آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم شماره ۲

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم شماره ۲
لینک مطلب >>

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه ب 

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان هفتم درس سوم گروه ب

1 / 20

1) Which question and answer is true?        کدام سوال و جواب درست است؟

2 / 20

2) A: ............ Is your teacher? B: He is 27 years old.

3 / 20

3) There are ............ months in a year.

4 / 20

4) Which one is true for thirty two?

5 / 20

5) A: How old is your brother? B: He is thirteen.

A: Thirty? B: No, ............

6 / 20

6) (fifty six) – (fifteen) = ?

7 / 20

7) Which one is an equivalent for ۷۴۶۰۸۹۶۳۳۴?                          کدام گزینه معادل این عدد است؟

8 / 20

8) Which case is irrelevant?                             در کدام گزینه، کلمات به هم مربوط نیستند؟

9 / 20

9) Sadaf: How old is your sister? Neda: She is ............ .

10 / 20

10) Which one is irrelevant with school?                                       کدام گزینه با کلمه مدرسه نامربوط است؟

11 / 20

11) In Iran, the first day of the week is ............ .

12 / 20

12) Mr. Karimi is an English teacher. He is ............ years old.

13 / 20

13) Thursday, ............ , Saturday

14 / 20

14) Which one is true? Tuesday- Wednesday- ............ -Friday

15 / 20

15) Which one is different?                                 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

16 / 20

16) Today is Saturday. Tomorrow is ............ .

17 / 20

17) Last month was November. So this month is ............ .

18 / 20

18) Choose the word that you can see lowercase (N and T) in it.                   گزینه ای که در آن شکل کوچک این حروف وجود دارد انتخاب کنید.

19 / 20

19) It’s my bir_ _ day today.

20 / 20

20) Her grandmother is -ne h_ndred years old.

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۱۱

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden