اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

در اینجا عبارات و اصطلاحات رایج ای وجود دارد که می توانید برای بیان عدم درک خود و بیان درخواست در انگلیسی استفاده کنید

اصطلاحات پرکاربرد برای بررسی درک

تلفظ جمله معنی

Do you understand?  آیا می فهمی؟

Are you following me? حواست با منه؟
Do you understand what I mean?  آیا منظور من را می فهمی؟
Do you understand what I’m saying?  آیا می فهمی من چی میگم؟
Any questions?  سوالی دارید؟
 
Got it?  فهمیدید؟

اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز عدم درک

تلفظ جمله معنی

I don’t get it.  من آن را نفهمیدم.

Sorry, I didn’t get your point.  با عرض پوزش ، من نظر شما را متوجه نشدم.
What do you mean?  منظورت چیه؟
I’m not sure I got your point.  من مطمئن نیستم که نظر شما را فهمیده باشم.
I beg your pardon, but I don’t quite understand.  من عذر میخوام ، اما من نمی فهمم.
I’m sorry. I don’t understand what you mean.  متاسفم. منظور شما را نمی فهمم.
Sorry, I didn’t quite hear what you said.  ببخشید ، من کاملاً چیزی را که شما گفتید نشنیدم.

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی

تلفظ جمله معنی

Could you explain that, please?  میشود آن را توضیح دهید؟
What do you mean by that?  منظورت از آن چیست؟
Could you say that again, please?  آیا می توانید دوباره این را بگویید ، لطفا؟
Could you repeat, please?  لطفاً دوباره بگویید ؟
Could you put it differently, please?  میشود آن را بهتر بیان کنید ، لطفا؟

اصطلاحات پرکاربرد برای شفاف سازی

تلفظ جمله معنی

Sorry, let me explain… ببخشید ، بگذارید توضیح دهم …

Let me clarify it for you…

بگذارید آن را برای شما روشن کنم …

To put it differently…  به عبارت دیگر …
Let me put it in another way… بگذارید آن را به روش دیگری بگویم …

اصطلاحات پرکاربرد برای نشان دادن درک

تلفظ جمله معنی

I see.  می بینم.

I understand.

من میفهمم.

I got it. فهمیدم.
Ok, I got what you mean.  باشه ، منظورم رو متوجه شدم
 

I understand what you mean.

منظور شما را متوجه می شوم.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *