آموزش زبان انگلیسی نهم، افعال بی قاعده آخر کتاب (Irregular-Verbs) گام به گام و فایل صوتی

آموزش زبان انگلیسی نهم، افعال بی قاعده آخر کتاب (Irregular-Verbs)  گام به گام و فایل صوتی
لینک مطلب >>
معنی و فایل صوتی افعال بی قاعده آخر کتاب (Irregular-Verbs) زبان نهم

فعل گذشته/ساده

Verb Past/simple

بودن

be was/were

تبدیل شدن

become/became

خونریزی

bleed/bled

شکستن

break/broke

آوردن

bring/brought

ساختن

build/built

خریدن

buy/bought

انتخاب کردن

choose/chose

آمدن

come/came

بریدن

cut/cut

انجام دادن

do/did

کشیدن

draw/drew

نوشیدن

drink/drank

راندن

drive/drove

خوردن

eat/ate

افتادن

fall/fell

خوردن

feed/fed

احساس کردن

feel/felt

پیدا کردن

find/found

فراموش کردن

forget/forgot

فعل گذشته/ساده

Verb Past/simple

دریافت کردن

get/got

دادن

give/gave

رفتن

go/went

داشتن

have/had

شنیدن

hear/heard

ضربه زدن

hit/hit

صدمه دیدن

hurt/hurt

نگه داشتن

keep/kept

دانستن

know / knew

ترک کردن

leave/left

از دست دادن

lose/lost

ساختن

make/made

ملاقات کردن

meet/met

پرداختن

pay/paid

گذاشتن/قرار دادن

put/put

خواندن

read/(read /rеd)

سوار شدن

ride/rode

دویدن

run/ran

گفتن

say/said

دیدن

see/saw

این مطلب رو از دست نده:

فعل گذشته/ساده

Verb Past/simple

صحبت کردن

speak/spoke

ایستادن

stand/stood

چسبیدن

stick/stuck

شنا کردن

swim/swam

گرفتن

take/took

برخاستن

take off/took off

تدریس دادن

teach/taught

گفتن

tell/told

فکر کردن

think/thought

فهمیدن

understand/understood

بیدار شدن

wake/woke

پوشیدن

wear/wore

نوشتن

write/wrote

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۶

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden