زبان دهم درس اول لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس اول زبان دهم تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس اول زبان انگلیسی رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. avicenna 
/ˌævɪˈsenə / 
ابن سینا 43. hunt 
/hʌnt / 
شکار کردن
2. leopard 
/ˈlepərd / 
پلنگ 44. low 
/loʊ / 
کم
3. box 
/bɑːks / 
جعبه 45. save 
/seɪv / 
نجات دادن
4. laptop 
/ˈlæptɑp / 
لپ‌تاپ 46. nowadays 
/ˈnɑʊ.əˌdeɪz / 
امروزه
5. visitor 
/ˈvɪzɪtər / 
ملاقات‌کننده 47. jungle 
/ˈdʒʌŋ.gəl / 
جنگل
6. die out 
/daɪ aʊt / 
منقرض شدن 48. for example 
/fɔːr ɪgˈzæm.pəl / 
برای مثال
7. cut 
/kʌt / 
قطع کردن (درخت، خط و …) 49. goat 
/ɡoʊt / 
بز
8. elephant 
/ˈel.ə.fənt / 
فیل 50. road 
/roʊd / 
جاده
9. foot 
/fʊt / 
پا (از انگشت‌ها تا مچ) 51. world 
/wɜːld / 
جهان
10. human 
/ˈhjuː.mən / 
انسان 52. nature 
/ˈneɪ.tʃər / 
طبیعت
11. will 
/wɪl / 
[فعل کمکی زمان آینده] 53. high 
/hɑɪ / 
بلند
12. trip 
/trɪp / 
سفر 54. beautiful 
/ˈbjuː.tɪ.fəl / 
زیبا
13. earth 
/ɜːrθ / 
زمین 55. zookeeper 
/ˈzuːkiːpər / 
نگهبان باغ وحش
14. duck 
/dʌk / 
اردک 56. natural 
/ˈnætʃ.ə.rəl / 
طبیعی
15. travel 
/ˈtrævl / 
سفر کردن 57. pain 
/peɪn / 
درد
16. life 
/lɑɪf / 
زندگی 58. go hunting 
/goʊ ˈhʌntɪŋ / 
به شکار رفتن
17. mean 
/miːn / 
به معنی (چیزی) بودن 59. program 
/ˈproʊ.græm / 
برنامه (زمانی، کامپیوتری، تلویزیونی و …)
18. endangered 
/ɪnˈdeɪn.dʒərd / 
در معرض انقراض 60. whale 
/weɪl / 
نهنگ
19. small 
/smɔːl / 
کوچک 61. forest 
/ˈfɔːr.əst / 
جنگل
20. gazelle 
/ɡəˈzel / 
غزال 62. bear 
/ber / 
خرس
21. hurt 
/hɜːrt / 
زخمی کردن (فیزیکی) 63. bird 
/bɜrd / 
پرنده
22. person 
/ˈpɜr.sən / 
فرد 64. boring 
/ˈbɔːrɪŋ / 
خسته‌کننده
23. alive 
/əˈlɑɪv / 
زنده 65. wildlife 
/ˈwɑɪld.lɑɪf / 
حیات وحش
24. plain 
/pleɪn / 
جلگه 66. attention 
/əˈten.tʃən / 
توجه
25. tiger 
/ˈtaɪɡər / 
ببر 67. recently 
/ˈriː.sənt.li / 
اخیرا
26. instead 
/ɪnˈsted / 
در عوض 68. safe 
/seɪf / 
امن
27. sky 
/skɑɪ / 
آسمان 69. lose 
/luːz / 
گم کردن
28. information 
/ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən / 
اطلاعات 70. go out 
/goʊ ɑʊt / 
بیرون رفتن
29. increase 
/ɪnˈkriːs / 
افزایش یافتن 71. giraffe 
/dʒəˈræf / 
زرافه
30. around 
/əˈrɑʊnd / 
دور 72. anymore 
/ˌen.iːˈmɔːr / 
دیگر
31. future 
/ˈfjuː.tʃər / 
آینده 73. wolf 
/wʊlf / 
گرگ
32. wild 
/wɑɪld / 
وحشی 74. cheetah 
/ˈtʃiːtə / 
یوزپلنگ
33. dolphin 
/ˈdɑːlfɪn / 
دلفین 75. danger 
/ˈdeɪn.dʒər / 
خطر
34. injured 
/ˈɪn.dʒərd / 
آسیب‌دیده 76. plant 
/plænt / 
گیاه
35. learn 
/lɜːrn / 
یاد گرفتن 77. cat 
/kæt / 
گربه
36. hear 
/hɪr / 
شنیدن 78. noun 
/nɑʊn / 
اسم
37. hunter 
/ˈhʌntər / 
شکارچی 79. hopefully 
/ˈhoʊp.fə.li / 
انشاالله
38. today 
/təˈdeɪ / 
امروز 80. lion 
/ˈlɑɪ.ən / 
شیر (حیوان)
39. pay attention! 
/peɪ əˈtɛnʃən! / 
توجه کنید! 81. zebra 
/ˈziːbrə / 
گورخر
40. destroy 
/dəˈstrɔɪ / 
نابود کردن 82. a few 
/ə fju / 
تعدادی
41. among 
/əˈmʌŋ / 
(در) میان 83. movies 
/ˈmuviz / 
سینما
42. protect 
/prəˈtekt / 
محافظت کردن 84. panda 
/ˈpændə / 
پاندا
  85. sea 
/siː / 
دریا

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

1.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden