آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول گروه 2

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول گروه 2
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول – گروه 2

سطح آزمون: متوسط

آزمون انگلیسی هشتم درس اول شامل 20 سوال تستی میباشد که در مدت زمان 15 دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم، درس اول، گروه 2

1 / 20

1) My ................. is originally Iranian.

2 / 20

2) Where is Sara from?

She is from .................. .

3 / 20

3) Are you from France?

Yes, I'm ............

4 / 20

4) A: Hello. How are you? What’s your name?

B: Hi. I’m David.

A: Nice to meet you, David. Are you French?

B: No, I’m from …………… .

5 / 20

5) A: ……………

B: I’m from Spain.

6 / 20

6) A: What's your nationality? B: I'm .........., but I live in Iran.

7 / 20

7) Which one is different?

8 / 20

8) A: .......... is she from? B: She is from Japan.

9 / 20

9) Are you .......... Italy?

10 / 20

10) I live in .......... now.

11 / 20

11) This is my cousin Ali . He ............ English .

12 / 20

12) Is he ..........?

13 / 20

13) A: Are Mark and his family from Italy? B: Yes, .......... from Italy.

14 / 20

14) A: Are you Spanish? B: Yes, .......... Spanish.

15 / 20

15) A: Are you French? B: No, .......... French.

16 / 20

16) Robert Koch is from .......... . He speaks .......... well.

17 / 20

17) Iran is a beautiful .......... . I love it.

18 / 20

18) My cousin speaks .......... and a little .......... at home.

19 / 20

19) I'm originally .........., but I live in .......... now.

20 / 20

20) A: .......... do you .......... it in Iran? B: Iran is great.

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۶

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.