اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

در این بخش شما میتوانید با نامهای حروف بزرگ انگلیسی آشنا شوید. بر روی هر حرف ...
تمرین دار

 در زیر برخی از اصطلاحات و ساختارهای مفید برای استفاده هنگامی که می خواه...

  در اینجا عبارات و اصطلاحات رایج ای وجود دارد که می توانید برای بیان ع...

  در اینجا عبارات مفید و اصطلاحات رایج ای وجود دارد که می توانید برای ب...

  در اینجا جملات مفید و اصطلاحات رایجی است که می توانید هنگام صحبت در م...

  در اینجا عبارات رایج و اصطلاحات مفیدی وجود دارد که می توانید برای سؤا...

  در زیر جملات و عبارات رایج ای وجود دارد که می توانید هنگام ملاقات با ...

  در اینجا عبارات رایج و اصطلاحات مفیدی برای برقراری و پاسخ دادن به تما...

A request from your boss قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

A voicemail message قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید ...
تمرین دار

Booking A Table قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Business cards قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات ...
تمرین دار

Four conversations قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Finding the library قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Meeting a new team member قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Meeting other students قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

Meeting people at a dinner قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجا...
تمرین دار

Ordering in a café قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Organising a group project قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجا...
تمرین دار

Before listening قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ل...
تمرین دار

The first English class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

 A morning briefing قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

An invitation to a party قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

Changing a meeting time قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Changing plans قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Facts and figures قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Instructions for an assignment قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ...
تمرین دار

Leaving a message قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Missing a class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

Transport announcements قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Understanding an explanation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Who's who in the office قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

A phone call from a customer قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

A student discussion قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید...
تمرین دار

A team meeting about diversity قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ...
تمرین دار

A weather forecast قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

An interview about listening skills قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زی...
تمرین دار

An introduction to a lecture قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Arriving late to class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

At the chemist قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Chatting about a series قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Making a decision قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Meeting an old friend قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

Work–life balance قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

A business interview قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید...
تمرین دار

A design presentation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

A digital detox podcast به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام د...
تمرین دار

A lecture about an experiment قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ا...
تمرین دار

A talk about motivation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Business news قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Creating a study group قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

Film reviews قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات ...
تمرین دار

Getting advice قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Joining a gym قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Talking about rumours قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

Office party planning قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

A job interview قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

A project management meeting قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

An interview about two books قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Birthday parties قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ل...
تمرین دار

Catching up after a trip قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

Challenges at work قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Introverts – redressing the balance قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زی...
تمرین دار

Renting a house قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

Tech addiction قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Innovation in business قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

The helix قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن ...
تمرین دار

The history of hand gestures قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

A poster at work متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترج...
تمرین دار

English course prospectus متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار

Instant messages متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترج...
تمرین دار

A poster for exam candidates متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید...
تمرین دار

A restaurant menu متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار

A study timetable متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار

An airport departures board متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید....
تمرین دار

Business cards متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار

Dictionary definitions متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار

Holiday home adverts متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با...
تمرین دار

Job adverts متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سا...
تمرین دار

Notes at work متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه ...
تمرین دار

Student card application متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپ...
تمرین دار

Text messages to a friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار

A message to a new friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار

An email from a friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار

An invitation to a job interview متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی ...
تمرین دار

Choosing a conference venue متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید....
تمرین دار

Professional profile summaries متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کن...
تمرین دار

Study skills tips متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار

A conference programme متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار

A flyer for a gym متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار

A travel guide متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار

An email request for help متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار

Digital habits across generations متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی...
تمرین دار

Encyclopedia entry متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ت...
تمرین دار

How to spot fake news متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ب...
تمرین دار

Robot teachers متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار

Social media influencers متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپ...
تمرین دار

The legend of fairies متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ب...
تمرین دار

The Martian: a book review متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. ...
تمرین دار

A Plastic Ocean: a film review متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کن...
تمرین دار

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی