لغات درس اول زبان یازدهم تلفظ و ترجمه

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس اول زبان یازدهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان یازدهم در درس اول عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1صفات و کلمات مربوط به توصیف زبان های مختلف

2کلمات مربوط به واحدهای شمارش 

کلمات جدید درس اول کتاب زبان یازدهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان یازدهم

اگر احساس میکنید در بخش لغات یازدهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس اول زبان یازدهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس اول زبان یازدهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان یازدهم درس اول، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

لیست لغات درس اول زبان یازدهم همراه با تلفظ

لغات درس اول زبان یازدهم تلفظ و ترجمه

در این بخش شما تمام لغات درس اول زبان انگلیسی یازدهم رو به همراه معنی و علائم فونوتیک تلفظ مشاهده میکنید.
1. a lot of 
/ə lɑt ʌv / 
خیلی 85. university 
/ˌjuːnɪˈvɜːrsəti / 
دانشگاه
2. surprising 
/sərˈprɑɪ.zɪŋ / 
حیرت‌آور 86. communicate 
/kəˈmjuː.nəˌkeɪt / 
ارتباط برقرار کردن
3. history 
/ˈhɪs.tə.ri / 
تاریخ 87. probable 
/ˈprɑb.ə.bəl / 
احتمالی
4. explanation 
/ˌek.spləˈneɪ.ʃən / 
توضیح 88. little 
/ˈlɪt̬.əl / 
کمی
5. underline 
/ˌʌn.dərˈlɑɪn / 
زیر چیزی خط کشیدن 89. space 
/speɪs / 
فضا
6. object 
/ˈɑb.dʒɪkt / 
مفعول (دستور زبان) 90. Do not swim here. 
/du nɑt swɪm hir. / 
اینجا شنا نکنید.
7. interest 
/ˈɪntrəst / 
علاقه 91. invite 
/ɪnˈvɑɪt / 
دعوت کردن
8. listening to the news 
/ˈlɪsənɪŋ tu ðə njuz / 
اخبار گوش کردن 92. next week 
/nɛkst wik / 
هفته بعد
9. look for 
/lʊk fɔr / 
(به) دنبال گشتن 93. notice 
/ˈnoʊtɪs / 
توجه
10. disappear 
/ˌdɪs.əˈpɪr / 
ناپدید شدن 94. capital letter 
/ˌkæpɪtl ˈletər / 
حرف بزرگ (الفبای انگلیسی)
11. breakfast 
/ˈbrekfəst / 
صبحانه 95. mental 
/ˈmentl / 
روانی
12. Oceania 
/ˌoʊʃiˈɑːniə / 
اقیانوسیه 96. price 
/prɑɪs / 
قیمت
13. percent 
/pərˈsɛnt / 
درصد 97. through 
/θruː / 
از میان
14. Please be quiet. 
/pliz bi ˈkwaɪət. / 
لطفا سکوت را رعایت کنید. 98. form 
/fɔːrm / 
فرم
15. about 
/əˈbɑʊt / 
درباره 99. few 
/fjuː / 
کم
16. twice 
/twɑɪs / 
دوبرابر 100. Moscow 
/ˈmɑˌskoʊ / 
مسکو
17. few 
/fjuː / 
چند 101. lot 
/lɑt / 
کالا
18. receive 
/rɪˈsiːv / 
دریافت کردن 102. period 
/ˈpɪr.iː.əd / 
نقطه (.)
19. wrongly 
/ˈrɔːŋli / 
اشتباها 103. parking lot 
/ˈpɑr.kɪŋˌlɑt / 
پارکینگ
20. meet the needs of 
/mit ðə nidz ʌv / 
نیازهای … را تامین کردن 104. communication 
/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən / 
ارتباط
21. Islamic 
/ɪzˈlæmɪk / 
اسلامی 105. wind power 
/wɪnd ˈpaʊər / 
انرژی بادی
22. news 
/nuːz / 
خبر 106. mother tongue 
/ˌmʌðər ˈtʌŋ / 
زبان مادری
23. high school 
/ˈhɑɪ skuːl / 
دبیرستان 107. reading storybooks 
/ˈrɛdɪŋ ˈstɔriˌbʊks / 
کتاب داستان خواندن
24. to be honest 
/tu bi ˈɑnəst / 
راستش را بخواهی 108. power 
/ˈpɑʊ.ər / 
انرژی
25. sing 
/sɪŋ / 
آواز خواندن 109. know 
/noʊ / 
بلد بودن
26. synonym 
/ˈsɪnənɪm / 
مترادف 110. grade 
/greɪd / 
نمره
27. slice 
/slɑɪs / 
تکه 111. little 
/ˈlɪt̬.əl / 
کم
28. spoken 
/ˈspoʊkən / 
گفتاری 112. I think I’ll take these. 
/aɪ θɪŋk aɪl teɪk ðiz. / 
فکر کنم این ها را بر می دارم.
29. traffic 
/ˈtræf.ɪk / 
ترافیک 113. IRIB 
/aɪ ɑːr aɪ biː / 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
30. language 
/ˈlæŋ.gwɪdʒ / 
زبان 114. you’re welcome 
/jʊr ˈwɛlkəm / 
خواهش می‌کنم
31. native speaker 
/ˌneɪtɪv ˈspiːkər / 
بومی 115. understand 
/ˌʌndərˈstænd / 
فهمیدن
32. means 
/miːnz / 
وسیله 116. coffee 
/ˈkɑːfi / 
قهوه
33. farming region 
/ˈfɑrmɪŋ ˈriʤən / 
مناطق کشاورزی 117. use 
/juːz / 
استفاده کردن
34. smart 
/smɑːrt / 
باهوش 118. how much 
/haʊ mʌʧ / 
چه قیمتی
35. live language 
/laɪv ˈlæŋgwɪʤ / 
زبان زنده 119. experience 
/ɪkˈspɪr.iː.əns / 
تجربه
36. Canadian 
/kəˈneɪdiən / 
کانادایی 120. still 
/stɪl / 
هنوز
37. make up 
/meɪk ʌp / 
تشکیل دادن 121. lots of 
/lɑts ʌv / 
خیلی
38. century 
/ˈsɛnʧəri / 
قرن 122. paper 
/ˈpeɪ.pər / 
کاغذ
39. interesting 
/ˈɪntrəstɪŋ / 
چه جالب! 123. surfing the net 
/ˈsɜrfɪŋ ðə nɛt / 
وبگردی کردن در اینترنت
40. less 
/les / 
کمتر 124. mouse 
/mɑʊs / 
موش
41. piece 
/piːs / 
تکه 125. how many 
/haʊ ˈmɛni / 
چند
42. candle 
/ˈkæn.dəl / 
شمع 126. by means of 
/baɪ minz ʌv / 
به کمک
43. Keep off the grass. 
/kip ɔf ðə græs. / 
روی چمن ها نروید. 127. available 
/əˈveɪ.lə.bəl / 
دردسترس
44. dollar 
/ˈdɑl.ər / 
دلار 128. greatly 
/ˈgreɪt.li / 
تا حد زیادی
45. soup 
/suːp / 
سوپ 129. absolutely 
/ˈæb.səˌluːt.li / 
مسلماً
46. impossible 
/ɪmˈpɑs.ə.bəl / 
غیرممکن 130. learning 
/ˈlɜːrnɪŋ / 
یادگیری
47. tiny 
/ˈtɑɪ.ni / 
کوچک 131. cost 
/kɔːst / 
هزینه داشتن
48. writing letters or emails 
/ˈraɪtɪŋ ˈlɛtərz ɔr iˈmeɪlz / 
نامه یا ایمیل نوشتن 132. storybook 
/ˈstɔːribʊk / 
کتاب داستان
49. borrow 
/ˈbɑr.oʊ / 
قرض گرفتن 133. melon 
/ˈmel.ən / 
ملون (خربزه، طالبی و …)
50. explain 
/ɪkˈspleɪn / 
توضیح دادن 134. kilo 
/ˈkiː.ləʊ / 
کیلو
51. interestingly 
/ˈɪntrəstɪŋli / 
به طرز قابل توجهی 135. endangered language 
/ɛnˈdeɪnʤərd ˈlæŋgwəʤ / 
زبان در خطر
52. interview 
/ˈɪntərvjuː / 
مصاحبه کردن 136. minute 
/ˈmɪn.ɪt / 
دقیقه
53. population 
/ˌpɑpjəˈleɪʃən / 
جمعیت 137. vary 
/ˈværi / 
متفاوت بودن
54. begin 
/bɪˈgɪn / 
شروع شدن 138. bag 
/bæg / 
کیسه
55. simple 
/ˈsɪm.pəl / 
ساده 139. subject 
/ˈsʌb.dʒɪkt / 
فاعل (دستور زبان)
56. bottle 
/ˈbɑːtl / 
بطری 140. Russian 
/ˈrʌʃn / 
روسی
57. talking to foreigners 
/ˈtɔkɪŋ tu ˈfɔrənərz / 
حرف زدن با خارجی ها 141. society 
/səˈsaɪəti / 
جامعه
58. exist 
/ɪgˈzɪst / 
وجود داشتن 142. coffee shop 
/ˈkɑːfi ʃɑːp / 
کافی‌شاپ
59. point 
/pɔɪnt / 
نکته 143. ask 
/æsk / 
پرسیدن
60. imagine 
/ɪˈmædʒ.ən / 
تصور کردن 144. who 
/huː / 
چه کسی
61. therefore 
/ˈðer.fɔːr / 
بنابراین 145. host 
/hoʊst / 
میزبانی کردن
62. physical 
/ˈfɪz.ɪ.kəl / 
جسمی 146. fluently 
/ˈfluː.ənt.li / 
فصیحانه
63. beginning 
/bɪˈgɪn.ɪŋ / 
شروع 147. loudly 
/ˈlaʊdli / 
با صدای بلند
64. despite 
/dɪˈspaɪt / 
علیرغم 148. luckily 
/ˈlʌk.ə.li / 
خوشبختانه
65. hint 
/hɪnt / 
اشاره 149. answer 
/ˈæn.sər / 
پاسخ دادن
66. wish 
/wɪʃ / 
آرزو 150. start 
/stɑrt / 
آغاز کردن
67. quick 
/kwɪk / 
سریع 151. die 
/dɑɪ / 
مردن
68. turn on 
/tɜrn ɑn / 
روشن کردن 152. valuable 
/ˈvæl.jə.bəl / 
باارزش
69. sign language 
/ˈsaɪn læŋɡwɪdʒ / 
زبان اشاره 153. There is a parking lot around. 
/ðɛr ɪz ə ˈpɑrkɪŋ lɑt əˈraʊnd. / 
این اطراف پارکینگ هست.
70. You are near a restaurant. 
/ju ɑr nɪr ə ˈrɛstəˌrɑnt. / 
شما به رستوران نزدیک می شوید. 154. exchange 
/ɪksˈtʃeɪndʒ / 
مبادله کردن
71. between 
/bɪˈtwiːn / 
بین 155. cup 
/kʌp / 
فنجان
72. uncountable noun 
/ʌnˌkɑʊn.t̬ə.bəlˈnɑʊn / 
اسم غیر قابل شمارش 156. what 
/wɒt / 
چی
73. loaf 
/loʊf / 
قرص (نان) 157. no matter how … 
/noʊ ˈmætər haʊ … / 
مهم نیست چقدر …
74. feeling 
/ˈfiː.lɪŋ / 
احساس 158. largely 
/ˈlɑrdʒ.li / 
تا حد زیادی
75. institute 
/ˈɪnstəˌtut / 
موسسه 159. difference 
/ˈdɪf.rəns / 
تفاوت
76. additional 
/əˈdɪʃ.ən.əl / 
اضافی 160. persian 
/ˈpɜːrʒn / 
پارسی
77. foreigner 
/ˈfɔːr.ə.nər / 
بیگانه 161. range 
/reɪnʤ / 
متغیر بودن
78. respect 
/rɪˈspekt / 
احترام گذاشتن 162. early 
/ˈɜr.li / 
زود
79. besides 
/bɪˈsaɪdz / 
به غیر از 163. glass 
/glæs / 
لیوان
80. pronoun 
/ˈproʊ.nɑʊn / 
ضمیر 164. hour 
/ˈaʊər / 
ساعت (60 دقیقه)
81. native language 
/ˈneɪtɪv ˈlæŋgwəʤ / 
زبان مادری 165. countable 
/ˈkaʊntəbl / 
قابل شمارش
82. written 
/ˈrɪt.ən / 
کتبی 166. pick 
/pɪk / 
انتخاب کردن
83. nearly 
/ˈnɪr.li / 
تقریبا 167. scan 
/skæn / 
اجمالی نگاه کردن

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سید ابوالفضل فقیهی
سید ابوالفضل فقیهی
1 سال قبل

سلام و عرض ادب
با تشکر فراوان از این مجموعه لغات که همراه با فونتیک‌ می باشد.
اما من نتونستم فایل پی دی اف را پیدا کنم.

ff.m
ff.m
1 سال قبل

خیلی خوب مچکر

زهرا تجری
زهرا تجری
7 ماه قبل

سایت بسیار عالی می‌باشد.
ممنون میشم لغات بصورت pdf بزارین

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden