شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5487
بازدید: 73

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

زبان هفتم درس چهارم آزمون 2

1 / 20

1) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

J __ l __ ماه ژوئیه

2 / 20

2) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

C __ e __ k بررسی کردن

3 / 20

3) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Wr __ te نوشتن

4 / 20

4) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Lis __ en گوش دادن

5 / 20

5) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

M __ mb __ r عضو، بخش

6 / 20

6) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

M __ mb __ r عضو، بخش

7 / 20

7) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

C __ mplet __ کامل، تمام

8 / 20

8) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Tre __ درخت

9 / 20

9) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

B __ ker نانوا

10 / 20

10) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ oo __ آشپز، پختن

11 / 20

11) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Emplo __ e __ کارمند

12 / 20

12) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Fl __ rist گل فروش

13 / 20

13) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

En __ ine __ r مهندس

14 / 20

14) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

S __ n پسر

15 / 20

15) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Gr __ ndm __ ther مادر بزرگ

16 / 20

16) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

D __ nt __ st دندانپزشک

17 / 20

17) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ ncl __ عمو، دایی

18 / 20

18) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Br __ th __ r برادر

19 / 20

19) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Me __ hani __ تعمیرکار

20 / 20

20) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Fa __ her پدر

امتیاز شما

0%

  1. عالی بود عالی تر از همیشه ممنون از تیم کلس تاپ خیلی خوب بود ممنونم عالییییییییییییییییییییی

  2. 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]