لغات درس سوم زبان یازدهم تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس سوم زبان یازدهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی لغات درس سوم زبان یازدهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان یازدهم در درس سوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1کلمات مربوط به انواع هنرهای دستی

2صفاتی که احساس افراد نسبت به هنرهای مختلف را نشان میدهد. مانند ارزش قائل شدن یا شگفت زده شدن.

کلمات جدید درس سوم کتاب زبان یازدهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان یازدهم

اگر احساس میکنید در بخش لغات یازدهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس سوم زبان یازدهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس سوم زبان یازدهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان یازدهم درس سوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

لیست لغات درس سوم زبان یازدهم همراه با تلفظ

لغات درس سوم زبان یازدهم با تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس سوم زبان یازدهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. ashamed 
/əˈʃeɪmd / 
خجالت‌زده 65. value 
/ˈvæl.juː / 
ارزش قائل بودن
2. surprised 
/sərˈpraɪzd / 
متعجب 66. pottery 
/ˈpɑːtəri / 
سفالگری
3. practice art 
/ˈpræktəs ɑrt / 
کار هنری کردن 67. hopeful 
/ˈhoʊp.fəl / 
امیدوار
4. attempt 
/əˈtemt / 
سعی کردن 68. frightened 
/ˈfraɪ.tənd / 
ترسیده
5. artistic 
/ɑrˈtɪstɪk / 
هنری 69. amazed 
/əˈmeɪzd / 
متحیر
6. weave 
/wiːv / 
بافتن 70. earn 
/ɜrn / 
(پول) در آوردن
7. whenever 
/wenˈev.ər / 
هر وقت 71. pass 
/pæs / 
با موفقیت گذراندن
8. science 
/ˈsɑɪ.əns / 
علوم 72. custom 
/ˈkʌs.təm / 
سنت
9. artwork 
/ˈɑːrtwɜːrk / 
اثر هنری 73. homeland 
/ˈhoʊmlænd / 
میهن
10. across 
/əˈkrɑs / 
از عرض 74. souvenir 
/ˌsuː.vəˈnɪr / 
سوغاتی
11. get along 
/gɛt əˈlɔŋ / 
کنار آمدن 75. choose 
/tʃuːz / 
انتخاب کردن
12. jump 
/dʒʌmp / 
پریدن 76. tilework 
/taɪl wɜrk / 
کاشی کاری
13. agree 
/əˈgriː / 
موافق بودن 77. wellness 
/ˈwelnəs / 
سلامتی
14. mark 
/mɑrk / 
نمره 78. refer 
/rəˈfɜr / 
ارجاع دادن
15. in fact 
/ɪn fækt / 
در حقیقت 79. item 
/ˈaɪtəm / 
کالا
16. glad 
/glæd / 
خوشحال 80. usual 
/ˈjuː.ʒu.əl / 
همیشگی
17. skillful 
/ˈskɪl.fəl / 
ماهر 81. reference 
/ˈref.rəns / 
منبع
18. rug 
/rʌg / 
قالیچه 82. depend 
/dəˈpend / 
بستگی داشتن
19. appreciate 
/əˈpriːʃieɪt / 
قدر دانستن 83. decide 
/dɪˈsɑɪd / 
تصمیم گرفتن
20. wood 
/wʊd / 
چوب 84. imagination 
/ɪˌmædʒ.əˈneɪ.ʃən / 
قوه‌ تخیل
21. work 
/wɜːrk / 
شغل 85. handicraft 
/ˈhændikræft / 
صنایع دستی
22. example 
/ɪgˈzæm.pəl / 
نمونه 86. painting 
/ˈpeɪnt.ɪŋ / 
نقاشی (تصویر)
23. amused 
/əˈmjuːzd / 
سرگرم 87. income 
/ˈɪnkʌm / 
درآمد
24. calligraphic 
/ˌkæləˈgræfɪk / 
خطاطی 88. want 
/wɒnt / 
خواستن
25. including 
/ɪnˈkluː.dɪŋ / 
به انضمام 89. quite 
/kwɑɪt / 
خیلی
26. creative 
/kriˈeɪtɪv / 
خلاق 90. to tell the truth 
/tu tɛl ðə truθ / 
راستش را بخواهی
27. light 
/lɑɪt / 
چراغ 91. area 
/ˈer.iː.ə / 
منطقه
28. get back 
/gɛt bæk / 
برگشتن 92. workshop 
/ˈwɜːrkʃɑːp / 
کارگاه
29. fingerprint 
/ˈfɪŋɡərprɪnt / 
اثر انگشت 93. bazaar 
/bəˈzɑːr / 
بازار
30. decorative 
/ˈdek.ər.ə.t̬ɪv / 
تزیینی 94. each other 
/iʧ ˈʌðər / 
یکدیگر
31. shocked 
/ʃɑkt / 
بهت‌زده 95. conditional 
/kənˈdɪʃənl / 
شرطی
32. worried 
/ˈwɜːrid / 
نگران 96. part 
/pɑrt / 
بخش
33. pleasure 
/ˈplɛʒər / 
لذت 97. calligraphy 
/kəˈlɪɡrəfi / 
خوشنویسی
34. artist 
/ˈɑːrtɪst / 
هنرمند 98. local 
/ˈloʊ.kəl / 
محلی
35. economy 
/ɪˈkɑn.ə.mi / 
اقتصاد 99. metalwork 
/ˈmetlwɜːrk / 
فلزکاری
36. humankind 
/ˌhjuːmənˈkaɪnd / 
انسان 100. promise 
/ˈprɑm.əs / 
قول دادن
37. sociable 
/ˈsoʊ.ʃə.bəl / 
اجتماعی 101. give 
/gɪv / 
دادن
38. silk 
/sɪlk / 
ابریشم 102. collection 
/kəˈlekʃn / 
مجموعه
39. fortunate 
/ˈfɔrʧənət / 
خوش‌شانس 103. wait 
/weɪt / 
صبر کردن
40. sorry 
/ˈsɑr.i / 
متاسف 104. identity 
/ɑɪˈdent.ət̬.i / 
هویت
41. catch 
/kætʃ / 
رسیدن به (وسایل نقلیه) 105. opposite 
/ˈɑp.ə.zɪt / 
مخالف
42. its 
/ɪts / 
[صفت ملکی سوم شخص مفرد خنثی] 106. craftsman 
/ˈkræftsmən / 
هنرمند
43. if 
/ɪf / 
اگر 107. cheerful 
/ˈtʃɪr.fəl / 
شاد
44. wall clock 
/wɔl klɑk / 
ساعت دیواری 108. lucky 
/ˈlʌk.i / 
خوش‌شانس
45. proud 
/prɑʊd / 
مفتخر 109. rich 
/rɪtʃ / 
غنی
46. confused 
/kənˈfjuːzd / 
گیج 110. bored 
/bɔrd / 
کسل
47. diversity 
/daɪˈvɜːrsəti / 
تنوع 111. expect 
/ɪkˈspekt / 
انتظار داشتن
48. charity 
/ˈʧɛrɪti / 
خیریه (موسسه و سازمان) 112. etc. 
/ˌet ˈsetərə / 
و غیره
49. unique 
/juˈnik / 
منحصربه‌فرد 113. well-known 
/ˌwelˈnoʊn / 
مشهور
50. their 
/ðer / 
[صفت ملکی سوم شخص جمع] 114. satisfied 
/ˈsæt̬.ɪsˌfɑɪd / 
راضی
51. at least 
/æt liːst / 
حداقل 115. art 
/ɑːrt / 
هنر
52. prize 
/prɑɪz / 
جایزه 116. lovely 
/ˈlʌv.li / 
زیبا
53. vast 
/væst / 
وسیع 117. tired 
/tɑɪrd / 
خسته
54. their 
/ðer / 
[صفت ملکی سوم شخص جمع] 118. touching 
/ˈtʌtʃɪŋ / 
تاثیرگذار
55. product 
/ˈprɑːdʌkt / 
محصول 119. Persian carpet 
/ˈpɜrʃən ˈkɑrpət / 
قالی ایرانی
56. snow 
/snoʊ / 
برف آمدن 120. craftswoman 
/ˈkræftswʊmən / 
هنرمند
57. tile 
/taɪl / 
کاشی 121. exam 
/ɪgˈzæm / 
آزمون
58. antonym 
/ˈæntənɪm / 
متضاد 122. uncertain 
/ʌnˈsɜrt.ən / 
نامطمئن
59. world war 
/ˌwɜːrld ˈwɔːr / 
جنگ جهانی 123. phone 
/foʊn / 
تماس گرفتن
60. carpet 
/ˈkɑr.pət / 
فرش 124. reflect 
/rɪˈflekt / 
بازتاب کردن
61. pack 
/pæk / 
جمع کردن (وسایل) 125. neighbor 
/ˈneɪbər / 
همسایه
62. southwest 
/sɑʊθˈwest / 
جنوب غربی 126. activity 
/ækˈtɪvəti / 
فعالیت
63. correctly 
/kəˈrekt.li / 
به درستی 127. moral 
/ˈmɔːrəl / 
اخلاقی
64. introduce 
/ˌɪn.trəˈduːs / 
معرفی کردن 128. discount 
/ˈdɪs.kɑʊnt / 
تخفیف

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden