درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster at work

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster at work

A poster at work   متن زیر را بخوانید و آن …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster for exam candidates

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster for exam candidates

A poster for exam candidates   متن زیر را بخوانید و …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A restaurant menu

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A restaurant menu

A restaurant menu   متن زیر را بخوانید و آن را …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A study timetable

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A study timetable

A study timetable   متن زیر را بخوانید و آن را …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین An airport departures board

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین An airport departures board

An airport departures board   متن زیر را بخوانید و آن …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Learn English-Reading

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Business cards

Business cards   متن زیر را بخوانید و آن را برای …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Dictionary definitions

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Dictionary definitions

Dictionary definitions   متن زیر را بخوانید و آن را برای …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Holiday home adverts

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Holiday home adverts

Holiday home adverts   متن زیر را بخوانید و آن را …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Job adverts

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Job adverts

Job adverts   متن زیر را بخوانید و آن را برای …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Learn English-Reading

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Learn English-Reading

Notes at work   متن زیر را بخوانید و آن را …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Student card application

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Student card application

Student card application   متن زیر را بخوانید و آن را …

ادامه مطلب
درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

Text messages to a friend   متن زیر را بخوانید و …

ادامه مطلب