اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

A poster at work متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترج...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A poster for exam candidates متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A restaurant menu متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A study timetable متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

An airport departures board متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید....
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Business cards متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Dictionary definitions متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Holiday home adverts متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Job adverts متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سا...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Notes at work متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Student card application متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Text messages to a friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A message to a new friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

An email from a friend متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

An invitation to a job interview متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Choosing a conference venue متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید....
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

English course prospectus متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Professional profile summaries متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کن...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Study skills tips متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A conference programme متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A flyer for a gym متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با تر...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A travel guide متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

An email request for help متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. س...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Digital habits across generations متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Encyclopedia entry متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ت...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

How to spot fake news متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ب...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Robot teachers متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Social media influencers متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

The legend of fairies متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ب...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

The Martian: a book review متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. ...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A Plastic Ocean: a film review متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کن...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

A short story extract متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس ب...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Asteroids متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سایت...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Cultural expectations and leadership متن زیر را بخوانید و آن را برای خود م...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

Instant messages متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترج...
تمرین دار
تمرین دار
تمرین دار

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی