آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم اسامی شمارشی و غیرشمارشی

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم

A. Read the following texts.

An endangered language is a language that has very few speakers. Nowadays, many languages are losing their native speakers. When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. A lot of endangered languages are in Australia and South America. Some of them are in Asia and Africa. The number of live languages of the world is around 7000, and many of them may not exist in the future. Many researchers are now trying to protect endangered languages. This can save lots of information and cultural values of people all around the world.

There are many uncountable words for food in English. Native speakers often use words such as ‘a bag of, ‘two slices of’, or ‘a piece of’ with uncountable nouns. This usually happens when they go shopping. They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or two kilos of meat. In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. If a foreign learner uses uncountable words
wrongly, English speakers may not understand them well. So when you learn English, be very careful about this important point.

یک زبان در معرض انقراض زبانی است که گوینده های بسیار کمی دارد. امروزه بسیاری از زبانها دارند گوینده های مادری خود را از دست می دهند. وقتی یک زبان می میرد، دانش و فرهنگ نیز با آن از بین می رود. بسیاری از زبانهای در معرض خطر در استرالیا و آمریکای جنوبی هستند. برخی از آنها در آسیا و آفریقا هستند. تعداد زبانهای زنده دنیا حدود 7000 تا هستند و بسیاری از آنها ممکن است در آینده وجود نداشته باشند. بسیاری از محققان در حال حاضر دارند تلاش می کنند از زبانهای در معرض خطر محافظت کنند. اینکار می تواند اطلاعات و ارزشهای فرهنگی بسیار مردم سراسر جهان را نجات دهد.

در انگلیسی کلمات غیر قابل شمارش بیشماری برای غذا وجود دارد. گوینده های بومی غالباً از کلماتی مانند “کیسه ای از” دو قطعه “یا” یک تکه “با اسم غیرقابل شمارش استفاده می کنند. این اتفاق معمولاً هنگام که به خرید می روند رخ می دهد. ممکن است آنها دو بطری آب ، یک کیسه شکر ، یک قرص نان، یا دو کیلو گوشت بخواهند. در یک کافی شاپ، آنها ممکن است یک فنجان چای، یک تکه کیک یا یک لیوان آب میوه سفارش دهند. اگر یک زبان آموز خارجی به اشتباه از کلمات غیرقابل شمارش استفاده کند، متکلمان انگلیسی ممکن است حرف آنها را به خوبی درک نکنند. بنابراین وقتی دارید زبان انگلیسی را یاد می گیرید، خیلی مراقب این نکته مهم باشبد.

آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم اسامی شمارشی و غیر شمارشی

الف) اسامی قابل شمارش

ویژگی‌های اسامی قابل شمارش به‌صورت زیر است:

  • اسامی قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که می توان آن‌ها را شمرد. قبل از اسامی قابل شمارش، حروف تعریف «a» و «an» یا «عدد» می‌آید:
Plural Singular
two dogs one / a dog
two horses one / a horse
two men one / a man
two ideas one / a idea
two shops one / a shop
  • برای اسامی قابل شمارش مفرد، فعل مفرد به کار می‌رود:

There is a book on the table.

  • برای اسامی قابل شمارش جمع، فعل به‌صورت جمع به کار می‌رود:

There are some students in the classroom.

ب) اسامی غیر قابل شمارش:

  • اسامی غیر قابل شمارش، اسم‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را جمع بست:

information

water

understanding

wood

cheese

  • اسامی غیر قابل شمارش، همواره به‌شکل مفرد کاربرد دارند، بنابراین از فعل مفرد برای آن‌ها استفاده می‌‌شود:

There is some water in that pitcher.

ج) کاربرد «much» و «many»

How much به معنی چه مقداری و یا چه قدر می باشد که بعد از آن اسم غیر قابل شمارش می آید و سپس جمله سوالی می آید .

? How much bread is there on the table

چه مقداری از نان روی میز وجود دارد

? How much rice is there on the table

چه مقدار از برنج روی میز وجود دارد

How many به معنای چه تعدادی یا چند تا می باشد که بعد از آن اسم جمع می آید و سپس جمله سوال می آید .

How may pens do you have

شما چند خود کار دارید ؟

? How many chairs do you have

شما چند صندلی دارید

د) صفات در اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

صفات مربوط به اسامی قابل شمارش با غیر قابل شمارش فرق دارند و نباید آن ها را باهم اشتباه کرد .

الف) صفاتی که با اسامی قابل شمارش همراه هستند عبارت اند از :

A lot of , any , a few , more , a number , a good  , many , a lots of , plenty of

Many students are absent today

A lot of books are in the library

ب ) صفاتی که با اسامی غیر قابل شمارش همراهند عبارت اند از

A lots of , a lot of , any , some , a little, little , more , much , less , a great deal of , plenty of

برخی از صفات گروه یک و دو با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به طور مشترک به کار می روند یعنی بر حسب این که اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد s جمع اضافه می شود یا اسم تغییر نمی کند .

صفت با اسم قابل شمارش

A lot of students

a lot of horses

صفت با اسم غیر قابل شمارش

A lot of sugar

A lot of water

آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم تبدیل اسامی غیر شمارشی به شمارشی

تبدیل اسم غیر قابل شمارش به قابل شمارش

همان‌طور که اشاره کردیم، اسامی غیر قابل شمارش همیشه به‌صورت مفرد به کار می‌روند و نمی‌توان آن‌ها را شمارش کرد. اما اغلب از «واحدهای شمارش» (Units of Measurement) برای تبدیل اسامی غیر قابل شمارش به قابل شمارش استفاده می‌شود. به این واحدهای شمارش «Partitives» می‌گویند و در جدول زیر تعدادی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

واحد شمارش (Unit of Measurement)

اسامی غیر قابل شمارش

a spoonful of sugar a piece of bread a flake of snow a bag of sugar
a squirt of cream a piece of cheese a glass of milk a bar of chocolate
a stick of butter a pinch of salt a gram of sugar a bottle of milk
a sum of money a pint of beer a head of lettuce a box of cereal
a tube of toothpaste a pot of tea a jar of jam a box of matches
a patch of oil a ream of paper a layer of dust a bunch of grapes
a drop of rain a roll of tape a loaf of bread a carton of milk
a cube of ice a shower of rain a lump of coal a clap of thunder
a can of sardines a slice of bread a packet of biscuits a can of soup

.

آموزش گرامر درس اول زبان یازدهم حل تمرین صفحه ۳۱

زیر کلمات مناسب خط کشیده شده است. معنی جمله های بالا به صورت زیر است:

1. The students need to read (many/much) books about history.
2. Please buy (a loaf of/a bottle of) bread for breakfast.
3. Children should drink (a lot of/a few) milk.
4. We did not have (much/many) visitors this week.
5. Could you please bring me (a glass of/a piece of) water?

  1. دانش آموزان لازم دارند که در مورد تاریخ کتاب های زیادی بخوانند.
  2. لطفا برای صبحانه قطعه ای نان بخرید.
  3. بچه ها باید مقدار زیادی شیر بنوشند.
  4. ما در این هفته تعداد زیادی بازدید کننده نداریم ( بازدید کننده های این هفته ما خیلی کم هستند).
  5. می شه لطفا برای من یک لیوان آب بیاورید؟

.

حل تمرین صفحه ۳۱ زبان یازدهم
بخش دوم گرامر زبان یازدهم: جملات ساده

جمله ای که حداقل شامل فعل و فاعل باشد جمله ساده نامیده می شود.

فاعل : کسی یا است که جمله در مورد او گفته می شود.

فعل: چیزی است که درباره فاعل گفته می شود.

برای شناختن فاعل ، کافی است بپرسیم جمله در مورد چه کسی یا چه چیزی است؟

Who is the first sentence about?  Mahan

جمله اول درباره چه کسی است؟ ماهان

 What is the second sentence about? The bird

جمله دوم در مورد چیست؟ پرنده

 What is the third sentence about? The apple

جمله سوم درباره چیست؟ سیب

 Who is the fourth sentence about? The teacher

جمله چهارم درباره کیست؟ معلم

برای شناختن فعل ، کافیست بپرسید جمله درباره فاعل چه می گوید.

? What does the first sentence say about Mahan

جمله اول درباره ماهان چه می گوید؟

. Mahan is sleeping

ماهان دارد می خوابد.

? What does the second sentence say about the bird

جمله دوم درباره پرنده چه می گوید؟

.The bird deos not sing

پرنده آواز نمی خواند.

? What does the third sentence say about the apple

جمله سوم درباره سیب چه می گوید؟

.The apple fell down

سیب افتاد.

? What does the fourth sentence say about the teacher

جمله چهارم درباره معلم چه می گوید؟

.The teacher is hard-working

معلم سخت کوش است.

.

بخش پنجم دستور زبان انگلیسی: مفعول
بخش پنجم دستور زبان انگلیسی: مفعول

یک جمله ساده علاوه بر فاعل و فعل می تواند مفعول هم داشته باشد.

مفعول اسمی است که کار بر روی آن انجام می شود.

برای شناختن مفعول  ، کافی است بپرسیم فاعل کار را روی چه کسی یا چه چیزی انجام داده است؟

The students are drinking milk

این دانش آموزان دارند شیر می نوشند.

در این جمله شیر – milk – مفعول جمله است.

The students learn English

این دانش آموزان انگلیسی یاد می گیرند.

در این جمله انگلیسی – English – مفعول جمله است.

Mahdi visited his doctor

مهدی پزشکش را ملاقات کرد.

در این جمله پزشک – doctor – مفعول جمله است.


جملات زیر را بخوانید. زیر مفعول ها خط بکشید. (پاسخ تمرین صفحه ۴۳ زبان یازدهم)

The boy runs fast

این پسر سریع می دود. (این جمله مفعول ندارد.)

.Mina speaks English

مینا انگلیسی صحبت می کند. در این جمله ، انگلیسی – English – مفعول جمله است.

.We must respect our neighbors

ما باید به همسایه هایمان احترام بگذاریم.

در این جمله ، همسایه ها – neighbors – مفعول جمله است.

.Shadi is working at home

شادی دارد در خانه کار می کند. (این جمله مفعول ندارد.)

.Ali is a smart student

علی دانش آموز باهوشی است. (این جمله مفعول ندارد.)


در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. جواب ها مفعول جملات خواهند بود. (پاسخ تمرین صفحه ۴۳ زبان یازدهم)

1. They will meet the president
2. Ali and I bought a toy car
3. We are going to learn English
4. Children should not eat fast food

آن ها رئیس جمهور را ملاقات خواهند کرد.

من و علی یک ماشین اسباب بازی خریدیم.

ما قصد داریم انگلیسی را یاد بگیریم.

بچه ها نباید فست فود بخورند.


با مرتب کردن کلمات زیر ، جمله بسازید. (پاسخ تمرین صفحه ۴۴ زبان یازدهم)

borrowed / I / that book

.I borrowed that book

من کتاب را قرض گرفتم.

is going / she / the TV / to turn on

.She is going to turn on the TV

او قصد دارد تلویزیون را روشن کند.

can / learn / we / a new language

.We can learn a new language

ما می توانیم یک زبان جدید یاد بگیریم.

sang / a song / my grandfather

.My grandfather sang a song

پدربزرگ من یک آواز خواند.

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

3.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
thamyn
thamyn
1 سال قبل

ممنمون عالی بود

مالکی پور
مالکی پور
11 ماه قبل

عالی

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden