شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5677
بازدید: 12

زمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم  -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 1

1 / 20

1) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Servi __ e خدمت،‌ وظیفه

2 / 20

2) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Expl __ n __ tion توضیح،‌ تشریح

3 / 20

3) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Inform __ ti __ n اطلاعات

4 / 20

4) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Worr __ نگرانی،‌ اضطراب

5 / 20

5) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Get __ n سوار شدن

6 / 20

6) چند اشتباه گرامری در متن زیر است؟

My parents wakes me up at 7 often. I has breakfast at 7:15. I walk to school. I never don't take bus.

7 / 20

7) These days, people go to hospitals and they _________ blood.

8 / 20

8) His mother goes to work by taxi. She_________ a taxi.

9 / 20

9) I need some money so I go to an ATM and ____________

10 / 20

10) کلمات در هم ریخته را مرتب کنید.

his/ gets up/ brother/ at 7/ often/ .

11 / 20

11) A: ________ works in hospitals?

B: Doctors and nurses work in hospitals.

12 / 20

12) A: __________ do you go to work by car?

B: Because it's fast.

13 / 20

13) A: My mother always wakes up at 6 and has breakfast at 6:15. She leaves house at 6:45. Her work start at 7:30.

When does her work start?

14 / 20

14) A: My uncle is a teacher. He works in a _____________.

15 / 20

15) A: ___________ is your favorite job?

B: I like to be a fire fighter.

16 / 20

16) A: ____________ does your father go to work?

B: He goes to work at 7:30.

17 / 20

17) A: What ________ your brother do?

B: He fixes cars. He's a mechanic.

 

18 / 20

18) A: Where do you live?

B: _________.

 

 

19 / 20

19) A: _______________?

B: She's Mrs. Rezayi. She's a nurse

20 / 20

20) What is his job?

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]