آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم شماره 2
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم شماره 2

1 / 20

1) Ahmad is not well. I am going to .................. him tonight.

2 / 20

2) A: Where is Ali living? B: ..................

3 / 20

3) A: What’s Mona’s number? B: .................. number is 33445432.

4 / 20

4) Which sentence is correct?

5 / 20

5) What’s her telephone number? 

double six - six - twenty three - sixteen - three

6 / 20

6) Look at the table and choose the best answer.

What’s his address?

7 / 20

7) What’s their mobile phone number?

8 / 20

8) A: .........................?

B: Around 8 in the morning.

9 / 20

9) What’s their address?

10 / 20

10) I’m going at ............ .

11 / 20

11) Where does she live?

12 / 20

12) Where is your .................? I want to call Ali.

13 / 20

13) I’ll ................. you before I come.

14 / 20

14) Mehran is not well. I’m going to ................. him.

15 / 20

15) A: What time is he going?

B: 2:10 .................

16 / 20

16) A.m. means ................. .

17 / 20

17) A: What’s your .................?

B: Bahar Street.

18 / 20

18) Which one is correct?

19 / 20

19) I don’t _nderstand this question.

20 / 20

20) My cell _ _one is 5454-51236.

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۴

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.