آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 2

آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 2
لینک مطلب >>

آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 2

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان هشتم  درس چهارم گروه 2 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 2

1 / 20

1) She has a stoma _ _ ache.

2 / 20

2) I should see a dentist. I have a too_hache.

3 / 20

3) She will be ................. in a minute.

4 / 20

4) I feel ................. today

5 / 20

5) A: I have a ................. . B: You should see a dentist.

6 / 20

6) He has a ................. . He can't speak.

7 / 20

7) He works with computer a lot. He has ................. .

8 / 20

8) A: What's the .................? B: She has a ................. .

9 / 20

9) I’ve got the flue. I’m hot. I have a ................. .

10 / 20

10) I have a sore throat. I should see a ................. .

11 / 20

11) A: What’s the Problem? B: ................. .

12 / 20

12) A: What’s the matter? B: .................................. .

13 / 20

13) What’s the matter?

14 / 20

14) I need to stay at home and ................. .

15 / 20

15) What’s the meaning of “ache”?

16 / 20

16) Give health advice for the ................. .

17 / 20

17) A: ..................................? B: No, I have a cold.

18 / 20

18) A: Is she .................? B: No, she has ................. flu.

19 / 20

19) Snee __ e عطسه

20 / 20

20) Too __ __ ache دندان درد

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۷

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden