اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

در اینجا رایج ترین عبارات و اصطلاحات رایج که می توانید رایج برای شکایت و اعترابه زبان انگلیسی بیان کنید ، همرا با تلفظ و فایل های صوتی برایتان گردآوری شده است:

اصطلاح پرکاربرد برای شکایت و اعتراض کردن از کسی
تلفظ جمله معنی

I’m sorry to say this but…  متاسفم که این را میگم اما …

I hate to tell you but… متنفرم از اینکه این را به شما بگویم اما …
I’m angry about…  من از …… عصبانی هستم
I have a complaint to make…  شکایتی دارم که …
There seems to be a problem with…  به نظر می رسد مشکلی در…….. باشد.
I’m afraid there is a slight problem with… عذر میخوام، مشکل کوچکی در…..… وجود دارد.
Sorry to bother you but…  متأسفم که زحمت دادم (اذیتتون کردم) اما……..
I’m not satisfied with… من از ……… راضی نیستم
Wouldn’t be a good idea to…  ایده خوبی نخواهد بود  که ………….
There appears to be something wrong with…  به نظر می رسد اشکالی در ………………. وجود داشته باشد.
I was expecting… but…  من انتظار داشتم که ………………. اما……………
I want to complain about…  من می خواهم در مورد…………. شکایت کنم. (اعتراض کنم)
I’m afraid I’ve got a complaint about…  متاسفم (عذر میخوام) من در مورد …………. اعتراض دارم.
I have to make a complaint about…  من باید در مورد ……….. شکایت کنم
I don’t understand why…  نمی فهمم (متوجه نمیشم) چرا ………
Excuse me but there is a problem…  ببخشید اما مشکلی وجود دارد ………….
Would you mind…?  از نظر شما اشکالی نداره که ……….…؟
وقتی اعتراض کسی رو می پذیرین:
تلفظ جمله معنی

I’m so sorry, but this will never happen again.  من بسیار متاسفم ، اما این هرگز دیگر اتفاق نخواهد افتاد.

I’m sorry, we promise never to make the same mistake again.  متاسفم ، ما قول می دهیم که دیگر هرگز همان اشتباه را مرتکب نشویم.

I can’t tell you how sorry I am.

 من نمی توانم به شما بگویم که چقدر متاسفم.
I wish it never happened.  کاش هرگز  این اتفاق نمی افتاد.
وقتی اعتراض کسی رو نمی پذیرین:
تلفظ جمله معنی

Sorry, there is nothing we can do about it.  با عرض پوزش ، هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.

Sorry but it’s not our fault.  با عرض پوزش اما تقصیر ما نیست.

I’m afraid there isn’t much we can do about it.

متاسفم  که کارهای زیادی در این زمینه نمیتوانیم انجام دهیم.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *