آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره 1

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره 1
لینک مطلب >>

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره 1

1 / 20

1) A: Is your brother tall?

B: No, .............. .

2 / 20

2) A: Who is that ..............?

B: He’s my English teacher.

3 / 20

3) A: Which one is ..........?

B: She’s wearing a black manteau.

4 / 20

4) Opposite of “young” is .............. .                      متضاد  young

5 / 20

5) Which one is different?            کدام گزینه متفاوت است؟

6 / 20

6) The floor is dirty. Please put on your .............. .                                 کف زمین کثیف است.لطفا بپوش ........... را

7 / 20

7) Which one is just for men?                              کدام یک فقط برای مردها است؟

8 / 20

8) Which one is different?                          کدام گزینه متفاوت است؟

سایر گزینه ها به صورت جفت و دوتایی هستد(شلوار، عینک، کفش) ولی کلاه تکی است.

9 / 20

9) Find the odd one out.                     گزینه ی متفاوت را پیدا کن

10 / 20

10) It’s sunny outside. Take your .............. .                           .بیرون آفتابی است. ............ ات را ببر

11 / 20

11) He is wearing a black .............. .

12 / 20

12)

13 / 20

13)

14 / 20

14) I don’t like .............. . It’s a girlish color.                .من ............. را دوست ندارم.اون یه رنگ دخترانه هست

15 / 20

15) Which .............. is Reza?

16 / 20

16) Ali is short. He’s wearing a blue shirt. I’m talking about .............. .

17 / 20

17) Which one is true?                  کدام گزینه درست است؟

18 / 20

18) It’s cold outside. Please put on your sw_ _ ter.                     .بیرون سرد است.لطفا .............. ات را بپوش

19 / 20

19) My uncle is wearing a w_ite shirt.

20 / 20

20) Ex_use me. Can I ask a question?

امتیاز شما

0%

دیدگاه‌ها ۲

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden