آموزش گرامر زبان هشتم – جامع

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

گرامر-هشتم

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان هشتم تمامی دروس رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان هشتم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید.

گرامر درس اول زبان انگلیسی هشتم امیررضا عبدالصمدی:

آموزش گرامر زبان هشتم درس اول

گرامر درس اول زبان انگلیسی هشتم

تو گرامر این درس نحوه سوال از ملیت اشخاص و نحوه گفتن ملیت خود رو یاد میگیریم پس بزن بریم.

1 – اگر کسی از ما سوالی بپرسد که در آن از فعل be  استفاده شده باشد. در جواب از Yes/No استفاده میکنیم.

مثال :

Are you from Landan ==> آیا شما اهل لندن هستید؟

2 – برای اینکه بپرسیم شما اهل یک کشوری هستید یا نه از این جمله استفاده میکنیم.

Are you from(اسم کشور)?

مثال :

Is she from Brezil ==>  اون خانم اهل برزیل است؟

*  اول کلمه نام کشور رو با حرف بزرگ می نویسیم.

3 – برای پاسخ به این سوال از Yes/No استفاده میکنیم.

Yes, she is / No, she is not   

 4 – اگر بخواهیم بگیم که من اصالتا از یک کشورم ولی در یک کشور دیگر بزرگ شدم از :

I am originally Iranian But I live in France ==>  من اصلاتا ایرانی هستم ولی در فرانسه زندگی میکنم

5 – برای گفتن ملیت کشور ها از کلمات متفاوتی استفاده میکنیم. مانند:

نام کشورنحوه نوشتن هنگام ملیت
IranIranian
FranceFrench
BrazilBrazilian 
EnglandBritish 
Spain Spanish

he is from spain ==>  (اهل اسپانیا) او از اسپانیا است

he is Spanish ==>( ملیت)او اسپانیایی است.

6 – برای پرسیدن )از کجا هستی( از کلمه پرسشی Where استفاده می شود.

Where are you from?  ==> از کجا هستی؟

I am from France / I am French ::در پاسخ

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس اول

گرامر زبان هشتم درس دوم

در گرامر درس دوم زبان هشتم جمله با زمان حال ساده رو یاد میگیریم و نحوه پرسشی کردن اون رو اگه آماده اید شروع کنیم.

 1 – زمان حال ساده یا simple present )اگر در مورد کار ها روتین روز مره – عادت ها و … حرف بزنیم ( از این زمان استفاده میکنیم.

ساختار ::    + …فعل بصورت ساده  + فاعل

I eat breakfast in the mornings ==> مثال :من صبح ها صبحانه می خورم.

I do my homeworks when I get home ==>  من هنگام رفتن به خانه تکالیف خودم را انجام می دهم

* در آخر کاری که میگیم همیشه s می آید.

** حرف اضافه قبل از روز های هفته “on”

***  حرف اضافه اوقات شبانه روز “in”

2 – برای پرسش از یک نفر برای فهمیدن در اوقات روز چه کاری انجام میدهد. از:

What do you do in the afternoons?  ==>? بعد از ظهر ها چه کاری انجام میدهی

3 – برای پرسش از یک نفر برای فهمیدن در روز های هفته چه کاری انجام میدهد. از:

             What do you do on Friday? ==>  ?جمعه ها چه کاری انجام می دهی

 4 – برای پرسیدن زمان انجام یک کار مانند 1-  )چه روز هایی به مدرسه می روی؟( 2 -(کِی به مدرسه می روی؟)

  1- What do you go to school?       /  2 – When do you go to school?      : از

I go to school every week days /  2-    I go to school every mornings   : در پاسخ

5 –اوقات شبانه روز

انگلیسیفارسی
Dayروز
Sunriceطلوع خورشید
Afternoonبعد از ظهر
Midnightنیمه شب
Midday/Noonظهر
Nightشب
Sunsetغروب خورسید
Morningصبح
Eveningعصر

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس سوم

گرامر درس سوم زبان هشتم:

توی گرامر درس سوم زبان هشتم ما نحوه پرسش توانایی افراد و پاسخ دادن به اون رو یاد میگیریم اگه آماده اید شروع کنیم.

1 – برای پرسیدن توانایی اشخاص از جمله زیر استفاده میکنیم.

I can take a good photos ==> من میتونم عکس های خوبی بگیرم.: مثال 

I can draw very well ==>          من میتونم نقاشی خیلی خوبی بکشم.

2 – اگه بخوایم از یک نفر بپرسیم در یک کاری خوب هست یا نه از جمله زیر استفاده میشود.

Are you good at drawing? ==>? آیا در نقاشی کشیدن خوب هستی

در پاسخ این نوع سوال از Yes/No  استفاده می شود.

3 – برای پرسیدن توانایی انجام کار توسط سوم شخص از جمله :

Can she play tennis? ==>?آیا او میتواند تنیس بازی کند

در پاسخ این نوع سوال از Yes/No  استفاده می شود.

4 – برای پرسیدن (چه کسی میتواند این کار را انجام دهد) از جمله :

  Who can work with computer? ==> کی میتونه با کامپیوتر کار کنه؟

در پاسخ این سوالات باید اسم بدیم یا همه را خطاب کنیم

Every students :   مثال

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس چهارم

1 – برای پرسیدن حال افراد از جمله زیر استفاده می شود :

Are you ok ? ==> خوب هستی؟

Is she fine ? ==> آیا او(مونث) خوب است؟

2 – برای پرسیدن مشکل شخص از چه جمله ای استفاده می شود

What is wrong ? ==> مشکل چه چیزی است؟ 

No, She is not , She has a Backache ==> نه کمر او درد میکند

What is wrong with you? ==> مشکل تو چیه؟

I have a Backache ==> کمر درد دارم.

3 – برای پاسخ از کلمات :

Ache = درد  /  Headache = سر درد  /  Backache = کمر درد  /  Toothache = دندان درد  / 

Earache =گوش درد  /  Have a cold = سرما خوردگی  /  Sore throat = گلو درد  /  Sore eyes = التهاب چشم

4 – برای اینکه به شخص توصیه ای بکنیم از :

You should see a doctor ==> تو باید به دکتر بروی.

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس پنجم

آموزش گرامر درس پنجم زبان هشتم

در گرامر زبان هشتم درس پنجم نحوه پرسیدن اطلاعاتی درباره ی یک شهر را یاد میگیریم:

1 – برای پرسش از مکان و موقعیت یک شخص از کلمه پرسشی Where(کجا) استفاده میشود.

Where is Esfahan ? ==> اصفهان کجا است؟

It is in center Iran. ==> در مرکز ایران

2 – موقعیت های مکانی در زبان انگلیسی :

(انگلیسی)جهت جغرافیایی(به معنی فارسی)جهت جغرافیایی
Northشمال   
Southجنوب 
Westغرب 
Eastشرق
North-westشمال غرب 
North-eastشمال شرق 
South-eastجنوب غرب 
South-westجنوب شرق

3 – برای اینکه بپرسیم آن شهر چه شکلی است از جمله زیر استفاده میکنیم.

What is Isfahan like ? ==> اصفهان چه جور جایی است؟

ساختار ==> What + is + city name + like + ?

*در پاسخ به این نوع سوالات از توصیف استفاده میکنیم :

=> It is a big city

4 – برای اینکه بپرسیم این شهر برای چی مشهور است از جمله استفاده میشود.

What is Isfahan famous for ? ==> اصفهان برای چی مشهور است؟

در پاسخ به این سوال از جمله زیر استفاده میشود :

It is famous for its thirty three bridges؟ ==> این شهر برای سی و سه پل مشهور است.

برای پرسیدن “این شهر کتابخانه داره یا نه و این نوع سوالات” از جمله زیر استفاده میکنیم.

Are there =   برای چیز هایی که توقع داریم چند تا در اون شهر وجود داره==>.  استفاده میشود any  در پاسخ از

Is there =  توقع داریم یک دونه تو این شهر وجود داشته باشه. ==> . استفاده میشود a در پاسخ از

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس ششم

آموزش گرامر زبان هشتم درس شش:

در گرامر درس ششم زبان انگلیسی هشتم با نحوه پرسش اطلاعاتی در مورد یک روستا آشنا می شویم. اگه آماده ای بدو بریم.

1 – برای اینکه بپرسیم “(یک روستایی) چه شکلیه ” از جمله زیر استفاده میکنیم. (مثلا کندوان)

What is Kandovan  like?

It is a mountain village.

2 – برای اینکه بپرسیم روستا نزدیک شهر است از جمله زیر استفاده میکنیم :

Is it near the city?

Yes it is / No it is not.

3 – برای اینکه بپرسیم روستا به چه چیزی مشهور است از جمله زیر استفاده میکنیم :

What is it famous for ?

It is famous for sunflower fields.

4 – برای اینکه بپرسیم شغل مردم روستا چیست از جمله  زیر استفاده میکنیم :

What is the people’s job ?

They work on farm fields and raise animals.

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس هفتم

آموزش گرامر زبان هشتم درس هفتم:

در گرامر زبان هشتم درس هفتم پرسیدن سرگرمی افراد رو یاد میگیریم. اگه آماده ای بزن بریم.

   * ساختار = …. + فعل ساده + فاعل

1 – برای پرسیدن سرگرمی افراد از جمله زیر استفاده میکنیم .

      Do you have any hobbies, Ali   ==> ?آیا تو هیچ سرگرمی داری علی

Yes, I do =  پاسخ کوتاه    / I watch movies as a hobby =  پاسخ بلند  ==> من به عنوان سرگرمی فیلم نگاه میکنم

برای پرسش “به عنوان سرگرمی چه کار میکنی؟” از جمله زیر استفاده میکنیم. *

What do you do as a hobby?  // Listen to music ==> گوش دادن موسیقی = پاسخ

3 – برای پرسیدن ” آیا (انجام دادن کاری) را دوست داری؟” از جمله زیر استفاده میشود.(مثلا خواندن کتاب)

Do you like reading?  // Yes, I do /No, I don’t  =پاسخ  

4 – برای پرسیدن سرگرمی شخص از جمله زیر استفاده می شود.

What is your hobby?   // I like Watching TV (OR) I like Listening to music

5 – بعد از کلمات زیر ing به کار می رود.

Like / Love / Enjoy

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
10 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبحانی
سبحانی
2 سال قبل

بسیار عالی و جامع ممنون از تیم خوب کلس تاپ

تیم کلس تاپ
پاسخ به  سبحانی
2 سال قبل

ممنون از لطف شما.

طاها سپاس
طاها سپاس
1 سال قبل

خوبه و کامله

sadra hasani
sadra hasani
1 سال قبل

مطالب کامل و مفید

Fatemeh
Fatemeh
1 سال قبل

بسیارعالی
ممنون از سایت خوبتون🙏

ارشيا فرشيد
ارشيا فرشيد
1 سال قبل

بسيار عالى

عرشیا مراتبی
عرشیا مراتبی
11 ماه قبل

سلام ، بسیار کامل و دقیق ممنون از امیررضا جان امّا طلوع آفتاب sunrise هست نهsunrice

محمد عرشیا مراتبی
محمد عرشیا مراتبی
11 ماه قبل

سلام ، ممنون از امیررضا جان امّا طلوع آفتاب sunrise هست نهsunrice

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden