آموزش گام به گام درس دوم زبان یازدهم همراه با ترجمه لغات و فایل صوتی

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان یازدهم (کلیک کنید)

گام به گام یازدهم درس ۱گام به گام یازدهم درس ۲گام به گام یازدهم درس ۳
گرامر یازدهم درس ۱گرامر یازدهم درس ۲گرامر یازدهم درس ۳
لغات یازدهم درس ۱لغات یازدهم درس ۲لغات یازدهم درس ۳
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳
آموزش ترجمه و تلفظ درس اول زبان یازدهم
با استفاده از کلمات موجود  جملات زیر را کامل کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

worked (کار میکرد), jog (دویدن آرام), hangs out  (وقت گذراندن), surfing (اینترنت گردی), climbed (بالا رفتن), eating (خوردن)

Behzad likes —eating—– junk food when he’s watching TV

.Reza is —–surfing—- the net

.I go out and — jog —- every morning at 6

.Mahdi —–hangs out — with his friends on Fridays

They —-climbed—- Mount Damavand last year

معنی جملات به صورت زیر است.

بهزاد دوست دارد موقع دیدن تلویزیون هله هوله بخورد.

رضا دارد وب گردی می کند.

من هر روز صبح ساعت ۶ بیرون رفته و پیاده روی می کنم.

مهدی و دوستانش جمعه ها دور هم جمع می شوند.

آن ها پارسال از کوه دماوند بالا رفتند.


جملات زیر را بخوانید. با استفاده از قید های تکرار داده شده بگویید که این کارها را هر چند وقت یک بار انجام می دهید.

I work on my computer

.I sometimes work on my computer

.I watch TV in the afternoon

.I usually watch TV in the afternoon

.I go out and play with my friends

.I often go out and play with my friends

.I eat fast food

.I never eat fast food

.I walk to school

.I always walk to school

آموزش ترجمه و تلفظ درس اول زبان یازدهم

Sina and Behzad are old friends. They have not seen each other for about three months. Behzad has called Sina.

سینا و بهزاد دوستان قدیمی هستند. آنها حدود سه ماه است که یکدیگر را ندیده اند. بهزاد با سینا تماس گرقته است.

Behzad: Hi Sina. How is it going? I haven’t seen you since Norooz.
Sina: Hi Behzad. Thanks for calling. I am home most of the time. I do different things like surfing the net and playing computer games.
Behzad: How about your free time? Going out, jogging, playing football,…?
Sina: Nope. I rarely go out and hang out with my friends.
Behzad: I see. Reza and I are going to Darband for climbing and walking this Thursday. We really like to see you. Will you come with us?
Sina: What?! Oh, no, I haven’t been there for a long time. I prefer to stay home and watch my movies on the weekend. I’ve bought lots of things to eat, too.
Behzad: Come on! Stop being a couch potato! I guess you haven’t exercised for a long time. I think you are a bit fat now.

Sina: Um… actually, you’re right. I’ve gained five kilos in three months. I really do not like to move!
Behzad: See? I told you. Working with computers for a long time makes people sick and depressed. I’ve read about this somewhere.
Sina: All right. You won!… When and where should we meet?

بهزاد: سلام سینا. اوضاع چطوره؟ من از نوروز تو را ندیده ام.
سینا: سلام بهزاد. از تماست متشکرم. من بیشتر اوقات خانه هستم. کارهای مختلفی مانند جستجو در نت وبازی های رایانه ای انجام می دهم.
بهزاد: در مورد اوقات فراغتت چطور؟ بیرون رفتن ، دویدن ، فوتبال بازی کردن ، …؟
سینا: نه. من به ندرت بیرون می روم و با دوستانم ملاقات می کنم.
بهزاد: می فهمم. من و رضا امروز پنجشنبه برای کوهنوردی و پیاده روی به دربند می رویم. ما واقعاً دوست داریم تو را ببینیم. با ما می آیی؟
سینا: چی ؟! اوه ، نه ، مدت طولانی آنجا نبودم، ترجیح می دهم آخر هفته در خانه بمانم و فیلم هایم را تماشا کنم. کلی چیز هم برای خوردن خریدم.
بهزاد: بی خیال! اعتیاد به تلویزیون رو ترک کن! من حدس می زنم تو مدت طولانی ورزش نکرده ای. فکر می کنم الان کمی چاق هستی.

سینا: واقعاً ، درست است. من در طی سه ماه پنج کیلو به اضافه کرده ام. من واقعاً دوست ندارم حرکت کنم!
بهزاد: ببین؟ من به تو گفتم کار با کامپیوتر برای مدت طولانی افراد را مریض و افسرده می کند. من در مورد این مطلب جایی خوانده ام.
سینا: خوب. تو بردی! … چه زمانی و کجا باید همدیگر را ملاقات کنیم؟


Answer the following questions orally.
1. What does Sina do at home? He surfs net and plays computer games

2. Is Sina a sportsperson? No , actually he isn’t

3. What is your favorite sport? I am a wrestler

معنی جملات:

سینا در خانه چه می کند؟   او وب گردی می کند و بازی های کامپیوتری انجام می دهد.

آیا سینا ورزشکار است؟ نه . در واقع او ورزشکار نیست.

ورزش مورد علاقه تو چیست؟ من یک کشتی گیر هستم.

آموزش ترجمه و تلفظ لغات و اصطلاحات جدید درس دوم زبان یازدهم

 

Eating vegetables is an important part of a healthy diet.
The doctor is listening to my grandfather’s heartbeat.
My uncle has high blood pressure.
My sister measures herself every month.
Our neighbor had a heart attack yesterday.
One serving of rice is not enough for them.
Smoking is harmful to everyone.
Arash has a bad eating habit.
Today, addiction to technology is a big problem.

خوردن سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم است.
پزشک به ضربان قلب پدر بزرگم گوش می کند.
عموی من فشار خون بالا دارد.
خواهرم هر ماه خودش را اندازه می گیرد.
همسایه ما دیروز دچار حمله قلبی شد.
یک پرس برنج برای آنها کافی نیست.
سیگار کشیدن برای همه مضر است.
آرش عادت غذایی بدی دارد.
امروزه اعتیاد به فناوری مشکل بزرگی است.


B. Read and Practice.

physical: relating to the body
Swimming is a physical sport.

جسمی: مربوط به بدن
شنا یک ورزش جسمانی است.

calm: without worry
My teacher has a very calm manner.

آرام: بدون نگرانی
معلم من شیوه بسیار آرامی دارد.

balanced: with all parts existing in the correct amounts
A balanced diet contains lots of fruits and green vegetables.

متعادل: با تمام قسمت های موجود در مقادیر صحیح
یک رژیم متعادل حاوی میوه و سبزیجات زیادی است.

recent: happening or starting a short time ago
The price of bananas has increased in recent weeks.

اخیر: مدت کوتاهی پیش اتفاق افتاد یا شروع کرد
قیمت موز در هفته های اخیر افزایش یافته است.

emotional: relating to the emotions
Her doctor said the problem was more emotional than physical.

عاطفی: مربوط به احساسات
پزشک وی گفت که این مشکل بیشتر احساساتی است تا جسمانی.

prevent: to stop something from happening
Daily exercise can prevent diseases.

جلوگیری از: جلوگیری از وقوع چیزی
ورزش روزانه می تواند از بروز بیماری ها جلوگیری کند.

relationship: the way in which two or more people feel and behave towards each other.
She has a very good relationship with her aunt.

رابطه: شیوه ای که در آن دو یا چند نفر نسبت به یکدیگر احساس و رفتار می کنند.
او با عمه خود رابطه بسیار خوبی دارد.

آموزش ترجمه و تلفظ درک مطلب درس دوم زبان یازدهم

 

Having a Healthier and Longer Life
داشتن زندگی سالم تر

Have you ever thought of a healthy lifestyle to live longer? People can do many things to have a healthier life. Most people have a special diet or do lots of exercise; however, without a careful plan they may hurt themselves.

To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they should check their general health. Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do. They also need to check their family health history. In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness. Another thing is paying attention to physical health. For example, eating healthy food helps people live longer and prevents diseases. Eating junk food makes people gain weight, and increases the risk of heart attack. Eating balanced servings of bread, vegetables, fruits, protein, and oil is necessary for everyone. Also, daily exercises improve people’s health condition.

An effective way to enjoy a better lifestyle is having healthy relationships with others.
Recent research has shown that a good social life decreases the risk of death. Sadly, some people do not visit their relatives very often these days. They are really busy with their work and usually use technology to communicate.

Bad habits and addiction can be harmful to health. One day of smoking can take around 5 hours away from the smoker’s life. Addiction to technology such as using computers for a long time is also dangerous.

Above all, the most important thing to enjoy a good life is having emotional health. Praying decreases stress and gives people a calm and balanced life. People with this lifestyle have had a better life. There are many other things people can do to live healthier and longer. The key point, however, is having a plan for the way they want to live and take care of their physical and emotional health.

آیا تاکنون به یک سبک زندگی سالم فکر کرده اید؟ مردم برای داشتن زندگی سالم تر می توانند کارهای زیادی انجام دهند. بیشتر افراد رژیم خاصی دارند یا ورزشهای زیادی انجام می دهند. با این حال، بدون برنامه ریزی دقیق ممکن است به خودشان آسیب برساند.
برای داشتن یک سبک زندگی سالم، افراد باید کارهای خاصی را انجام دهند. در ابتدا آنها باید سلامت عمومی خود را بررسی کنند. اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهمترین کاری است که باید انجام شود. آنها همچنین باید تاریخچه سلامت خانواده خود را بررسی کنند. از این طریق ، آنها می فهمند که آیا کسی در خانواده به بیماری خاصی مبتلا شده است یا خیر. نکته دیگر توجه به سلامت جسمی است. به عنوان مثال ، خوردن غذای سالم به افراد كمك می كند تا عمر طولانی تر داشته باشند و از بیماری ها جلوگیری كنند. خوردن هله هوله باعث افزایش وزن افراد می شود و خطر حمله قلبی را افزایش می دهد. خوردن وعده های متعادل نان ، سبزیجات ، میوه ها ، پروتئین و روغن برای همه ضروری است. همچنین ، تمرینات روزانه وضعیت سلامتی افراد را بهبود می بخشد.

یک روش مؤثر برای لذت بردن از یک سبک زندگی بهتر ، داشتن روابط سالم با دیگران است. تحقیقات اخیر نشان داده است که یک زندگی خوب اجتماعی، خطر مرگ را کاهش می دهد. متأسفانه ، برخی  این روزها خیلی اوقات به دیدار بستگان خود نمی روند. آنها واقعاً مشغول کار خود هستند و معمولاً از فناوری برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

عادت های بد و اعتیاد می تواند برای سلامتی مضر باشد. یک روز سیگار کشیدن می تواند حدود 5 ساعت از زندگی یک فرد سیگاری کم کند. اعتیاد به فناوری مانند استفاده از کامپیوتر برای مدت طولانی نیز خطرناک است.

مهمتر از همه ، مهمترین چیز برای لذت بردن از یک زندگی خوب داشتن سلامت عاطفی است. نماز ، استرس را کاهش می دهد و به انسان زندگی آرام و متعادلی می بخشد. افراد با این سبک زندگی، زندگی بهتری داشته اند. کارهای بسیار دیگری وجود دارد که افراد می توانند برای زندگی سالم تر و طولانی تر انجام دهند. نکته مهم اما داشتن برنامه ای برای روشی است که می خواهند زندگی کنند و  مراقبت از سلامت جسمی و عاطفی شان است.


Skimming

You can skim a passage to identify the topic and understand the writer’s main idea, or message. When you skim, you can also predict and guess what the reading is about. Skimming a passage before you fully and carefully read it can help you understand it better.
Follow these steps to skim:
– Read the title.
– Look at photos.
– Read the first and the last lines of each paragraph.
– Read quickly. Don’t read every word. Details are not important.
– Find and write the main idea.
To identify the topic of a passage, ask: What is the passage about?
To identify the main idea of a passage, ask yourself: What are the most important things the writer says about the topic?

شما می توانید برای شناسایی موضوع و فهمیدن ایده اصلی یا پیام نویسنده از روی یک متن روزنامه وار بخوانید. وقتی روزنامه وار می خوانید، می توانید موضوع متن را نیز پیش بینی و حدس بزنید. روزنامه وار خواندن یک متن قبل از خواندن کامل و با دقت آن می تواند در درک بهتر آن به شما کمک کند.
برای روزنامه وار خواندن این مراحل را دنبال کنید:
– عنوان را بخوانید.
– به عکسها نگاه کنید
– سطرهای اول و آخر هر پاراگراف را بخوانید.
– سریع بخوانید. هر کلمه ای را نخوانید. جزئیات مهم نیست.
– ایده اصلی را پیدا کرده و بنویسید.
برای مشخص کردن مبحث یک قسمت ، بپرسید: متن درباره چیست؟
برای شناسایی ایده اصلی یک متن از خود بپرسید: مهمترین چیزهایی که نویسنده در مورد موضوع می گوید چیست؟


حل تمرینات درک مطلب زبان یازدهم درس دوم

A. Read the following sentences. Find each idea in the Reading and then write the number of the paragraph that discusses it.

جملات زیر را بخوانید. هر یک از این ایده ها را در ریدینگ پیدا کنید و شماره پاراگرافی را که در مورد آن صحبت می کند را بیابید

Having a healthy relationship with others makes our lives better

داشتن رابطه سالم با دیگران ، زندگی ما را بهتر می کند.

Paragraph: 4

 .Addiction is a harmful habit

اعتیاد یک عادت مضر است.

Paragraph: 5

.Paying attention to our food is necessary for our physical health

برای داشتن سلامت بدنی ، توجه به غذایمان ضروری است.

Paragraph: 3

B. Skim the Reading. Circle the main idea.

a) Smoking is harmful to health.
b) Having a healthy and long life needs a careful plan.
c) Praying gives people a healthy life.

سیگار کشیدن ، برای سلامت مضر است.

داشتن یک زندگی سالم و طولانی ، مستلزم داشتن یک برنامه دقیق است.

عبادت کردن به مردم یک زندگی سالم می دهد.

جواب درست ، گزینه b است.

C. Scan the Reading to find the following information.
a) What increases the risk of heart attack?  Eating junk food

b) How can we check our general health?  Measuring blood pressure and heartbeat

c) What is the most important factor to have a healthier life? Having emotional health

ترجمه جملات:

چه چیزی خطر حمله قلبی را افزایش می دهد؟ خوردن هله هوله

چگونه می توانیم سلامت عمومی مان را چک کنیم؟ با اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب

مهم ترین فاکتور برای داشتن یک زندگی سالم تر چیست؟ داشتن سلامت عاطفی

آموزش ترجمه و گسترش لغات درس دوم زبان یازدهم
آموزش پسوندها و پیشوندها گرامر زبان یازدهم درس دوم

( یادگیری مطالب زیر می تواند برای کنکور زبان بسیار مفید و حیاتی باشد )

الف) پیشوند

پیشوند حرف یا گروهی از حروف است که در ابتدای کلمه می آید و معنی آن را عوض می کند.

در دستور زبان انگلیسی پیشوندهای متنوعی وجود دارد. هر پیشوند کاربرد و عملکرد خود را دارد.

un – , ir- , il- im-  = all make negatives (همگی این پیشوندها منفی ساز هستند)

regular (باقاعده) / irregular (بی قاعده)

bi-  = means two (به معنی ۲ هست)

bicycle = دوچرخه

ب) پسوند

حروفی هستند که در انتهای کلمه ظاهر میشوند و آدات کلمه را تغییر می دهند. یعنی اسم ، صفت ، فعل ، قید و …)

-ment , -tion = are noun makers      اسم ساز

-al , ful , -ic  = are adjective makers   صفت ساز

-ly = is adverb and adjective maker … صفت و قید ساز

آموزش گرامر درس دوم زبان یازدهم پسوندها و پیشوندهای پرکاربرد در زبان انگلیسی
پسوندهای پرکاربرد در زبان انگلیسی – انگلیسی یازدهم

dis-

با اضافه کردن پیشوند dis به افعال از آنها متضاد می سازیم. یک مثال در این خصوص کلمه disagree (به معنای مخالف بودن) است که متضاد agree (به معنای موافق بودن) می باشد.

مثال های بیشتر:

disallow, disappear, dislike


ex-

ex به معنای سابق یا قبلی است که با اسامی ترکیب می شود. اسامی ترکیب شده با این پیشوند نشان دهنده این است که مثلا کسی در گذشته در پستی کار می کرد ولی الان دیگر در آن پست کار نمی کند، یا کسی قبلا همسر کسی دیگر بود ولی الان دیگر نیست و غیره. کلمه ex-husband  (شوهر سابق) یک مثال برای پیشوند ex می باشد.

مثال های بیشتر:

ex-employer, ex-friend, ex-president


mis-

این پیشوند به افعال و اسامی اضافه می شود و نشان می دهد که چیزی به صورت بد یا اشتباه انجام داده شده است. مثلا کلمه mishear  حاکی از آن است که شخصی چیزی را اشتباهی شنیده است، یا  misprint نشان دهنده این است که چیزی به صورت اشتباه چاپ شده است.

مثال های بیشتر:

miscalculate, misinform, misunderstand


pre-

پیشوند  pre با اسامی و صفات ترکیب می شود. واژگان ساخته شده به چیزی اشاره می کنند که قبل از چیزی دیگر اتفاق می افتد. یک مثال در این خصوص عبارت pre-gameexercise (تمرین قبل از بازی) می باشد.

مثال های بیشتر:

pre-dinner, pre-job, pre-match


re-

re با افعال و اسامی آنها ترکیب می شود که به معنای دوباره است. برای مثال remarry به معنای دوباره ازدواج کردن است و  remarriage (ازدواج دوباره) اسم فعل remarry می باشد.

مثال های بیشتر:

reappear, rebuild, rename


un-

پیشوند  un به صفات، اسامی و قیدها اضافه می شود تا متضاد آنها را بسازد. برای مثال اگر un را به صفت acceptable (به معنی قابل قبول) اضافه کنیم کلمه unacceptable (به معنی غیر قابل قبول) بوجود می آید که متضاد acceptable می باشد.

مثال های بیشتر:

unable, uncomfortable, unfair


از پیشوندهای زیر نیز می توان برای اسامی و افعال جهت ساخت کلمات متضاد استفاده کرد:

il-im-in-ir-پیشوندهای پرکاربرد در زبان انگلیسی – انگلیسی یازدهم

ed-

پسوند ed به افعال اضافه می شود و زمان آنها را به گذشته تبدیل می کند. کلمه worked یک مثال برای این پسوند است.

مثال های بیشتر:

cleaned, looked, walked


er-

این پسوند دو کاربرد مهم دارد:

  •  er با افعال ترکیب می شود و اسامی آنها را بوجود می آورد. اسامی بوجود آمده اغلب مربوط به مشاغل می باشند. مثلا کلمه teacher (معلم) از فعل teach مشتق شده است.

مثال های بیشتر:

baker, leader, player 

  • در کاربرد دوم er به صفات تک هجایی برای مقایسه کردن اضافه می شود که مربوط به ضمایر تفضیلی می باشد:

Robert is taller than his friend. (رابرت از دوستش بلندتر است)

مثال های بیشتر:

bigger, longer, older

ful-

ful به اسامی اضافه می شود و از آنها صفت می سازد. powerful (قوی) نمونه ای از این صفات است.

مثال های بیشتر:

beautiful, harmful, useful


ion-

پسوند ion به افعال اضافه می شود و از آنها اسم می سازد. برای مثال با اضافه کردن ionبه protect (به معنای حمایت کردن) اسم protection (حمایت) بوجود می آید.

مثال های بیشتر:

action, connection, education 

پسوندهای ition  و sion نیز همین کاربرد را دارند.


ize-

ize با اسامی ترکیب می شود و از آنها فعل می سازد. یک مثل در این خصوص کلمه apologize (عذر خواهی کردن) می باشد که با اضافه شدن ize به کلمه apology (عذر خواهی) ساخته شده است.

مثال های بیشتر:

emphasize, memorize, summarize 

این پسوند در انگلیسی آمریکایی استفاده می شود، در انگلیسی بریتانیایی برای این منظور از پسوند ise استفاده می شود.


ly-

این پسوند با صفات ترکیب می شود و از آنها قید می سازد. exactly (به معنای دقیقا) یک مثال در این خصوص است.

مثال های بیشتر:

badly, finally, normally


ous-

ous یکی دیگر از نشانه های صفات در زبان انگلیسی است که به ویژگی چیزی یا شخصی اشاره می کند. برای مثال famous (مشهور) حاوی این پسوند است.

مثال های بیشتر:

ambitious, curious, previous

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان یازدهم (کلیک کنید)

گام به گام یازدهم درس ۱گام به گام یازدهم درس ۲گام به گام یازدهم درس ۳
گرامر یازدهم درس ۱گرامر یازدهم درس ۲گرامر یازدهم درس ۳
لغات یازدهم درس ۱لغات یازدهم درس ۲لغات یازدهم درس ۳
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

2.8 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden