زبان دهم درس اول آموزش گرامر آینده ساده و be going to

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴
زمان آینده ساده در انگلیسی
زمان آینده ساده در انگلیسی درس اول زبان دهم

Tomorrow I will travel to Africa. I will go to a hot and dry country. I will stay in a hotel near a lake. I will travel to many places and visit people and animals. I will learn many things there.

فردا من به آفریقا سفر خواهم کرد. من به یک کشور گرم و خشک می روم. من در یک هتل در نزدیکی دریاچه اقامت خواهم ماند. من به نقاط بسیاری سفر می کنم و از مردم و حیوانات دیدن می کنم. من چیزهای زیادی را در آنجا خواهم آموخت

Nowadays, many people are taking care of nature. They pay more attention to our world. Hopefully, we won’t lose any plants and animals and we will have enough food in the future. The animals won’t lose their natural homes and they will live longer. In this way, we will have a happy life.

امروزه بسیاری از مردم از طبیعت مراقبت می کنند. آنها توجه بیشتری به جهان مان می کنند. امیدواریم که ما هیچ گونه گیاه و حیوانی را از دست ندهیم و در آینده غذا کافی داشته باشیم. حیوانات خانه های طبیعی خود را از دست ندهند و به مدت طولانی تری زندگی کنند. به این ترتیب، ما یک زندگی شاد داشته باشیم


B. ساخت زمان آینده با will:

در زبان انگلیسی وقتی می خوایم درباره اتفاقاتی صحبت کنیم که نیم ساعت بعد، یک روز بعد، ده سال بعد قرار است رخ بدهند از ساختار آینده استفاده می کنیم.

این ساختار خیلی ساده است فقط کافی است قبل از فعل Will  بیاوریم.

I will go to Kerman tomorrow.

من فردا به کرمان خواهم رفت

نکته: دقت داشته باشید فعل بعد از will  به صورت کاملا ساده می آید یعنی قبا از آن to نمی گیرد، بعد از آن ing یا  ed  نمی آید و …

I will to go to Kerman tomorrow.

I will going to Kerman tomorrow.

I will went to Kerman tomorrow.

فعل went شکل گذشته go است. و چون بعد از will فقط شکل ساده ( مصدر بدون To) می آید این جملع غلط است.

I will worked tomorrow.

این مطلب رو از دست نده:
سوالی کردن آینده ساده در انگلیسی

سوالی کردن:

برای سوالی کردن با will فقط کافی است جای آن را با فاعل عوض کنید  و آخر جمله علامت سوال بگذارید.

I will see you tonight. من امشب تو را خواهم دید

Will I see you tonight? آیا من امشب تو را خواهم دید؟

منفی کردن آینده ساده در انگلیسی

برای منفی کردن این جملات فقط کافی است به will یک  not  اضافه کنید.

I will not speak with him next week. من هفته آینده با او صحبت نخواهم کرد

نکته: won’t شکل مخفف will not  است.

حل تمرین صفحه ۲۶ آینده ساده زبان دهم درس اول

E. Read the following paragraph and choose the best verb forms.

پاراگراف زیر را بخوانید و بهترین شکل فعل را انتخاب کنید

Alfredo is an Italian tourist. He lives/will live in Rome. He likes/ will like to travel and see different places of the world. He takes/ will take photos especially of animals. Next month, he and his wife travel/will travel to Iran. They go/will go to Tooran Plain to see animals. They are hopeful to see Persian zebra, Iranian cheetah, Persian leopard and gazelle. After two weeks, they visit/will visit some beautiful cities in Iran.

آلفردو یک توریست ایتالیایی است. او در رم زندگی می کند / زندگی خواهد کرد. او دوست دارد / دوست خواهد داشت به نقاط مختلف جهان سفر و از آنجا دیدن کند. او  بخصوصا از حیوانات عکس می گیرد / عکس خواهد گرفت. در ماه آینده، او و همسرش به ایران سفر می کنند /سفر خواهند کرد. آنها برای دیدن حیوانات به دشت توران می روند/ خواهند رفت. آنها امیدوارند گورخر ایرانی، یوزپلنگ ایرانی، پلنگ ایرانی و غزال را ببینند. پس از دو هفته، آنها چندین شهر زیبا را در ایران می بینند/ خواهند دید

(پاسخ های صحیح با رنگ قرمز مشخص شده اند)
سوالی کردن با کلمات پرسشی:

F. Read the following wh-questions.

سوالات پرسشی زیر را بخوانید

The tourists will visit Shiraz next summer.
Who will visit Shiraz next summer?
When will the tourists visit Shiraz?
Where will the tourists visit next summer?
What will the tourists do next summer?


سوالی کردن با کلمات پرسشی:

کلمات پرسشی زبان انگلیسی “چه کسی، چه چیزی، چرا، چگونه و …” با حروف Wh شروع می شوند به همین دلیل به آنها wh-question یا سوالات wh  ایی می گویند. یعنی سوالاتی که با wh شروع می شوند.

متداول ترین کلمات پرسشی موارد زیر هستند:

Who= چه کسی 

(درباره شخص سوال می پرسد)

When= چه وقت

(درباره زمان سوال می پرسد)

Where = کجا

(درباره مکان سوال می پرسد)

What = چه چیزی

(درباره شی و … سوال می پرسد)

وقتی می خواهیم زمان آینده را با این کلمات پرسشی سوالی کنیم فقط کافی است ساختار جمله را به حالت سوالی درآوریم بعد با توجه به اطلاعاتی که قصد داریم درباره آن سوال بپرسیم یکی از این کلمات پرسشی را اول جمله بیاوریم. مثال:

Alice and Kate will go to the library tomorrow.

قید این جمله tomorow است پس دارد درباره فردا صحبت می کند در نتیجه ساختار فعل هم زمان آینده است یعنی will + شکل ساده فعل.

حالا ما می خواهیم جمله را سوالی کنیم. چکار باید انجام دهیم؟ بله جای will را باید با فاعل عوض کنیم  و آخر جمله یک علامت سوال بگذاریم:

Will Alice and Kate go to the library tomorrow?

حالا می خواهیم با کلمات پرسشی سوالی کنیم. مثلا می خواهیم درباره زمان سوال بپرسیم و بگویم کی آلیس و کیت می خواهند به کتابخانه بروند. چون سوال ما درباره زمان هست از کلمه پرسشی when استفاده می کنیم و کلمه زمان را در جمله حذف می کنیم.

When will Alice and Kate go to the library tomorrow? =  When will Alice and Kate go to the library?

حالا می خواهیم درباره مکان سوال بپرسیم. فقط کافی است where  را اول جمله بیاوریم و عبارت مکان را در جمله حدف کنیم.

Where will Alice and Kate go to the library tomorrow? = Where will Alice and Kate go tomorrow?

زمان آینده ساده با be going to در انگلیسی

در بخش قبل با زمان آینده ساده در انگلیسی آشنا شدیم. حالا با با be going to آشنا می شویم معنی “قصد داشتن” را میدهد:

دقت کنید فعل be  رو همینطوری در جمله استفاده نکنید. باید تبدیل بشه به am/ is/ are.

از الگوی زیر برای برنامه ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده اند استفاده می شود.

فاعل + am/is/are +  going to  + فعل به شکل ساده

I am going to + فعل به شکل ساده

He is going to + فعل به شکل ساده

She is going to + فعل به شکل ساده

It is going to + فعل به شکل ساده

You are going to + فعل به شکل ساده

We are going to + فعل به شکل ساده

They are going to + فعل به شکل ساده

مثال:

.He is going to watch the news

نکته خیلی مهم: حتما باید بعد از going to فعل بیاد تا معنی قصد داشتن بده. اگر فعل نیاد معنی رفتن میدهد:

.We are going to travel to Brazil

آنها قصد دارند به برزیل مسافرت کنند

.We are going to Brazil

آنها به برزیل میروند (درحال رفتن به برزیل هستند)


مثالهای کتاب صفحه ۲۹

A. Read the following examples with ‘to be going to’.
They are going to buy a house soon. They have enough money.

آنها قصد دارند به زودی یک خانه بخرند. آنها پول کافی دارند

Look at the sky! It’s going to rain.

به آسمان نگاه کن! می خواهد باران ببارد

Alice is free tonight. She’s going to read some poems.

آلیس امشب وقت آزاد دارد. او قصد دارد کمی شعر بخواند

Reza is not going to watch TV tonight. The program is very boring.

رضا نمی خواهد امشب تلویزیون تماشا کند. این برنامه بسیار کسل کننده است

We are not going to destroy nature. We take care of wildlife.

ما نمی خواهیم طبیعت را نابود کنیم. ما مراقب حیات وحش هستیم.

تفاوت آینده ی ساده با آینده ی قطعی ( فرق will با going to )
تفاوت آینده ی ساده با آینده ی قطعی  ( فرق will با going to )

از نظر معنایی زمانی be going to  را استفاده می کنیم که از انجام کاری در آینده تا حدی مطمئن باشیم و برای آن برنامه ریزی کرده باشیم.

be going to یه جورایی معنی “قصد داشتن” داره!

سوالی کردن با be going to: 

برای سوالی کردن این ساختار فقط کافی است جای فعل کمکی و فاعل عوض شود

Look at the sky! It’s going to rain.

Look at the sky! Is it going to rain?

 

She’s going to read some poems.

Is she going to read some poems?

منفی کردن be going to: 

برای منفی کردن این ساختار فقط کافی است به فعل کمکی not  اضافه کنیم.

Reza is going to watch TV tonight. The program is very boring.

رضا قصد دارد امشب تلوزیون تماشا کند

Reza is not going to watch TV tonight. The program is very boring.

رضا قصد ندارد امشب تلوزیون تماشا کند

We are going to destroy nature. We take care of wildlife.

ما قصد داریم به طبیعت آسیب برسانیم

We are not going to destroy nature. We take care of wildlife.

ما قصد نداریم به طبیعت آسیب برسانیم

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

3.2 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Ami
Ami
2 ماه قبل

عالی واقعا مطالب خیلی خوب بود

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden