آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره 2
لینک مطلب >>

زمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره 2

1 / 20

1) They are looking at the n_ws_tand.

2 / 20

2) Every Friday, we watch this q_iz show.

3 / 20

3) This ant_vir_s is wonderful for the computer.

4 / 20

4) She changed the TV ch_nn_l to watch the football match.

5 / 20

5) Did your cousins p_rtic_pate in the online test?

6 / 20

6) Who ………………. to the Internet?

7 / 20

7) Did the children ………… to the radio?

8 / 20

8) - A: Were you happy yesterday? – B: ………………. .

9 / 20

9) مرتب کنید.

month – did – last – do – you – what - ?

10 / 20

10) متن (She weren't OK. She didn't studied English well) چند غلط گرامری دارد؟

11 / 20

11) I ………………. in an online test three days ago.

12 / 20

12) There's a match on TV tonight. Let's watch it ………………. .

13 / 20

13) That TV ………………. was really fantastic!

14 / 20

14) She ………………. that famous person about the music festival.

15 / 20

15) He ………………. a game from Internet yesterday.

16 / 20

16) Which one is different?

17 / 20

17) My mother ………………. the TV channel to see her favorite show.

18 / 20

18) There was a/an ………………. movie on TV last night.

19 / 20

19) Lots of people use ………………. technology these days.

20 / 20

20) We attended the film ………………. last year.

امتیاز شما

0%

.

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۲

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden