اصطلاحات پرکاربرد برای بیان یقین و عدم اطمینان در انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان یقین و عدم اطمینان در انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان یقین و عدم اطمینان در انگلیسی

اگر درمورد چیزی مطمئن هستید یا مطمئن نیستید ، می توانید از عبارات و اصطلاحات زیر برای بیان قطعیت / عدم اطمینان خود استفاده کنید.

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست یقین
تلفظ جمله معنی

Are you sure? مطمئنی؟

Are you sure about it? در این باره مطمئنی؟
Are you certain about it?  آیا در این باره  مطمئن هستید؟
Do you think it is true?  به نظر شما درست است؟
Do you think so? تو هم اینجور فکر میکنی؟
How sure are you? چقدر مطمئن هستید؟
اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز یقین:
تلفظ جمله معنی

Yes, I am certain. بله ، من یقین دارم

I’m a hundred percent certain … من صد درصد مطمئن هستم …

دقت کنید بعداز like – love – enjoy اگر خواستید فعل استفاده کنید، حتما به آخر فعل ing اضافه کنید.

I’m absolutely sure.

من کاملاً مطمئن هستم
I have no doubt about it.  من در این مورد هیچ شکی ندارم.
I’m sure about it.  من در مورد آن مطمئن هستم
I don’t think there can be any doubt about ….  من فکر نمی کنم در مورد … شکی وجود داشته باشد
 

Of course.

 البته
I’m positive.  من موافق هستم (مثبت = positive)
 

I’m quite sure about it.

من کاملاً مطمئن هستم
 

I’m no doubt about it.

من در این مورد شک ندارم.
I’m absolutely certain that…  من کاملا مطمئن هستم که …
اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز عدم قطعیت:
تلفظ جمله معنی

I’m not sure about it. من در مورد آن مطمئن نیستم

I doubt it.  من شک دارم

I’m not really sure about…

من واقعاً در مورد … مطمئن نیستم
I don’t know for sure… من با اطمینان نمی دانم …
It’s very unlikely. خیلی بعید است.
 

I have my own doubts.

من شک و تردیدهای خودم را دارم.
 

I don’t think so.

اینطور فکر نمی کنم
 

I don’t believe this is true.

 من معتقدم که این درست نیست
 

There’s some doubt in my mind that …

 در ذهن من شک وجود دارد که …
 

I’m not a hundred percent sure.

 من صددرصد مطمئن نیستم.
 

I don’t know yet.

 من هنوز نمی دانم.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *