آزمون زبان انگلیسی هفتم درس دوم گروه ج

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس دوم گروه ج
لینک مطلب >>
این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس دوم گروه ج

1 / 20

1) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

S __ ort کوتاه، کوچک

2 / 20

2) کلمات زیر را مرتب کنید.                                                                                                                                                                                                
what’s /last name/ again / ? / your/

3 / 20

3) کلمات زیر را مرتب کنید.                                                                                                                                                                                                   
my/ this/ firend/ is/ Parisa

4 / 20

4) به ترتیب حروف الفبا کلمات زیر را مرتب کنید                                                                                                                                                               

English/ Math/ Chemistry/ Biolog

5 / 20

5) ?which one is the longest name

6 / 20

6) کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

7 / 20

7) ____________A person who works in a library is called

8 / 20

8) A: this is my friend Sana.
B: __________________.
Sana: Nice to meet you, too.

9 / 20

9) ?A: Who is that girl

B: ________________.

10 / 20

10) ?A: _______ is that boy
B: He’s my friend Parham

11 / 20

11) کلمه متفاوت را انتخاب کنید.

12 / 20

12) ?…………What is your last
.B: Karimi

13 / 20

13) ?A: Who is that boy
B: He is my _____ Ali

14 / 20

14) ?_____A: What is your
B: 0912452565

15 / 20

15) ?_____A: Who is that
.B: She is my classmate Sara.

16 / 20

16) .A: Nice to meet you
……….B: Nice to meet you

17 / 20

17) ?Who is that woman
.B: She is my teacher _____ Gholami

18 / 20

18) ? I talk to him  ………….

19 / 20

19) ?A: _____ I have my card please
.B: Here’s your card

20 / 20

20) ?A: _____ is that boy
.B: This is my friend Ali

امتیاز شما

0%

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۳

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden