اصطلاحات پرکاربرد برای بیان توافق و مخالفت به انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان توافق و مخالفت به انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان توافق و مخالفت به انگلیسی

در اینجا عبارات مفید و اصطلاحات رایج ای وجود دارد که می توانید برای بیان توافق یا عدم توافق خود به زبان انگلیسی استفاده کنید.

اصطلاحات پرکاربرد برای موافقت کردن
تلفظ جمله معنی

I completely agree.  من کاملاً موافقم

You’re absolutely right.  کاملا حق با شما است.
I agree with you entirely.  من کاملاً با شما موافقم
I totally agree with you. من کاملاً با شما موافقم
I couldn’t agree more.  من نمی توانستم بیشتر موافقت کنم(کاملا موافقم)
Exactly. دقیقا
Absolutely!  کاملا!
You’re right.  حق با شماست.
Me too!  من هم همینطور!
I agree.  موافقم.
I see exactly what you mean! دقیقاً منظور شما را می فهمم!
That’s exactly what I think.  این دقیقا همان چیزی است که من فکر میکنم.
There is no doubt about it.  در مورد آن هیچ تردیدی نیست.
اصطلاحات پرکاربرد برای اعلام تا حدی موافق بودن
تلفظ جمله معنی

I agree up to a point, but …  من تا یک نکته موافقم ، اما …

That’s partly true, but …  این تا حدودی درست است ، اما …
That may be true, but…  این ممکن است درست باشد ، اما …
I see your point, but …  من نظر شما را می فهمم ، اما …
I guess so, but…  من حدس می زنم که چنین است ، اما …
That seems obvious, but…  به نظر می رسد آشکار است ، اما …
 
I’m not so sure about that.  من در مورد آن چندان مطمئن نیستم.
اصطلاحات پرکاربرد برای اعلام مخالفت
تلفظ جمله معنی

I don’t agree!  من موافق نیستم!

I don’t agree with you.  من با شما موافق نیستم
I totally disagree!  من کاملا مخالفم!
I’m sorry, but I disagree.  متاسفم ، اما مخالفم
Absolutely not!  قطعا نه!
I’m afraid I can’t agree with you.  می ترسم نتوانم با شما موافقت کنم (اعلام مخالفت).
That’s not right!  درست نیست!
That’s not always true.  همیشه این درست نیست.
I don’t think so.  فکر نمی کنم
No, that’s not true.  نه ، این درست نیست
No way!  به هیچ وجه!

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *