رایج ترین سوالات و جواب ها در انگلیسی

رایج ترین سوالات و جواب ها در انگلیسی

رایج ترین سوالات و جواب ها در انگلیسی

اگر به یک توریست برخوردید و یا به کشور دیگری رفتید و میخواهید با چند سوال و جواب ساده خود را از شر مکالمه های بیچیده زبان در امان نگه دارید، کافیست جملات و اصطلاحات پر کاربرد زیر را یاد بگیرید

پررکاربردترین سوالات انگلیسی
تلفظ جمله معنی

Can you speak English? میتونی انگلیسی صحبت کنی؟

How long have you been learning English?  چه مدت است که انگلیسی یاد می گیرید؟
Could you speak up a little, please? لطفا می توانید کمی بلند صحبت کنید ؟
Could you please say that again? لطفاً می توانید دوباره این رو بگید؟
Could you please repeat that? امکان دارد دوباره تکرار کنید؟
Would you mind spelling that for me? ممکنه برای من این را هجی کنید؟
How do you pronounce this word?  چگونه این کلمه را تلفظ می کنید؟
What do you mean by this? منظورت از این چیه؟
I’m sorry, what do you mean?  ببخشید ، منظورت چیست؟
What is this thing called in English?  این چیز به زبان انگلیسی چه چیز نامیده  می شود؟ ( انگلیسی این چه میشود؟)
How many languages can you speak?  به چند زبان می توانی حرف بزنی؟
جواب سوالات
تلفظ جمله معنی

I speak a little English.  من کمی انگلیسی صحبت می کنم.

I can speak English very well.  من می توانم خیلی خوب انگلیسی صحبت کنم.

Your English is excellent.

 انگلیسی شما عالی است
I wish I could speak English fluently like you.  ای کاش می توانستم مثل شما مسلط انگلیسی صحبت کنم.
Please speak slowly.  لطفا آرام صحبت کنید
Please repeat what you said.  لطفاً آنچه را که گفتید تکرار کنید.
I’m afraid to speak English.  می ترسم انگلیسی صحبت کنم.
Sorry, my English is not quite good.  با عرض پوزش ، انگلیسی من خیلی خوب نیست.
How often do you speak English?  چند وقت به چند وقت انگلیسی صحبت می کنید؟
I can read English very well, but I can’t speak.  من می توانم انگلیسی خیلی خوب بخوانم ، اما نمی توانم صحبت کنم.
I would like to improve my English speaking.  من می خواهم انگلیسی صحبت کردنم را بهتر کنم.
You have good pronunciation.  شما تلفظ خوبی دارید

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *