شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5547
بازدید: 19

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی زبان هفتم درس ششم شماره 2

1 / 20

1) Where’s dad?

2 / 20

2) Where is the bed?

3 / 20

3) Mrs. Adib ............... cooking dinner ............... the kitchen .

4 / 20

4) A: What’s your mother doing?

B: She ............... her hands.

5 / 20

5) What Am I doing?

6 / 20

6) Where is your brother?

7 / 20

7) Where is Tahere?

8 / 20

8) I’ll ............... dad.

9 / 20

9) Let’s listen to the ............... .

10 / 20

10) Which word is different?

11 / 20

11) Which one is different?

12 / 20

12) Flat means ............... .

13 / 20

13) She’s washing her hands and face in the ............... .

14 / 20

14) ...............? Can you say it again?

15 / 20

15) A: What are you doing?

B: We are ............... a newspaper.

16 / 20

16) My father is watching TV in the ............... .

17 / 20

17) She is cooking in the ............... .

18 / 20

18) Which one is correct?

19 / 20

19) She brushes her hair with a com_ .

20 / 20

20) My dad is fi_ing the car in the gara_e.

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]