شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5646
بازدید: 12

آزمون زبان  هشتم درس پنجم گروه 2

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان  هشتم درس پنجم گروه 2 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 2

1 / 20

1) What’s Shiraz like? It’s ……………….

2 / 20

2) Tehran is famous …………. Its tower.

3 / 20

3) Are there any river in Isfahan?

4 / 20

4) Animals are kept in the ……………………..

5 / 20

5) Muslims pray in …………………….

6 / 20

6) A: Is ............... a stadium?

B: yes, a new ............ .

7 / 20

7) A: Where is Bandarabas?

B: It's .............. south.

8 / 20

8) Our city is famous for ............ .

9 / 20

9) What's Ramsar like? .................. .

10 / 20

10) A: ................ is Yazd? B: It's in the center of Iran.

11 / 20

11) A: Are there any libraries in your city?

B: … .

12 / 20

12) A: ...........................................… ?

B: Yes, a new one.

13 / 20

13) The ............… of Iran is a very big city.

14 / 20

14) A: …................ is Isfahan?

B: It’s in the center of Iran.

15 / 20

15) There is a big a_r_o_t in my city.

16 / 20

16) Si-o-se Pol is an old . . . . . . . . in Isfahan.

17 / 20

17) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

P __ em شعر، نظم

18 / 20

18) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

P __ int نقاشی کردن، رنگ

19 / 20

19) In which word “a” has different pronunciation.

20 / 20

20) Mashhad is an . . . . . city in north . . . . . of Iran with beautiful mosques.

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]