زبان دهم درس چهارم آموزش گرامر افعال کمکی مودال Modal

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم
آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم
A. Read the following texts.

When people are going abroad, they must do many things.They must get passports and visas. Most often, they should goto the Police to get passports. They should go to the embassy of foreign countries to get visas. They should also becomefamiliar with their destination before their trip. They can do that by buying books, reading booklets, or visiting websites. This may take their time. But it can help them a lot. They may buy tickets and book hotels online. Or they may ask a travel agency to do that for them. When everything is ready, they can leave the country safely and enjoy their trips.

وقتی مردم به خارج می روند، باید کارهای زیادی انجام دهند. آنها باید گذرنامه و ویزا دریافت کنند. اغلب اوقات آنها باید برای دریافت پاسپورت به اداره پلیس بیایند. آنها باید به سفارت کشورهای خارجی مراجعه کنند تا ویزا بگیرند. آنها همچنین باید قبل از سفر با مقصد خود آشنا شوند. آنها می توانند با خرید کتاب ها، خواندن جزوات و یا بازدید از وب سایت ها این کار را انجام دهند. این کار ممکن است وقت آنها را بگیرند. اما می تواند کمک زیادی به آنها کند. آنها ممکن است به صورت آنلاین بلیط بخرند و هتل ها رزرو کنند. یا ممکن است از یک آژانس مسافرتی درخواست کنند که این کارها را برای آنها انجام دهد. زمانی که همه چیز آماده است، می توانند کشور را با خیال راحت ترک کنند و از سفر خود لذت ببرند.

As a tourist, we should be careful about our behavior in a foreign country. We must not break any rule if we want to have a good and safe trip. We may not like a part of the host’s culture, but we should be polite to people and their values. We should not say bad things about their food, dresses, or ceremonies. We can talk to other people and try to understand them. We should also protect nature and the historical sites of that country. We must not hurt animals or plants. We should not write anything on buildings. Our good behavior can give a good image of our country to other people. They may want to come and see our country soon!

ما به عنوان یک گردشگر باید مراقب رفتار مان در یک کشور خارجی باشیم. اگر می خواهیم یک سفر خوب و ایمن داشته باشیم، نباید هیچ قانونی را نقض کنیم. ممکن است بخشی از فرهنگ میزبان را دوست نداشته باشیم، اما باید نسبت به مردم و ارزش هایشان مودب باشیم. ما نباید چیزهای بدی در مورد غذا، لباس و یا مراسم آنها بگویم. می توانیم با افراد دیگر صحبت کنیم و سعی کنیم آنها را درک کنیم. ما همچنین باید طبیعت و مکان های تاریخی آن کشور را حفظ کنیم. ما نباید به حیوانات و گیاهان آسیب برسانیم. نباید چیزی روی ساختمانها بنویسیم. رفتار خوب ما می تواند تصویر خوبی از کشور مان به دیگران نشان دهد. آنها ممکن است بخواهند زودتر بیایند و کشور مان را ببینند.

آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم فعل های can و could

در این بخش می خواهیم با چند فعل کمکی مهم در زبان انگلیسی آشنا شویم. افعال مدال جز افعال کمکی هستند که برای نشان دادن توانایی، امکان پذیر بودن یک اتفاق، اجازه برای انجام یک کار و یا الزام کاری استفاده میشوند.

مهم ترین افعال کمکی مدال (modal) در زبان انگلیسی این ها هستند:

can – could –must – had to – should

نکته:بعد از افعال مدال فعل جمله به صورت مصدر بدون to می آید (فعل ساده)

فعل های can و could

فعل کمکی  can به معنای توانستن است.

مثال

.I can speak English

من می توانم انگلیسی صحبت کنم.

.He can ride bicycle

او می تواند دوچرخه سواری کند.

گاهی اوقات can به معنای اجازه داشتن و امکان داشتن هم استفاده می شود.

مثال

?Can I help you

می توانم کمکتان کنم؟

?Can I borrow your book

می توانم کتابتان را قرض بگیرم؟

نتیجه: فعل کمکی can مفهوم اجازه و امکان انجام چیزی را می رساند.

آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم فعل های must و have to

دو فعل کمکی have to و must به معنای باید هستند. این کلمه ها برای بیان اجبار و ضرورت در زمان حال و آینده به کار می روند.

مثال

.The student must do his homework

دانش آموز باید تکالیفش را انجام دهد.

.we must brush before sleeping

ما باید قبل از خواب مسواک بزنیم.

شکل گذشته هر دو کلمه فوق had to است.

مثال:

.The student must do his homework

دانش آموز باید تکالیفش را انجام دهد.

.The student had to do his homework

دانش آموز مجبور بود تکالیفش را انجام دهد.

.we have to brush before sleeping

ما باید قبل از خواب مسواک بزنیم.

.we had to brush before sleeping

ما مجبور بودیم قبل از خواب مسواک بزنیم.

این مطلب رو از دست نده:
آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم فعل های should

should

Should و must از لحاظ کاربرد با هم فرق دارند. قبل از این که تفاوت آن ها را بیان کنیم به این مثال ها توجه کنید:

مثال:

.They should clean the room because their mother is sick

آن ها باید اتاق را تمیز کنند چون مادرشان بیمار است.

.Their mother is sick. she must see the doctor

مادر آن ها بیمار است. او باید دکتر را ببیند.

.Every body should brush every night

همه باید هر شب مسواک بزنند.

.Every student must do his homework

هر دانش آموزی باید تکالیفش را انجام دهد.

این مثال ها نشان می دهند:

وقتی بخواهیم یک اجبار اخلاقی یا منطقی را بیان کنیم از  should استفاده می کنیم.

وقتی بخواهیم یک اجبار قانونی یا انضباطی را بیان کنیم از  must استفاده می کنیم.

آموزش گرامر درس چهارم زبان دهم منفی کردن و سوالی کردن مدالها

برای منفی کردن فعل کمکی  مدال به آخر آن not  اضافه می کنیم.

.We should not pick the flowers in the park

You must not sit on that chair

.They could not go to party on time

برای سوالی کردن مدال را به اول جمله می آوریم:

?must we brush before sleeping

?Can they speak English very well

گرامر درس ۴ زبان دهم حروف اضافه
حرف اضافه در انگلیسی (preposition)

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن قرار می گیرد و رابطه ی آن را با کلمه ی دیگر در جمله مشخص می کند.

 حرف اضافه in

 برای قسمت های مختلف شبانه روز

in the morning

in the afternoon

in the evening

 همرا ه با ماه های سال

in September

in Shahrivar

 همراه با فصول سال

in spring

in summer

 در اعیاد و مناسبت ها

in Norooz

in Valentine

in holiday

 قبل از سال ها ، قرن ها و دهه ها

in 1998

in the 19th century

in last year

 قبل از اسم شهرها و کشورهای بزرگ

in Tehran

in Italy

in New York

in Europe

حرف اضافه at

برای نشان دادن زمان

at 8 o’clock

 همراه با بخش های مختلف شبانه روز  و برای لحظات خاص شبانه روز

at night/ at noon

at midnight/ at midday

at sunrise/ at sunset

 همرا ه با تعطیلات و اعیاد

at the weekend

at Eater

at Christmas

 برای زمان خاص و معین

at the weekend

at bed time

at dinner time

 حرف اضافه on

همراه با روزهای هفته

on Wednesday

on Monday

 همراه با بخش های مختلف شبانه روز

on Monday morning

on Tuesday evening

 همراه با تاریخ

on March

on May 2 2014

on the second of October

 همراه با روزهای خاص

on my birthday

 برای نشان دادن روی چیزی

on the table

on the desk

on page 4

حروف اضافه next to و in front of

بیشتر برای نشان دادن مکان بکار می روند.

next to the hospital

next to the post office

in front of the bank

گرامر درس ۴ زبان دهم قید حالت
تعریف قید در زبان انگلیسی : کلمه ای است که چگونگی و حالت فعل را توصیف می کند.

قید حالت در زبان انگلیسی : قید حالت ( یا کیفیت ) قیدی است که چگونگی انجام کاری را توصیف می کند.

این قیدها با اضافه کردن پسوند ly  به آخر صفت ساخته می شوند و معنی “به طور” میدهد. مثال:

slow = slowly (به طور آهسته)

quick = quickly (به طور سریع)

حالت اول: در صفت هایی که y ختم می شوند به جای ly ، کلمه ily می گیرد.

مثال:

angry = angrily

easy = easily

حالت دوم: برای صفت هایی که به پسوند able ختم می شوند باید e را حذف واضافه کنیم.

مثال:

possible = possibly

portable = portably

نکته : بعضی کلمات هستند که به ly ختم می شوند اما قید نیستند بلکه صفتند.

مثال:

lovely, friendly, usually, …..

نکته: بعضی از قیدها هستند که از قاعده ی افزودن ly پیروی نمی کنند. در این قیدها ، شکل صفت و قید هر دو یکی است. به آن ها قیدهای بی قاعده می گوییم.

fast = fast

hard = hard

good = well

سوال: اگر یکی از این کلمات در جمله بیاید ، چگونه تشخیص دهیم کلمه ی مورد نظر قید است یا صفت؟

خب اگر قبل از اسم بیاد صفت هست:

He is a fast runner. He runs fast.

در جمله اولی قبل از اسم اومده و میگه اون دپنده ی سریعی هسا (صفت) ولی در دومی فعل رو توصیف میکنه و میگه اون به سرعت میدود (قید)

پاسخ تمرین زبان دهم درس چهارم صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷
پاسخ تمرین زبان دهم درس چهارم صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷
جمله های زیر را با فرم مناسب قیدها ، کامل کنید.

B. Change the following adjectives to adverbs:
polite: politely                    

loud: loudly

comfortable: comfortably

wonderful: wonderfully

quiet: quietly

slow: slowly

cruel: cruelly

interesting: interestingly

quick: quickly

suitable:suitably


Hooshang came (late) …late….. to the class yesterday

The policeman answered the tourists (polite) politely

.The people of the town (generous) ………generously……… helped poor people

.Behrooz tried (hard) ……hard….. to answer all questions

My teacher speaks French (good) well

Can you talk (quiet) ……quietly……. , please?

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden