آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 2
لینک مطلب >>

زمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم -گروه ب 

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

پاسخ بدهید.با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره2

1 / 20

1) They’re bringing him to the ER. “ER” is abbreviation of ………… .

2 / 20

2) Let’s …………… some voluntary works. It will make us happy.

3 / 20

3) …………… blood is a humanitarian act.

4 / 20

4) She is …………… the emergency.

5 / 20

5) A: What’s your ……………?

B: I’m a teacher.

6 / 20

6) She is …………… the emergency.

7 / 20

7) A: What’s your ……………?

B: I’m a teacher.

8 / 20

8) Please wait! I want to …………… the information desk.

9 / 20

9) You can …………… stamps from this store.

10 / 20

10) A ………… is a person who is traveling or visiting a place for pleasure.

11 / 20

11) She wants to buy a desk. But she is confused. She says to the shopkeeper: “……………?”

12 / 20

12) I take out money from a/an …………… .

13 / 20

13) My grandfather lives on main ……………, near the bank.

14 / 20

14) A …………… puts out fire and saves people’s lives.

15 / 20

15) Pedram buys an envelope and a stamp from a …………… .

16 / 20

16) A fire fighter works at a(an) …………… .

17 / 20

17) A: Can you help me please?

B: ……………

18 / 20

18) I live near the gas sta_ _on.

19 / 20

19) I want to open an acc_ _nt. Can you help me please?

20 / 20

20) Ac_ua_ly I can’t do this.

امتیاز شما

0%

.

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۸

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden