شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5559
بازدید: 13

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هفتم شماره 1

1 / 20

1) A: .................. B: It’s nine thirty.

2 / 20

2) A:What’s her number? B: ..................

3 / 20

3) ALi, .................. me before you go his house.

4 / 20

4) 1. A: Where do you .................. ? B: In Tehran.

5 / 20

5) What time is he playing?

6 / 20

6) What time is she playing?

7 / 20

7) What’s his e-mail address?

8 / 20

8) Which one is not an address?

9 / 20

9) What time are they coming back?

10 / 20

10) What’s your phone number?

11 / 20

11) My ................. is 554-7895.

12 / 20

12) His ................. number is 09120007685.

13 / 20

13) A: ................. is his office address?

14 / 20

14) A: What time are they going?

B: …………..

15 / 20

15) P.m. means in the ................. .

16 / 20

16) A: Are you coming with me?

B: I’m not ........ I can , but I’ll ......... .

17 / 20

17) A: Where do you .................?

B: 22 Salman Street.

18 / 20

18) Capital letter“h” is ................. .

19 / 20

19) My of_i_e number is 22335478.

20 / 20

20) My e-m_ il addres_ is [email protected]

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]