لغات درس دوم زبان یازدهم تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس دوم زبان یازدهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی لغات درس دوم زبان یازدهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان یازدهم در درس دوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 


1
. کلمات مربوط به خطرات ناشی از زندگی ناسالم

2. کلمات مربوط به زندگی سالم

کلمات جدید درس دوم کتاب زبان یازدهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان یازدهم

اگر احساس میکنید در بخش لغات یازدهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس دوم زبان یازدهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس دوم زبان یازدهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان یازدهم درس دوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

لیست لغات درس دوم زبان یازدهم همراه با تلفظ

لغات درس دوم زبان یازدهم تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس دوم زبان انگلیسی یازدهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. normal 
/ˈnɔːr.məl / 
معمول 89. jogging 
/ˈʤɑgɪŋ / 
دو آهسته
2. cure 
/kjʊr / 
درمان کردن 90. physically 
/ˈfɪz.ɪ.kli / 
از لحاظ جسمی
3. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ / 
به اسکی رفتن 91. climb 
/klɑɪm / 
بالا رفتن
4. key 
/kiː / 
مهم 92. go sailing 
/goʊ ˈseɪlɪŋ / 
به قایقرانی رفتن
5. unimportant 
/ˌʌn.ɪmˈpɔːrt.ənt / 
بی اهمیت 93. fat 
/fæt / 
چاق
6. kid 
/kɪd / 
بچه 94. turn around 
/tɜrn əˈraʊnd / 
روی برگرداندن
7. properly 
/ˈprɑp.ər.li / 
مناسب 95. death 
/deθ / 
مرگ
8. regular 
/ˈreg.jə.lər / 
مرتب 96. look back 
/lʊk bæk / 
به گذشته فکر کردن
9. prefer 
/prɪˈfɜr / 
ترجیح دادن 97. influence 
/ˈɪnfluəns / 
تاثیر گذاشتن
10. harmful 
/ˈhɑrmfəl / 
مضر 98. snack 
/snæk / 
خوراک سبک
11. replay 
/ˈriːpleɪ / 
بازپخش کردن 99. certain 
/ˈsɜrt.ən / 
به‌خصوص
12. forget 
/fərˈget / 
فراموش کردن 100. cause 
/kɔːz / 
باعث شدن
13. asleep 
/əˈsliːp / 
خوابیده 101. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ / 
ماهیگیری رفتن
14. oil 
/ɔɪl / 
روغن 102. secret 
/ˈsikrət / 
راز
15. Thanks for calling. 
/θæŋks fɔr ˈkɔlɪŋ. / 
ممنون که زنگ زدی. 103. playing football 
/ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl / 
فوتبال بازی کردن
16. go swimming 
/goʊ ˈswɪmɪŋ / 
شنا کردن 104. change 
/tʃeɪndʒ / 
تغییر دادن
17. rarely 
/ˈrɛrli / 
به ندرت 105. higher education 
/ˌhaɪər edʒuˈkeɪʃn / 
آموزش عالی
18. disease 
/dəˈziːz / 
بیماری 106. details 
/dɪˈteɪlz / 
جزئیات
19. seem 
/siːm / 
به نظر رسیدن 107. Internet 
/ˈɪntərnet / 
اینترنت
20. plan 
/plæn / 
برنامه 108. gain weight 
/geɪn weɪt / 
وزن اضافه کردن
21. condition 
/kənˈdɪʃn / 
بیماری 109. taste 
/teɪst / 
سلیقه
22. past 
/pæst / 
گذشته 110. check 
/tʃek / 
چک کردن
23. with 
/wɪð / 
با 111. move 
/muːv / 
حرکت دادن
24. call back 
/kɔl bæk / 
(در جواب تماس ازدست‌رفته کسی) با کسی تماس گرفتن 112. go running 
/goʊ ˈrʌnɪŋ / 
به دو رفتن
25. incorrect 
/ˌɪn.kəˈrekt / 
نادرست 113. for 
/fɔːr / 
به‌مدت
26. again 
/əˈgen / 
دوباره 114. affirmative 
/əˈfɜːrmətɪv / 
مثبت
27. habit 
/ˈhæbət / 
عادت 115. name 
/neɪm / 
نامیدن
28. heartbeat 
/ˈhɑːrtbiːt / 
ضربان قلب 116. measure 
/ˈmeʒər / 
اندازه‌گیری کردن
29. fight 
/fɑɪt / 
مبارزه کردن 117. disorder 
/dɪˈsɔrdər / 
بی‌نظمی
30. relationship 
/rəˈleɪ.ʃənˌʃɪp / 
رابطه 118. slowly 
/ˈsloʊ.li / 
به آرامی
31. I am home most of the time. 
/aɪ æm hoʊm moʊst ʌv ðə taɪm. / 
من بیشتر اوقات خانه هستم. 119. born 
/bɔːrn / 
متولدشده
32. couch potato 
/kaʊʧ pəˈteɪˌtoʊ / 
معتاد به تلویزیون 120. depressed 
/dɪˈprest / 
افسرده
33. forbidden 
/fərˈbɪd.ən / 
ممنوع 121. dangerous 
/ˈdeɪn.dʒə.rəs / 
خطرناک
34. addiction 
/əˈdɪk.ʃən / 
اعتیاد 122. exciting 
/ɪkˈsaɪtɪŋ / 
هیجان‌انگیز
35. dislike 
/dɪsˈlɑɪk / 
خوش نیامدن 123. especially 
/ɪˈspeʃ.əl.i / 
مخصوصاً
36. unsafe 
/ʌnˈseɪf / 
ناامن 124. look after 
/lʊk ˈæftər / 
مراقب بودن
37. skim 
/skɪm / 
سریع خواندن 125. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ / 
به اسکی رفتن
38. homeless 
/ˈhoʊmləs / 
بی‌خانمان 126. somewhere 
/ˈsʌmwer / 
جایی
39. get away 
/gɛt əˈweɪ / 
فرار کردن 127. business 
/ˈbɪz.nɪs / 
کار
40. Would you like to leave a message? 
/wʊd ju laɪk tu liv ə ˈmɛsəʤ? / 
میل دارید پیغامی بگذارید؟ 128. yet 
/jet / 
هنوز
41. lifestyle 
/ˈlɑɪf.stɑɪl / 
سبک زندگی 129. volleyball 
/ˈvɑliːbɔːl / 
والیبال
42. effective 
/ɪˈfek.tɪv / 
موثر 130. above all 
/əˈbʌv ɔl / 
از همه بیشتر
43. interrogative 
/ˌɪntəˈrɑːɡətɪv / 
استفهامی 131. homemade dishes 
/ˈhoʊmˈmeɪd ˈdɪʃəz / 
غذاهای خانگی
44. technological 
/ˌtek.nəˈlɑdʒ.ɪ.kəl / 
تکنولوژیکی 132. nope 
/noʊp / 
نچ
45. stop 
/stɑp / 
متوقف کردن 133. green vegetable 
/ˌɡriːn ˈvedʒtəbl / 
سبزی
46. rethink 
/ˈriːθɪŋk / 
باز اندیشیدن 134. heart attack 
/ˈhɑːrt ətæk / 
حمله قلبی
47. jog 
/dʒɑːɡ / 
(آهسته) دویدن (به منظور ورزش کردن) 135. general health 
/ˈʤɛnərəl hɛlθ / 
وضعیت سلامت عمومی
48. technology 
/tekˈnɑl.ə.dʒi / 
فناوری 136. everywhere 
/ˈev.riːˌwer / 
همه جا
49. no 
/noʊ / 
ممنوع 137. prefix 
/ˈpriːfɪks / 
پیشوند
50. go skating 
/goʊ ˈskeɪtɪŋ / 
به اسکیت رفتن 138. hiking 
/ˈhɑɪkɪŋ / 
پیاده‌گردی
51. behave 
/bəˈheɪv / 
رفتار کردن 139. go swimming 
/goʊ ˈswɪmɪŋ / 
شنا کردن
52. reality 
/riːˈæl.ət̬.i / 
واقعیت 140. You won! 
/ju wʌn! / 
تو بردی!
53. suffix 
/ˈsʌf.ɪks / 
پسوند 141. anti-cancer drugs 
/ˈænti-ˈkænsər drʌgz / 
داروهای ضدسرطان
54. get up 
/gɛt ʌp / 
بیدار شدن 142. recent 
/ˈrisənt / 
اخیر
55. since 
/sɪns / 
از آن زمان 143. gerund 
/ˈdʒerənd / 
اسم مصدر
56. invitation 
/ˌɪn.vəˈteɪ.ʃən / 
دعوت 144. improve 
/ɪmˈpruːv / 
پیشرفت کردن
57. social 
/ˈsoʊ.ʃəl / 
اجتماعی 145. by 
/bɑɪ / 
تا
58. title 
/ˈtaɪtl / 
عنوان 146. go skiing 
/goʊ ˈskiɪŋ / 
به اسکی رفتن
59. take part 
/teɪk pɑrt / 
شرکت کردن 147. sportsperson 
/ˈspɔːrtspɜːrsn / 
ورزشکار
60. come on 
/kʌm ɑn / 
بی‌خیال! 148. reason 
/ˈriː.zən / 
دلیل
61. retire 
/rɪˈtaɪr / 
بازنشسته شدن 149. turn off 
/tɜrn ɔf / 
خاموش کردن
62. meat 
/miːt / 
گوشت 150. go away 
/goʊ əˈweɪ / 
دور شدن
63. hang out 
/hæŋ aʊt / 
وقت گذراندن 151. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ / 
ماهیگیری رفتن
64. let 
/let / 
اجازه دادن 152. praying 
/ˌpreɪɪŋ / 
دعا کردن
65. stage 
/steɪdʒ / 
مرحله 153. rewrite 
/riːˈraɪt / 
بازنویسی کردن
66. function 
/ˈfʌŋkʃən / 
وظیفه 154. scanner 
/ˈskænər / 
اسکنر
67. create 
/kriːˈeɪt / 
به وجود آوردن 155. climbing 
/ˈklɑɪm.ɪŋ / 
کوهنوردی
68. hurry up 
/ˈhɜri ʌp / 
عجله کردن 156. emotional 
/ɪˈmoʊʃənəl / 
احساسی
69. ever 
/ˈev.ər / 
تابه‌حال (در ساختار حال کامل) 157. born 
/bɔːrn / 
متولدشده
70. keep on 
/kip ɑn / 
ادامه دادن 158. take care 
/teɪk kɛr / 
مراقب خودت باش!
71. manner 
/ˈmæn.ər / 
رفتار 159. mount 
/maʊnt / 
کوهستان
72. social event 
/ˈsoʊʃəl ɪˈvɛnt / 
رویداد اجتماعی 160. mission 
/ˈmɪʃ.ən / 
ماموریت
73. line 
/lɑɪn / 
خط 161. join 
/dʒɔɪn / 
عضو شدن
74. blood pressure 
/blʌd ˈprɛʃər / 
فشارخون 162. even 
/ˈIː.vən / 
حتی
75. rush 
/rʌʃ / 
عجله کردن 163. washing machine 
/ˈwɑʃ.ɪŋ.məˌʃiːn / 
ماشین لباسشویی
76. happiness 
/ˈhæp.iː.nəs / 
خوشحالی 164. disagree 
/dɪsəˈgri / 
مخالفت کردن
77. go jogging 
/goʊ ˈʤɑgɪŋ / 
به دوندگی آهسته رفتن 165. stress 
/stres / 
فشار عصبی
78. come back 
/kʌm bæk / 
برگشتن 166. How is it going? 
/haʊ ɪz ɪt ˈgoʊɪŋ? / 
چه خبر؟
79. going out 
/ˈgoʊɪŋ aʊt / 
بیرون رفتن 167. prevent 
/prɪˈvent / 
جلوگیری کردن
80. decrease 
/dɪˈkriːs / 
کم کردن 168. cycling 
/ˈsɑɪ.klɪŋ / 
دوچرخه‌سواری
81. late 
/leɪt / 
دیر 169. go fishing 
/goʊ ˈfɪʃɪŋ / 
ماهیگیری رفتن
82. balanced 
/ˈbælənst / 
متوازن 170. diet 
/ˈdɑɪ.ət / 
رژیم غذایی
83. however 
/hɑʊˈev.ər / 
به هر حال 171. walking 
/ˈwɔː.kɪŋ / 
پیاده‌روی
84. however 
/hɑʊˈev.ər / 
به هر حال 172. against 
/əˈgenst / 
در مقابل
85. paragraph 
/ˈpær.əˌgræf / 
پاراگراف 173. serving 
/ˈsɜːrvɪŋ / 
پرس
86. unhealthy 
/ʌnˈhel.θi / 
ناسالم 174. midterm 
/ˌmɪdˈtɜːrm / 
میان ترم
87. incomplete 
/ˌɪnkəmˈpliːt / 
ناکامل 175. negative 
/ˈnɛgətɪv / 
منفی
88. watch out 
/wɑʧ aʊt / 
مراقب بودن 176. protein 
/ˈproʊtiːn / 
پروتئین
  177. laughter 
/ˈlæf.tər / 
خنده

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden