
مدار 61. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
مایع
2. large 
/lɑːrdʒ / 
بزرگ 62. ring 
/rɪŋ / 
حلقه
3. expensive 
/ɪkˈspensɪv / 
گران 63. pump 
/pʌmp / 
پمپاژ کردن
4. telescope 
/ˈtel.əˌskoʊp / 
تلسکوپ 64. strong 
/strɔːŋ / 
نیرومند
5. long 
/lɔːŋ / 
بلند 65. both 
/boʊθ / 
هر دو
6. quality 
/ˈkwɑl.ət̬.i / 
ویژگی 66. creation 
/kriːˈeɪ.ʃən / 
آفرینش
7. fact 
/fækt / 
حقیقت 67. difficult 
/ˈdɪf.ə.kəlt / 
مشکل
8. daily 
/ˈdeɪ.li / 
روزانه 68. Uranus 
/ˈjʊrənəs / 
اورانوس (سیاره)
9. microscope 
/ˈmaɪkrəˌskoʊp / 
میکروسکوپ 69. cross 
/krɔːs / 
عبور کردن
10. Neptune 
/ˈneptjuːn / 
نپتون 70. nation 
/ˈneɪ.ʃən / 
کشور
11. powerful 
/ˈpɑʊ.ər.fəl / 
نیرومند 71. metal 
/ˈmet̬.əl / 
فلز
12. dark 
/dɑːrk / 
تیره 72. drop 
/drɑːp / 
قطره
13. farthest 
/ˈfɑːrðɪst / 
دورترین 73. ant 
/ænt / 
مورچه
14. real 
/riːl / 
واقعی 74. far 
/fɑːr / 
دور
15. opinion 
/əˈpɪnjən / 
نظر 75. energy 
/ˈen.ər.dʒi / 
انرژی
16. thousand 
/ˈθaʊznd / 
هزار 76. million 
/ˈmɪl.jən / 
میلیون
17. easy 
/ˈiː.zi / 
ساده 77. heart 
/hɑːrt / 
قلب
18. better 
/ˈbet.ər / 
بهتر 78. plastic 
/ˈplæs.tɪk / 
پلاستیکی
19. Mars 
/mɑːrz / 
مریخ 79. true 
/truː / 
واقعی
20. type 
/tɑɪp / 
نوع 80. as 
/æz / 
به اندازه
21. plasma 
/ˈplæzmə / 
پلاسما (خون) 81. useful 
/ˈjuːs.fəl / 
سودمند
22. interested 
/ˈɪn.trə.stəd / 
علاقه‌مند 82. body 
/ˈbɒd.i / 
بدن
23. people 
/ˈpiː.pəl / 
مردم 83. round 
/rɑʊnd / 
دور
24. tall 
/tɔl / 
مرتفع 84. Mercury 
/ˈmɜːrkjəri / 
عطارد
25. best 
/best / 
بهترین 85. ball 
/bɔːl / 
توپ
26. fatty 
/ˈfæti / 
چرب 86. blood 
/blʌd / 
خون
27. pepper 
/ˈpepər / 
فلفل 87. fresh 
/freʃ / 
تازه
28. much 
/mʌtʃ / 
زیاد 88. go around 
/ˈɡoʊ əraʊnd / 
حول چیزی گشتن
29. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
نقد 89. paint 
/peɪnt / 
رنگ
30. material 
/məˈtɪriəl / 
ماده 90. seafood 
/ˈsiː.fuːd / 
غذای دریایی
31. heavens 
/ˈhevnz / 
آسمان ها 91. organ 
/ˈɔːrɡən / 
عضو
32. camel 
/ˈkæml / 
شتر 92. donate 
/ˈdoʊneɪt / 
اهدا کردن
33. bad 
/bæd / 
بد 93. moon 
/muːn / 
ماه
34. alike 
/əˈlɑɪk / 
شبیه (به هم) 94. healthy 
/ˈhel.θi / 
سالم
35. gold 
/goʊld / 
طلا 95. color 
/ˈkʌlər / 
رنگ
36. ugly 
/ˈʌg.li / 
زشت 96. everyone 
/ˈev.riː.wʌn / 
همه
37. Saturn 
/ˈsætɜːrn / 
زحل (سیاره) 97. modern 
/ˈmɑːdərn / 
مدرن
38. cloudy 
/ˈklɑʊdi / 
ابری 98. light 
/lɑɪt / 
روشن کردن
39. oxygen 
/ˈɑk.sɪ.dʒən / 
اکسیژن 99. delicious 
/dɪˈlɪʃ.əs / 
خوشمزه
40. wooden 
/ˈwʊd.ən / 
چوبی 100. Venus 
/ˈviːnəs / 
زهره (سیاره)
41. more 
/mɔːr / 
بیشتر 101. fast food 
/ˌfæstˈfuːd / 
فست فود
42. exercise 
/ˈeksərsɑɪz / 
ورزش 102. defend 
/dəˈfend / 
دفاع کردن
43. planet 
/ˈplæn.ət / 
سیاره 103. system 
/ˈsɪs.təm / 
سیستم
44. ticket 
/ˈtɪk.ət / 
بلیت 104. allah 
/ˈælə / 
الله
45. more 
/mɔːr / 
تر (نشانه صفت تفضیلی) 105. carry 
/ˈkær.i / 
حمل کردن
46. worse 
/wɜːrs / 
بدتر 106. farther 
/ˈfɑːrðər / 
دورتر
47. medium 
/ˈmiːdiəm / 
متوسط 107. adjective 
/ˈædʒ.ɪk.tɪv / 
صفت
48. golden 
/ˈgoʊl.dən / 
طلایی (رنگ) 108. cell 
/sel / 
سلول (زیست‌شناسی)
49. different 
/ˈdɪf.rənt / 
متفاوت 109. observatory 
/əbˈzɜːrvətɔːri / 
رصدخانه
50. carbon dioxide 
/ˌkɑr.bən.dɑɪˈɑk.sɑɪd / 
دی اکسید کربن (شیمی) 110. lamp 
/læmp / 
چراغ
51. without 
/wɪðˈɑʊt / 
بدون 111. clear 
/klɪr / 
واضح
52. silver 
/ˈsɪl.vər / 
نقره 112. Jupiter 
/ˈdʒuːpɪtər / 
مشتری (سیاره)
53. microbe 
/ˈmaɪkroʊb / 
میکروب 113. collect 
/kəˈlekt / 
جمع‌آوری کردن
54. wonder 
/ˈwʌn.dər / 
چیز عجیب 114. sign 
/sɑɪn / 
نشانه
55. sun 
/sʌn / 
خورشید 115. important 
/ɪmˈpɔːrtnt / 
مهم
56. rocky 
/ˈrɑːki / 
سنگی 116. deep 
/diːp / 
عمیق
57. worst 
/wɜːrst / 
بدترین 117. size 
/sɑɪz / 
اندازه
58. brain 
/breɪn / 
مغز 118. much 
/mʌtʃ / 
زیاد
59. above 
/əˈbʌv / 
بالای 119. much 
/mʌtʃ / 
زیاد
60. most 
/moʊst / 
-ترین (نشانه صفت یا قید عالی) 61. liquid 
/ˈlɪkwɪd / 
مایع
  62. ring 
/rɪŋ / 
حلقه
  63. pump 
/pʌmp / 
پمپاژ کردن

 

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱ گام به گام دهم درس ۲ گام به گام دهم درس ۳ گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱ گرامر دهم درس ۲ گرامر دهم درس ۳ گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱ لغات دهم درس ۲ لغات دهم درس ۳ لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱ لیسنینگ دهم درس ۲ لیسنینگ دهم درس ۳ لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:

نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
وبلاگ
حساب من

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.