اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

A request from your boss قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

A voicemail message قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید ...
تمرین دار

Four conversations قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Booking A Table قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Business cards قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات ...
تمرین دار

Finding the library قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Meeting a new team member قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Meeting other students قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

Meeting people at a dinner قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجا...
تمرین دار

Ordering in a café قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Organising a group project قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجا...
تمرین دار

Before listening قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ل...
تمرین دار

The first English class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

 A morning briefing قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

An invitation to a party قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

Changing a meeting time قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Changing plans قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Facts and figures قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Instructions for an assignment قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ...
تمرین دار

Leaving a message قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Missing a class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

Transport announcements قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Understanding an explanation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Who's who in the office قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

A phone call from a customer قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

A student discussion قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید...
تمرین دار

A team meeting about diversity قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ...
تمرین دار

A weather forecast قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

An interview about listening skills قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زی...
تمرین دار

An introduction to a lecture قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Arriving late to class قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

At the chemist قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Chatting about a series قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Making a decision قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

Meeting an old friend قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

Work–life balance قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ...
تمرین دار

A business interview قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید...
تمرین دار

A design presentation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

A digital detox podcast به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام د...
تمرین دار

A lecture about an experiment قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ا...
تمرین دار

A talk about motivation قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام د...
تمرین دار

Business news قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Creating a study group قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

Film reviews قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات ...
تمرین دار

Getting advice قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Joining a gym قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات...
تمرین دار

Talking about rumours قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

Office party planning قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهی...
تمرین دار

A job interview قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

A project management meeting قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

An interview about two books قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

Birthday parties قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و ل...
تمرین دار

Catching up after a trip قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ...
تمرین دار

Challenges at work قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و...
تمرین دار

Introverts – redressing the balance قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زی...
تمرین دار

Renting a house قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغ...
تمرین دار

Tech addiction قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغا...
تمرین دار

Innovation in business قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام ده...
تمرین دار

The helix قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن ...
تمرین دار

The history of hand gestures قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را ان...
تمرین دار

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی