شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

زبان دهم درس اول لغات تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
لغات درس اول زبان دهم تلفظ و ترجمه
در این بخش شما تمام لغات درس اول زبان انگلیسی رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. avicenna 
/ˌævɪˈsenə / 
ابن سینا 43. hunt 
/hʌnt / 
شکار کردن
2. leopard 
/ˈlepərd / 
پلنگ 44. low 
/loʊ / 
کم
3. box 
/bɑːks / 
جعبه 45. save 
/seɪv / 
نجات دادن
4. laptop 
/ˈlæptɑp / 
لپ‌تاپ 46. nowadays 
/ˈnɑʊ.əˌdeɪz / 
امروزه
5. visitor 
/ˈvɪzɪtər / 
ملاقات‌کننده 47. jungle 
/ˈdʒʌŋ.gəl / 
جنگل
6. die out 
/daɪ aʊt / 
منقرض شدن 48. for example 
/fɔːr ɪgˈzæm.pəl / 
برای مثال
7. cut 
/kʌt / 
قطع کردن (درخت، خط و …) 49. goat 
/ɡoʊt / 
بز
8. elephant 
/ˈel.ə.fənt / 
فیل 50. road 
/roʊd / 
جاده
9. foot 
/fʊt / 
پا (از انگشت‌ها تا مچ) 51. world 
/wɜːld / 
جهان
10. human 
/ˈhjuː.mən / 
انسان 52. nature 
/ˈneɪ.tʃər / 
طبیعت
11. will 
/wɪl / 
[فعل کمکی زمان آینده] 53. high 
/hɑɪ / 
بلند
12. trip 
/trɪp / 
سفر 54. beautiful 
/ˈbjuː.tɪ.fəl / 
زیبا
13. earth 
/ɜːrθ / 
زمین 55. zookeeper 
/ˈzuːkiːpər / 
نگهبان باغ وحش
14. duck 
/dʌk / 
اردک 56. natural 
/ˈnætʃ.ə.rəl / 
طبیعی
15. travel 
/ˈtrævl / 
سفر کردن 57. pain 
/peɪn / 
درد
16. life 
/lɑɪf / 
زندگی 58. go hunting 
/goʊ ˈhʌntɪŋ / 
به شکار رفتن
17. mean 
/miːn / 
به معنی (چیزی) بودن 59. program 
/ˈproʊ.græm / 
برنامه (زمانی، کامپیوتری، تلویزیونی و …)
18. endangered 
/ɪnˈdeɪn.dʒərd / 
در معرض انقراض 60. whale 
/weɪl / 
نهنگ
19. small 
/smɔːl / 
کوچک 61. forest 
/ˈfɔːr.əst / 
جنگل
20. gazelle 
/ɡəˈzel / 
غزال 62. bear 
/ber / 
خرس
21. hurt 
/hɜːrt / 
زخمی کردن (فیزیکی) 63. bird 
/bɜrd / 
پرنده
22. person 
/ˈpɜr.sən / 
فرد 64. boring 
/ˈbɔːrɪŋ / 
خسته‌کننده
23. alive 
/əˈlɑɪv / 
زنده 65. wildlife 
/ˈwɑɪld.lɑɪf / 
حیات وحش
24. plain 
/pleɪn / 
جلگه 66. attention 
/əˈten.tʃən / 
توجه
25. tiger 
/ˈtaɪɡər / 
ببر 67. recently 
/ˈriː.sənt.li / 
اخیرا
26. instead 
/ɪnˈsted / 
در عوض 68. safe 
/seɪf / 
امن
27. sky 
/skɑɪ / 
آسمان 69. lose 
/luːz / 
گم کردن
28. information 
/ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən / 
اطلاعات 70. go out 
/goʊ ɑʊt / 
بیرون رفتن
29. increase 
/ɪnˈkriːs / 
افزایش یافتن 71. giraffe 
/dʒəˈræf / 
زرافه
30. around 
/əˈrɑʊnd / 
دور 72. anymore 
/ˌen.iːˈmɔːr / 
دیگر
31. future 
/ˈfjuː.tʃər / 
آینده 73. wolf 
/wʊlf / 
گرگ
32. wild 
/wɑɪld / 
وحشی 74. cheetah 
/ˈtʃiːtə / 
یوزپلنگ
33. dolphin 
/ˈdɑːlfɪn / 
دلفین 75. danger 
/ˈdeɪn.dʒər / 
خطر
34. injured 
/ˈɪn.dʒərd / 
آسیب‌دیده 76. plant 
/plænt / 
گیاه
35. learn 
/lɜːrn / 
یاد گرفتن 77. cat 
/kæt / 
گربه
36. hear 
/hɪr / 
شنیدن 78. noun 
/nɑʊn / 
اسم
37. hunter 
/ˈhʌntər / 
شکارچی 79. hopefully 
/ˈhoʊp.fə.li / 
انشاالله
38. today 
/təˈdeɪ / 
امروز 80. lion 
/ˈlɑɪ.ən / 
شیر (حیوان)
39. pay attention! 
/peɪ əˈtɛnʃən! / 
توجه کنید! 81. zebra 
/ˈziːbrə / 
گورخر
40. destroy 
/dəˈstrɔɪ / 
نابود کردن 82. a few 
/ə fju / 
تعدادی
41. among 
/əˈmʌŋ / 
(در) میان 83. movies 
/ˈmuviz / 
سینما
42. protect 
/prəˈtekt / 
محافظت کردن 84. panda 
/ˈpændə / 
پاندا
  85. sea 
/siː / 
دریا

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on print

نظر شما چیه؟

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]