شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5399
بازدید: 33

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول – گروه 2

سطح آزمون: متوسط

آزمون انگلیسی هشتم درس اول شامل 20 سوال تستی میباشد که در مدت زمان 15 دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم، درس اول، گروه 2

1 / 20

1) My ................. is originally Iranian.

2 / 20

2) Where is Sara from?

She is from .................. .

3 / 20

3) Are you from France?

Yes, I'm ............

4 / 20

4) A: Hello. How are you? What’s your name?

B: Hi. I’m David.

A: Nice to meet you, David. Are you French?

B: No, I’m from …………… .

5 / 20

5) A: ……………

B: I’m from Spain.

6 / 20

6) A: What's your nationality? B: I'm .........., but I live in Iran.

7 / 20

7) Which one is different?

8 / 20

8) A: .......... is she from? B: She is from Japan.

9 / 20

9) Are you .......... Italy?

10 / 20

10) I live in .......... now.

11 / 20

11) This is my cousin Ali . He ............ English .

12 / 20

12) Is he ..........?

13 / 20

13) A: Are Mark and his family from Italy? B: Yes, .......... from Italy.

14 / 20

14) A: Are you Spanish? B: Yes, .......... Spanish.

15 / 20

15) A: Are you French? B: No, .......... French.

16 / 20

16) Robert Koch is from .......... . He speaks .......... well.

17 / 20

17) Iran is a beautiful .......... . I love it.

18 / 20

18) My cousin speaks .......... and a little .......... at home.

19 / 20

19) I'm originally .........., but I live in .......... now.

20 / 20

20) A: .......... do you .......... it in Iran? B: Iran is great.

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]